Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P18/04/2012 Informacja o wyniku postępowania: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek

Oznaczenie postępowania: P18/04/2012

  

informacja numer ZŻ/341/922/W/12/ZP/AK                                                                     

  Warszawa, dn.15.05.2012 r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 3

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek – II procedura.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w części nr 3 Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej:

EDUCOL Anna Kolasińska

ul. Spółdzielcza 9, 83-110 Tczew

CENA OFERTY: 29.842,54 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu, w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 3 złożona przez:

EDUCOL Anna Kolasińska

ul. Spółdzielcza 9, 83-110 Tczew

Oferta za cenę: 29.842,54 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 2 w części nr 3 złożona przez:

"Nowa Szkoła" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź

Oferta za cenę: 40.330,33 zł – oferta uzyskała 74 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 5 w części nr 3 złożona przez:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46, 93-426 Łódź

Oferta za cenę: 32.791,91 zł – oferta uzyskała 91,01 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 6 w części nr 3 złożona przez:

"NOVUM"  Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Grom 36, 12-130 Pasym

Oferta za cenę: 28.085,45 zł - oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

 


 

informacja numer ZŻ/341/924/W/12/ZP/AK                                                                       

Warszawa, dn.15.05.2012 r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek – II procedura.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w części nr 1 Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia technologicznego (mebli ze stali nierdzewnej) i sprzętu AGD:

"ROBIN" HURTOWNIA Robaczewska Danuta

ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza

CENA OFERTY: 29.218,85 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu, w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 3 w części nr 1 złożona przez:

Sklep Gastronomiczny S.C. Łukasz Mazur Dawid Niechciał

ul. Westerplatte 48, 58-100 Świdnica

Oferta za cenę: 29.177,53 zł - oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 4 w części nr 1 złożona przez:

"ROBIN" HURTOWNIA  Robaczewska Danuta

ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Oferta za cenę: 29.218,85 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 7 w części nr 1 złożona przez:

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

Oferta za cenę: 30.579,50 zł - oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 Oferta nr 8 w części nr 1 złożona przez:

J&T Top Gastro S.C. Sprzedaż Urządzeń Gastronomicznych i Chłodniczych Jadwiga Bryk, Teresa Strzylak

ul. Kościelna 87, 26-800 Białobrzegi

Oferta za cenę: 33.927,09 zł - oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


informacja numer ZŻ/341/902/W/12/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 11.05.2012 r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o unieważnieniu postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest jest dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek – II procedura.

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli ,,cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr 2 „Dostawa artykułów szkolnych”.

            Zamawiający na realizację zamówienia w części nr 2 przeznaczył kwotę 4.069,65 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi: 9.782,76 zł brutto, a niemożliwe jest dwukrotne zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w części nr 2 postępowania została złożona jedna oferta:

 

Oferta nr 5 w części nr 2 złożona przez:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46, 93-426 Łódź

za cenę: 9.782,76 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena – 100%

 

 


informacja numer ZŻ/341/900/W/12/ZP/AK                                                                       

Warszawa, dn. 11.05.2012 r.

 

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 4

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek – II procedura.

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w Części nr 4 Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, RTV, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia:

Pan Andrzej Zuber, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHPU Zuber Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 29C.

Cena oferty: 12.054,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 4 została złożona następująca oferta:

 

Oferta nr 7 w części nr 4 złożona przez:

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

Cena: 12.054,00 zł

Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena, waga 100%.

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 8 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.