Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P49/11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa

 

Oznaczenie postępowania: P49/11/2011
 

Warszawa: Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Numer ogłoszenia w BZP: 398470 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa na naturalnych zakwasie, odpowiadającego jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w jego oznakowaniu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ oraz w Wymaganiach jakościowych surowców będących przedmiotem zamówienia stanowiącego załącznik do Kalkulacji cenowej, jak również w Kalkulacji cenowej - stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 1) posiadają zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 2) posiadają zgłoszoną działalność podlegającą urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z dostarczaniem świeżo wypiekanego pieczywa lub pieczywa półcukierniczego (suma dwóch zrealizowanych lub realizowanych zamówień ma wynosić co najmniej: 1) 25.000,00 zł. z podatkiem VAT, w przypadku składania oferty na część nr 1, 2) 25.000,00 zł. z podatkiem VAT, w przypadku składania oferty na część nr 2, 3) 10.000,00 zł. z podatkiem VAT, w przypadku składania oferty na część nr 3, 4) 35.000,00 zł. z podatkiem VAT, w przypadku składania oferty na część nr 4, 5) 18.000,00 zł. z podatkiem VAT, w przypadku składania oferty na część nr 5, 6) 35.000,00 zł. z podatkiem VAT, w przypadku składania oferty na część nr 6, 7) 5.000,00 zł. z podatkiem VAT, w przypadku składania oferty na część nr 7, 8) 10.000,00 zł. z podatkiem VAT, w przypadku składania oferty na część nr 8, 9) 163.000,00 zł z podatkiem VAT, w przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej, produkt) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym: zaświadczenia zawierające ocenę jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych będących przedmiotem niniejszego zamówienia pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości (np. świadectwo jakości handlowej wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), a w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje zaświadczeniami na cały asortyment zamówienia obowiązany jest przedłożyć oświadczenie, iż oferowane przez niego artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich: aktualny certyfikat HACCP wystawiony na Wykonawcę przez niezależną instytucję certyfikującą, (lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP przez Wykonawcę) a w przypadku gdy Wykonawca nie wdrożył systemu HACCP obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wdrażaniu w zakładzie produkcji / obrotu artykułami rolno-spożywczymi będącymi przedmiotem zamówienia systemu HACCP oraz o wdrożeniu i realizacji zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej w zakresie produkcji / obrotu artykułami rolno-spożywczymi będącymi przedmiotem zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Wypełniona kalkulacja cenowa - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ odpowiednio na część na którą składana jest oferta.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany gramatur poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzestania produkcji, pod warunkiem zaproponowania produktu równoważnego, z zastrzeżeniem niezmienności cen jednostkowych (w przypadku zwiększenia gramatur) lub ich stosunkowemu obniżeniu (w przypadku zmniejszenia gramatur), 2) zmiany w zakresie lokalizacji do których następować będą dostawy przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 3 do umowy w przypadku przejęcia lub uruchomienia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy nowych lokalizacji, 3) zmiany cen jednostkowych artykułów będących przedmiotem zamówienia zawartych w Kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dotyczącego żywności w stosunku do wskaźnika miesiąca poprzedniego, podawanego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl), zmiana ceny może nastąpić nie częściej niż raz na trzy miesiące, jak również po zmianie nie może przekroczyć 150 % zaproponowanej ceny w Kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy 4) zmiany środka transportu przy pomocy którego Wykonawca będzie realizował zamówienie - w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie korzystać przy wykonywaniu zamówienia ze środka transportu wskazanego w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do umowy (np. gdy ulegnie popsuciu lub w przypadku braku aktualnej decyzji lub opinii lub zaświadczenia) obowiązany jest wskazać inny środek transportu przystosowany do przewozu artykułów spożywczych, posiadający wymagane decyzje lub opinie lub zaświadczenia wydane przez Państwowa Inspekcje Sanitarną i przedstawi je Zamawiającemu w postaci ich kserokopii (w przypadku gdy przedmiot zamówienia będzie dostarczany do placówek Zamawiającego), 5) zmiany lokalizacji punków odbioru przedmiotu zamówienia - w przypadkach, gdy z przyczyn o obiektywnym charakterze odbiór z danego punku nie będzie możliwy (np. zaprzestanie działalności punku odbioru, zaprzestanie dostarczania do punku odbioru asortymentu będącego przedmiotem umowy itp.) wówczas Wykonawca będzie zobowiązany wskazać inny punkt z którego odbiór zamówień będzie możliwy (w przypadku gdy przedmiot zamówienia będzie odbierany przez przedstawicieli Zamawiającego we wskazanym przez Wykonawcę punkcie odbioru), 6) zmiany osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, 7) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 8) zmiany sposobu realizacji umowy: a) zmiany z dostarczania pieczywa do placówek Zamawiającego na odbiór zamówień w punktach odbioru wskazanych przez Wykonawcę, w przypadkach gdy dostawy nie będą możliwe (brak wystarczającej ilości środków transportu lub brak wymaganych decyzji lub opinii lub zaświadczeń wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną), b) zmiany z odbioru zamówień w punktach odbioru wskazanych przez Wykonawcę na dostawy pieczywa do placówek Zamawiającego, w przypadkach gdy dostawa ta będzie możliwa (Wykonawca przedstawi wykaz środków transportu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do projektu umowy i załączy wymagane decyzje lub opinie lub zaświadczenia wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną) a odbiór z punktów wskazanych przez Wykonawcę będzie niemożliwy lub znacząco utrudniony, Dokonanie zmiany o której mowa powyżej będzie możliwe w zakresie realizacji zamówienia w jednej lub wszystkich częściach przez Wykonawcę. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (II piętro) ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Śródmieście, Ochota.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Śródmieście, Ochota do następujących placówek Zamawiającego: Żłobek nr 8 - ul. Skarżyńskiego 6 Żłobek nr 9 - ul. Sanocka 7 Żłobek nr 10 - ul. Nowolipie 15a Żłobek nr 20 - ul. Wilcza 27a Żłobek nr 22 - ul. Koszykowa 3 Żłobek nr 23 - ul. Grzybowska 7 Żłobek nr 34 - ul. Nowy Świat 47a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ oraz w Wymaganiach jakościowych surowców będących przedmiotem zamówienia stanowiącego załącznik do Kalkulacji cenowej, jak również w Kalkulacji cenowej - stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Wola, Bemowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Wola, Bemowo do następujących placówek Zamawiającego: Żłobek nr 18 - ul. Smocza 1a Żłobek nr 19 - ul. Rabsztyńska 22 Żłobek nr 28 - ul. Monte Cassino 7 Żłobek nr 35 - ul. Działdowska 8 A Żłobek nr 37 - ul. Ożarowska 59 Żłobek nr 39 - ul. Muszlowa 17 Żłobek nr 40 - ul. Klemensiewicza 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ oraz w Wymaganiach jakościowych surowców będących przedmiotem zamówienia stanowiącego załącznik do Kalkulacji cenowej, jak również w Kalkulacji cenowej - stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Ursus, Włochy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Ursus, Włochy do następujących placówek Zamawiającego: Żłobek nr 26 - ul. Wapowskiego 1 Żłobek nr 27 - ul. Keniga 9 Żłobek nr 29 - ul. Nike 6/8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ oraz w Wymaganiach jakościowych surowców będących przedmiotem zamówienia stanowiącego załącznik do Kalkulacji cenowej, jak również w Kalkulacji cenowej - stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Mokotów, Ursynów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Mokotów, Ursynów do następujących placówek Zamawiającego: Biuro - ul. Belgijska4 Żłobek nr 1 - ul. Wiolinowa 9 Żłobek nr 2 - ul. Mandarynki 14 Żłobek nr 3 - ul. Warchałowskiego 8 Żłobek nr 4 - ul. Wiktorska 94/96 Żłobek nr 5 - ul. Odyńca 59 Żłobek nr 6 - ul. Bonifacego 72 Żłobek nr 7 - ul. Kmicica 3 Żłobek nr 21 - ul. Dąbrowskiego 96 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ oraz w Wymaganiach jakościowych surowców będących przedmiotem zamówienia stanowiącego załącznik do Kalkulacji cenowej, jak również w Kalkulacji cenowej - stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Bielany, Żoliborz.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Bielany, Żoliborz do następujących placówek Zamawiającego: Żłobek nr 14 - ul. Wrzeciono 4 Żłobek nr 15 - ul. Wrzeciono 22 Żłobek nr 16 - ul. Klaudyny 10 Żłobek nr 17 - ul. Kochanowskiego 9 Żłobek nr 24 - ul. Ks. Popiełuszki 15 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ oraz w Wymaganiach jakościowych surowców będących przedmiotem zamówienia stanowiącego załącznik do Kalkulacji cenowej, jak również w Kalkulacji cenowej - stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Praga Północ, Praga Południe, Wawer.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Praga Północ, Praga Południe, Wawer do następujących placówek Zamawiającego: Żłobek nr 11 - ul. Szymanowskiego 3a Żłobek nr 12 - ul. Grochowska 232 Żłobek nr 13 - ul. Markowska 17a Żłobek nr 30 - ul. St. Augusta 79 Żłobek nr 31 - ul. Motorowa 5 Żłobek nr 32 - ul. Sygietyńskiego 4 Żłobek nr 33 - ul. Umińskiego 9 Żłobek nr 38 - ul. Brechta 14 a Żłobek nr 41 - ul. Potockich 107 Żłobek nr 45 - ul. Pawlikowskiego 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ oraz w Wymaganiach jakościowych surowców będących przedmiotem zamówienia stanowiącego załącznik do Kalkulacji cenowej, jak również w Kalkulacji cenowej - stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicy Białołęka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicy Białołęka do następującej placówki Zamawiającego: Żłobek nr 36 - ul. Strumykowa 18 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ oraz w Wymaganiach jakościowych surowców będących przedmiotem zamówienia stanowiącego załącznik do Kalkulacji cenowej, jak również w Kalkulacji cenowej - stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicy Targówek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicy Targówek do następujących placówek Zamawiającego: Żłobek nr 42 - ul. Chodecka 3 Żłobek nr 43 - ul. Tokarza 4 Żłobek nr 44 - ul. Wejherowska 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ oraz w Wymaganiach jakościowych surowców będących przedmiotem zamówienia stanowiącego załącznik do Kalkulacji cenowej, jak również w Kalkulacji cenowej - stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


Pliki do pobrania:
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.