Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P30/08/2013 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego - Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w branżach sanitarnej i elektrycznej
Oznaczenie sprawy P30/08/2013

Warszawa, dnia 27.08.2013 r.

 

 

ZŻ/341/1677/W/13/ZP/AKS

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy: pn. Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w branżach sanitarnej i elektrycznej

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia:

Jerzy Dragan Justicar

ul. Wysockiego 18 lok. 143

03-388 Warszawa

Oferta za cenę: 24.600,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ: cena - 70 pkt oraz metodologia świadczenia usług – 30 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Jerzy Dragan Justicar

ul. Wysockiego 18 lok. 143

03-388 Warszawa

Oferta za cenę: 24.600,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ: cena - 70 pkt oraz metodologia świadczenia usług – 30 pkt.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

DL Investment Supervision Dariusz Lustig

ul. Łagowska 6 lok. 40

01-464 Warszawa

Oferta za cenę: 110.700,00 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Warszawa, dnia 27.08.2013 r.

 

 

ZŻ/341/1678/W/13/ZP/AKS

 

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wykluczeniu z udziału w postępowaniu i o odrzuceniu oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy: pn. Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w branżach sanitarnej i elektrycznej

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt  3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zwaną dalej ustawą, informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wykluczył z udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcę:

 

DL Investment Supervision Dariusz Lustig

ul. Łagowska 6 lok. 40

01-464 Warszawa

 

oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił ofertę złożoną przez w/w Wykonawcę.

 

W dniu 22.08.2013 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP: następujących dokumentów:

1)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – gdyż załączone do oferty zaświadczenie nie zostało poprawnie potwierdzone za zgodność z oryginałem – druga strona zaświadczenia nie została opatrzona własnoręcznym podpisem wykonawcy,

2)      wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – gdyż załączony do oferty wykaz nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z którym: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę (tj. jedno zamówienie) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na świadczeniu usługi nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu lub równoważnej funkcji takiej jak np: inżynier konsultant, inwestor zastępczy, kierownik projektu (Project Management) obejmującą co najmniej pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym związanym z budową lub przebudową lub odbudową lub rozbudową lub nadbudową pomieszczeń lub budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości inwestycji dla robót budowlanych co najmniej 2.500.000,00 zł. brutto – z przedstawionego wykazu usług nie wynika, iż realizował Pan nadzór nad robotami w klasie PKOB 1264, ponadto do wykazu nie załączył Pan dowodów, że usług wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

3)      zobowiązania podmiotów trzeci do udostępnienia zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w oryginale wraz z załączeniem dokumentów, z których wynika osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu (wystawcy zobowiązania) - gdyż do oferty nie załączono ani CEIDG ani KRS ani pełnomocnictw podmiotów trzecich, celem potwierdzenia, że osoby podpisane na zobowiązaniach są osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotów trzecich (brak dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt 9.6 SIWZ); do oferty załączono:

1)      zobowiązanie Investam Zbigniew Amanowicz - zobowiązanie w formie kolorowej kopii, brak CEIDG,

2)      zobowiązanie Envi-Projekt Sp. z o.o. - zobowiązanie w oryginale, brak KRS i ewentualnego pełnomocnictwa, brak możliwości weryfikacji czy Sylwester Łukasiewicz to osoba reprezentująca spółkę,

3)      zobowiązanie Lustig Marek Lustig - zobowiązanie w formie kolorowej kopii, brak CEIDG.

 

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 27.08.2013 r. godz. 12:00, Wykonawca nie złożył żadnych dokumentów.

 

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz nie potwierdził braku podstaw do wykluczenia.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.