Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P48/11/2011 Informacja o wyniku postępowania: Dostawy artykułów czystościowych

Oznaczenie postępowania: P48/11/2011

 

ZŻ/341/2815/W/11/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 30.12.2011 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawy artykułów czystościowych do placówek  Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, w wyniku wniesienia przez Wykonawcę MZ Serwis Magdalena Zantara informacji w trybie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy, w związku z zakończeniem postępowania i powtórnym dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia:

Pan Józef Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe „Ewapol” Józef Kwiatkowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Sonaty 2 lok. 402

za cenę: 485.157,82 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej, gdyż w postępowaniu złożono mniej niż 3 ważne oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

MZ Serwis Magdalena Zantara

ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa

cena 543.264,43 zł - oferta uzyskała 89,30 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „Wolpres” Katarzyna Prus, Grzegorz Prus Spółka jawna

ul. Tartaczna 3/5 26-600 Radom

cena 468.961,28 zł - oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja o odrzuceniu oferty została przekazana faksem w dniu 16.12.2011 r.)

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowe „Ewapol” Józef Kwiatkowski

ul. Sonaty 2 lok. 402 02-744 Warszawa

za cenę: 485.157,82 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


informacja numer ZŻ/341/2720/W/11/ZP/AK                                                                      


Warszawa, dn. 16.12.2011 r

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawy artykułów czystościowych do placówek  Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia:

Pan Józef Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe „Ewapol” Józef Kwiatkowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Sonaty 2 lok. 402

za cenę: 485.157,82 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej, gdyż w postępowaniu złożono mniej niż 3 ważne oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

MZ Serwis Magdalena Zantara

ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa

cena 543.264,43 zł - oferta uzyskała 89,30 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „Wolpres” Katarzyna Prus, Grzegorz Prus Spółka jawna

ul. Tartaczna 3/5 26-600 Radom

cena 468.961,28 zł - oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowe „Ewapol” Józef Kwiatkowski

ul. Sonaty 2 lok. 402 02-744 Warszawa

za cenę: 485.157,82 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.