Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P53/09/2012 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

 

Oznaczenie postępowania P52/09/2012 

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt. 1) Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia 1/5 na żłobek 2) Modernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 3) Adaptacja skrzydła budynku pogotowia opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na mini żłobek

Numer ogłoszenia w BZP: 203613 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt. 1) Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia 1/5 na żłobek 2) Modernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 3) Adaptacja skrzydła budynku pogotowia opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na mini żłobek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a. opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, b. sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem, w podziale na części, w ramach następujących zadań inwestycyjnych pt.: a) Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia 1/5 na żłobek b) Modernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 c) Adaptacja skrzydła budynku pogotowia opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na mini żłobek Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca odpowiada za zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdej z części postępowania. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określone zostały w pkt 11 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący: posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: a) co najmniej dwie usługi o łącznej wartości usług co najmniej 60.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na jedną część postępowania, b) co najmniej cztery usługi o łącznej wartości usług co najmniej 120.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na dwie części postępowania c) co najmniej sześć usług o łącznej wartości usług co najmniej 180.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na wszystkie części postępowania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy lub przebudowy lub modernizacji lub adaptacji lub termomodernizacji pomieszczeń lub budynków

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1.1.w przypadku składania oferty na jedną część postępowania - po jednej osobie posiadającej uprawnienia o których mowa w pkt a-d, 1.2.w przypadku składania oferty na dwie części postępowania - po dwie osoby posiadające uprawnienia o których mowa w pkt a-d, 1.3.w przypadku składania oferty na wszystkie części postępowania - po trzy osoby posiadające uprawnienia o których mowa w pkt a-d. 2. Rodzaje wymaganych uprawnień: 2.a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, 2.b) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 2.c) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 2.d) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną (na jedno i wszystkie zdarzenia) na kwotę co najmniej: a)50.000,00 zł - w przypadku składania oferty na jedną część postępowania, b)100.000,00 zł - w przypadku składania oferty na dwie części postępowania c)150.000,00 zł- w przypadku składania oferty na wszystkie części postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Kalkulację cenową sporządzoną przez Wykonawcę samodzielnie zawierającą wycenę usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla części na którą składana jest oferta (oddzielnie dla każdej z części - gdy oferta składana jest na więcej niż jedną część zamówienia) z rozbiciem na poszczególne rodzaje opracowań. Zamawiający uzna za spełniający wymagania dokument, jeżeli: 1) ceny określone w kalkulacji cenowej za poszczególne branżowe opracowania będą podane w PLN oraz będą wskazane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz będą uwzględniać należny podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce (cena będzie uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego sporządzenia opracowań), 2) będzie zawierać wykaz wszystkich branżowych opracowań wymaganych przez Zamawiającego - uwzględniający opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4A, 4B lub 4C do SIWZ). 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie terminu realizacji (przedłużenie terminu) w następującym przypadku: w okresie opracowania dokumentacji projektowej - w przypadku braku możliwości lub znacznie utrudnionej realizacji umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a uznanych na piśmie przez Zamawiającego, jak i w przypadku wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany danych, na podstawie, których Wykonawca wykonuje opracowanie, uniemożliwiającej dotrzymanie określonego w umowie terminu realizacji - wówczas termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny lub o czas, pozwalający na wprowadzenie istotnych zmian w dokumentacji, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli opóźnienie to jest spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, 2) zmiany w zakresie terminu realizacji (skrócenie terminu) w następującym przypadku w okresie opracowania dokumentacji projektowej - w przypadku znacznego zaawansowania prac w zakresie opracowania dokumentacji, pod warunkiem wcześniejszej dostępności środków finansowych zabezpieczonych na realizację umowy, 3) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców, w sytuacji, gdy Wykonawca wskazał, jak również i nie wskazał w formularzu ofertowym, iż realizację części zamówienia powierzy podwykonawcom - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, 4) zmiany umowy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości - zmiana osoby może nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie - w przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe co najmniej takie same jak określone w opisie warunków udziału w postępowaniu, 5) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 6) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2012 godzina 12:00, miejsce: sekretariat II piętro, siedziba Zamawiającego w Warszawie 02-511, ul. Belgijska 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia 1/5 na żłobek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia 1/5 na żłobek.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja skrzydła budynku pogotowia opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na mini żłobek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja skrzydła budynku pogotowia opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na mini żłobek.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ P 53 09 2012
Dokument MS Word / 0.7 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.