Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P06/01/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Organizowanie imprez okolicznościowych w części nr 1

Oznaczenie postępowania: P06/01/2012 

 

informacja numer ZŻ/341/390A3/W/12/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 20.02.2012 r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

SPROSTOWANIE

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na organizowanie imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, informuje, iż w treści zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w części nr 1 błędnie wskazano wartość, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia - wskazano wartość szacunkową dla części nr 2 postępowania.

Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje sprostowania, poprzez wskazanie, iż kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia w części nr 1 wynosi: 32.400,00 zł.

 informacja numer ZŻ/341/393/W/12/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 17.02.2012 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na organizowanie imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie w części nr 1 Organizowanie imprez okolicznościowych (po jednej imprezie w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) – 54 imprezy okolicznościowe

            W wyniku uznania zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę Agencja Artystyczna Prima Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk w trybie art. 181 ust. 2 ustawy, Zamawiający dokonał ponownej oceny ofert złożonych w części nr 1) przedmiotowego postępowania. W wyniku powtórzenia czynności oceny ofert, Zamawiający dokonał wyboru oferty jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę: Panią Ewę Dobrowolską-Gmitrzuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczna „Prima”Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 5 lok. 2. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 33.390,00 zł, a kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia w części nr 1 wynosi: 31.800,00 zł.

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1) zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona w Części nr 1 przez:

Event Pro Maciej Stachurski

ul. Lasek Brzozowy 7/28

02-792 Warszawa

za cenę: 31.320,00 zł – oferta uzyskała łącznie 80 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 0 pkt (0 imprez okolicznościowych zorganizowanych przez samego Wykonawcę)

 

Oferta nr 2 złożona w Części nr 1 przez:

Agencja Artystyczna „Prima”

Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk

ul. Wolność 5 lok. 2

01-018 Warszawa

za cenę: 33.390,00 zł – oferta uzyskała łącznie 94,84 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 74,84 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (461 imprez okolicznościowych)

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.