Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Informacja o wyniku postępowania: Modernizacja budynku Żłobka nr 30 przy ul. St Augusta 79

 

Oznaczenie sprawy: P12/04/2011 

Warszawa, dnia 21 lipca 2011 r.

 

 

informacja numer ZŻ/341/1569/W/11/ZP/AK

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 30 przy ul. St Augusta 79.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

Adro S.C. Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska

z siedzibą w Legionowie przy ul. Kwiatowej 69

za cenę: 2.691.944,44 zł

- oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

”Tom” Tomasz Gromski

Włostów 157, 27-545 Włostów

za cenę: 2.753.636,99 zł

- oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Konsorcjum:

A) Lider: Danex Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Piecha

ul. Morsztyna 4, 05-075 Warszawa

B) „Denbud” Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Anna Deniszewska

ul. Okulickiego 11 lok. 7, 03-984 Warszawa

za cenę: 3.547.292,71 zł

- oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

„Rekord A.W.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Pruszkowska 17 lok. 110, 02-119 Warszawa

za cenę: 2.767.500,00 zł

- oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

S.G. Firma Remontowo-Budowlana  Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37, 01-451 Warszawa

za cenę: 2.460.000,00 zł

- oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Oferta nr 5 złożona przez:

Łunibud Spółka jawna  Wiesław Łuniewski, Irena Łuniewska

ul. Bora Komorowskiego 12 lok. 21, 03-982 Warszawa

za cenę: 2.752.922,63 zł

- oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Oferta nr 6 złożona przez:

Adro S.C. Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69, 05-120 Legionowo

za cenę: 2.691.944,44 zł

- oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


 

Warszawa, dnia 21 lipca 2011 r.

 

 

informacja numer ZŻ/341/1570/W/11/ZP/AK

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o odrzuceniu ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja budynku Żłobka nr 30 przy ul. St Augusta 79.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż „Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne” informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”, odrzucił oferty złożone przez Wykonawców wskazanych poniżej.

 

            Zgodnie z treścią SIWZ (załącznik nr 2 „Wzór umowy”) Zamawiający wskazał, iż zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe według cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych stanowiących istotny elementy złożonej przez Wykonawcę oferty (załącznik nr 2 do umowy) oraz ilości wykonanych robót ustalonych powykonawczo na podstawie książki obmiarów. W związku z powyższym Zamawiający wyraźnie wskazał w pkt 15 SIWZ sposób przygotowania oferty (pkt 15.3 SIWZ):

Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w kosztorysie / kosztorysach  sporządzonym / ych sporządzonych metodą szczegółową, które winny zawierać: ilość robót, cenę jednostkową pozycji, wartość pozycji, zestawienie materiałów i urządzeń z cenami, zestawienie sprzętu z cenami, stawkę robocizny, procentowe wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku. Każda pozycja kosztorysu ofertowego winna zawierać numer pozycji odpowiadający numerowi pozycji przedmiaru, podstawę (nr katalogu lub nazwę przyjętą w przedmiarze, np. kalkulacja własna, analiza własna, analogia itp.), opis pozycji i jednostki miary. Kosztorysy należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz ściśle wg wymagań Zamawiającego,

oraz wskazał, iż Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty, nie wolno (pkt 15.5 SIWZ):

1)      zmieniać kolejności pozycji kosztorysów ofertowych w stosunku do przedmiarów robót,

2)      zmieniać podstaw kosztorysowania ani ilości robót umieszczonych w przedmiarach robót,

3)      dopisywać nowych lub pomijać (nie wycenić) pozycji w stosunku do przedmiarów robót,

4)      scalać kilku pozycji przedmiarowych w jedną pozycję kosztorysową,

5)      zmieniać opisu pozycji kosztorysowych za wyjątkiem zaoferowania materiałów, urządzeń lub elementów wyposażenia równoważnych, gdzie w opisie pozycji należy to w sposób wyraźny wskazać, treść pkt 3.5 SIWZ stosuje się odpowiednio.

 

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający:

 

1) odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę Rekord AW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 lok. 110. Wykonawca w załączonych do oferty kosztorysach dokonał zmian w stosunku do przekazanych przedmiarów skutkujących odrzuceniem oferty, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Wykonawca:

1)              w kosztorysie – roboty budowlane nie wycenił poz. 105 (demontaż istniejących rolet) – Zamawiający w dniu 12.07.2011 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty; w odpowiedzi Wykonawca wskazał, iż program kosztorysowy nie przeliczył znajdujących się w pozycji danych, jednocześnie oświadczając, że cena oferty zapewnia realizację tego zakresu prac; Zamawiający nie podziela argumentacji Wykonawcy; wykorzystanie do obliczeń programu komputerowego nie chroni wykonawcy przed ujemnymi konsekwencjami spowodowanej tym niezgodności oferty ze SIWZ, program komputerowy jest tylko narzędziem, jakim może posługiwać się Wykonawca przy formułowaniu oferty, sama oferta jest natomiast oświadczeniem woli i w przypadku jej niezgodności z SIWZ zachodzi przesłanka do odrzucenia oferty (wyrok z dnia 07.04.2005 r. UZP/ZO 614/05 oraz wyrok z dnia 05.05.2011 r. KIO 831/11); brak wyceny demontażu rolet nie może zostać uznany jako inna omyłka polegająca na niezgodności oferty ze SIWZ niepodowująca istotnych zmian w treści oferty, gdyż Zamawiający nie ma możliwości wypełnienia za Wykonawcę ceny – w pozostałych pozycjach kosztorysów ofertowych nie ma wyceny tożsamej czynności; nie można zatem przyjąć, iż cena oferty zapewnia realizację tego zakresu prac, gdyż cena jest ceną kosztorysową – a zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, jak i pkt 15 SIWZ, wykonane prace będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych – brak wyceny pozycji na etapie składania oferty spowoduje niemożność jej rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia,

2)              nie wycenił nakładów materiałowych:

-        w poz. 47 i 50 w kosztorysie – instalacja wod.-kan. (półpostumentu w poz. 47 i kabiny w poz. 50) poprzez wskazanie w obu pozycjach przy tych nakładach materiałowych zamiast 1 szt ilość: 0,

-        w poz. 1 w kosztorysie – instalacja wentylacji mechanicznej nie wycenił nakładu materiałowego (wentylatora) poprzez wskazanie w tej pozycji zamiast 1 szt ilość: 0,

Zamawiający w dniu 12.07.2011 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty; w odpowiedzi Wykonawca wskazał, iż w w/w pozycjach ujęto materiały odpowiadające podstawie wyceny określonej w przedmiarze robót, która zawiera przypisany aktualny katalog KNR – wg przedmiaru, który oprócz podstawy, opisu i ilości nie zawierał żadnych szczegółów dotyczących nakładów, jednocześnie oświadczając (w przypadku poz. 1 w kosztorysie instalacji wentylacji mechanicznej), że cena oferty zapewnia realizację tego zakresu prac; Zamawiający nie podziela argumentacji Wykonawcy; Zamawiający przekazał Wykonawcom przedmiar robót wraz z kosztorysemami ślepymi dla instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz dla instalacji wod.-kan. zawierającymi wszelkie nakłady, które powinny zostać wycenione w kosztorysie ofertowym i wskazał w SIWZ, iż kosztorys należy sporządzić ściśle wg wskazań Zamawiającego; brak wyceny wentylatora, półpostumentu i kabiny nie mogą zostać uznane jako inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepodowujące istotnych zmian w treści oferty, gdyż Zamawiający nie ma możliwości wypełnienia za Wykonawcę ceny – w pozostałych pozycjach kosztorysów ofertowych nie ma wyceny tożsamych nakładów materiałowych; nie można zatem przyjąć, iż cena oferty zapewnia realizację w/w zakresu prac, gdyż cena jest ceną kosztorysową – a zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, jak i pkt 15 SIWZ, wykonane prace będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych – brak wyceny materiałów w poz. na etapie składania oferty spowoduje niemożność rozliczenia materiałów w trakcie realizacji zamówienia, ponadto w przypadku gdy Wykonawca miał wątpliwości co do nakładów w danej pozycji mógł zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności między nakładami ujętymi w przedmiarze, a nakładami automatycznie określonymi przyjętą podstawą wyceny (KNR) (wyrok z dnia 13.05.2011 r. KIO 938/11), ponadto należy wskazać, iż Wykonawca mógł sam dopisać do pozycji nakład materiałowy wskazany przez Zamawiającego (z informacji znanych Zamawiającemu, program kosztorysowy dopuszcza taką możliwość),

3)              w kosztorysie – instalacja wentylacji mechanicznej w poz. 49 zaoferował inny zlew niż wymagany przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w tej pozycji zlewu żeliwnego zamiast zlewu stalowego – Zamawiający w dniu 12.07.2011 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty; w odpowiedzi Wykonawca wskazał, iż w tej pozycji ujęto materiał odpowiadający podstawie wyceny określonej w przedmiarze robót, która zawiera przypisany aktualny katalog KNR – wg przedmiaru, który oprócz podstawy, opisu i ilości nie zawierał żadnych szczegółów dotyczących nakładów; Zamawiający nie podziela argumentacji Wykonawcy i uznał, iż Wykonawca zaproponował materiał niezgodny z wymaganiami Zamawiającego: zmiana materiału wskazuje na niezgodność oferty ze SIWZ (wyrok z dnia 13.05.2011 r. KIO 938/11), należy również wskazać, iż doprowadzenie treści oferty do zgodności z treścią SIWZ wymaga zarówno poprawienia rodzaju (nazwy) zlewu, jak i określenia odpowiednio właściwej wyceny, brak jest zatem podstaw do uznania omyłki za spełniającą przesłanki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy (wyrok z dnia  26.02.2009 r. KIO/UZP 157/09, 159/09, 174/09),

4)              dokonał zmiany ustalonej w przedmiarze podstawy wyceny:

-    w poz. 36 kosztorysu – instalacja elektryczna – z KNNR 5 0306-04 (łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej) na 0306-02 (łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej)

-    w poz. 37 kosztorysu – instalacja elektryczna – z KNNR 5 0204-04 (przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym) na 0204-02 (przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku innym niż betonowym)

-    w poz. 38 kosztorysu – instalacja wod-kan – z KNR 2-15 0518-02 (zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nom. 50-65 mm) na 2-15 0112-07 (zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 65 mm)

Zamawiający w dniu 12.07.2011 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty; w odpowiedzi Wykonawca wskazał, iż zmiana stanowi oczywistą omyłkę pisarską, jednocześnie oświadczając, że cena oferty zapewnia realizację tego zakresu prac; Zamawiający nie podziela argumentacji Wykonawcy, nie można przyjąć, iż cena oferty zapewnia realizację zakresy prac określonego w przedmiarze, gdyż do jej obliczenia Wykonawca przyjął inną podstawę wyceny; zmian podstawy wyceny nie można zaliczyć do omyłek podlegających poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, dokonanie poprawy podstawy wyceny przez Zamawiającego spowodowałoby istotną zmianę w treści oferty i naruszałoby powołane postanowienia SIWZ (wyrok z dnia 07.06.2010 r. KIO/UZP 932/10).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż brak wyceny kompletnych pozycji (w tym nakładów materiałowych wskazanych w kosztorysach ślepych przez Zamawiającego) oraz wycena materiałów niezgodnych z SIWZ jest podstawą do odrzucenia oferty, gdyż Zamawiający nie mógłby dokonać poprawy materiałów i samodzielnie ich wycenić (stanowiłoby to istotną ingerencję w treść oferty Wykonawcy) – taka ingerencja w treść oferty jest, po pierwsze, niemożliwa z uwagi na brak wszystkich niezbędnych do dokonania poprawy danych, które nie są zawarte w ofercie po drugie, gdyby doszła do skutku stanowiłaby naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Podstawą do odrzucenia oferty jest również niezgodność wycenionych przez Wykonawcę materiałów niezgodnymi ze SIWZ.

Ponadto należy wskazać, iż oferta Wykonawcy zawiera błędy polegające na:

-        zmianie obmiarów, krotności i ilości nakładów, których poprawienie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy byłoby możliwe i skuteczne, gdyby nie fakt braku wyceny nakładów materiałowych i zmiany materiału (o których mowa powyżej), z zastrzeżeniem, że dokonana poprawa nie wpłynęłoby istotnie na cenę oferty,

-        błędnym obliczeniu ceny brutto wskazanej w formularzu ofertowym Wykonawcy – zgodnie z pkt 15.1 SIWZ cenę oferty należało podać jako łączną wartość netto i cenę brutto za realizację całego zamówienia wynikającą z sumy kosztorysów ofertowych – po zsumowaniu kosztorysów ofertowych Wykonawcy, cena brutto oferty wynosi 2.821.500,01 zł, a nie jak zostało wskazane w formularzu ofertowym: 2.767.500,00 zł, zgodnie z treścią pkt 15.5 SIWZ: Niezgodność łącznej wartości netto i ceny brutto wskazanej w formularzu ofertowym z sumą wartości netto i brutto kosztorysów ofertowych zostanie potraktowana jako błąd w obliczeniu ceny, skutkujący odrzuceniem oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy – dokonanie poprawy ceny brutto stanowiłoby istotną zmianę w treści oferty (zmianę ceny) i naruszałoby powołane wyżej postanowienie SIWZ (wyrok z dnia 07.06.2010 r. KIO/UZP 932/10).

 

2) odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę S.G. Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Łacińskiej 4 lok. 37. W dniu 12.07.2011 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień odnoszących się do następujących pozycji kosztorysów:

A) kosztorys – roboty budowlane:

1)              zmiana nakładu sprzętu (wyciąg) z 0,01 m-g (przedmiar) na 0 w poz. 16,

2)              zmiana nakładu materiałowego  (ościeżnice) z 0 na 1 m2 w poz. 18,

3)              zmiana nakładu materiałowego (kołki do wstrzeliwania) z 0 na 4,06 szt w poz. 31, 32, 35,

4)              zmiana nakładu materiałowego (wełna mineralna) z gr 5 cm na  gr 7,5 cm w poz. 35,

5)              zmiana nakładu sprzętu (szlifierka do posadzek) z 0 na 0,25 m-g w poz. 37,

6)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 43:

- złom ścierny z 0 na 0,15 kg,

- olej lniany z 0 na 0,2 kg,

7)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 44:

- klej winylowy z 0,9 kg na 0,6 kg,

- pasta do podług z 0,1 kg na 0,

8)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 47 i 48:

- klej z „dyspersyjny 0,25 kg” na „winylowy 0,6 kg”,

- pasta do podług z 0,1 kg na 0,

9)              zmiana nakładu materiałowego (pręty spawalnicze) z 1,16 m na 0,03 kg w poz. 48,

10)           zmiana nakładu materiałowego (pasta do podług) z 0,1 kg na 0 w poz. 49 i 60,

11)           zmiana nakładów materiałowych w poz. 52 i 63:

- płyta pilśniowa z 0 na 1,03 m2,

- lepik asfaltowy nz z 0 na 2 kg,

- papa asfaltowa z 0 na 1,15 m2,

- cement z 0 na 0,01 t,

- lepik asf. posadzkowy z 0 na 1,87 kg,

- klej winylowo-emuls. z 0,74 kg na 0,

- listwy przyścienne z 1,16 m  na 0,

12)           zmiana nakładu materiałowego (klej) z win-emyls. 0,74 kg na winylowy 0,8 kg w poz. 53,

13)           zmiana nakładu materiałowego (utwardzacz) z 0,25 kg na 0,036 kg w poz. 54,

14)           zmiana nakładu materiałowego (papa asf.) z 0 na 3,45 m2 w poz. 55,

15)           zmiana obmiaru i nakładu materiałowego w poz. 59:

- obmiar z 80,37 m2 na 110,83 m2,

- pręty spawalnicze z 1,16 m na 0,03 kg,

16)           zmiana obmiaru, podstawy wyceny oraz opisu pozycji nr 64:

- obmiar z 54,39 m2 na 179,63 m2,

- podstawa wyceny NNRNKB 2-02 z 1135-01 na 1135-04,

- opis „posadzki z deszczułek” z „układanie” na „lakierowanie”,

17)           zmiana obmiaru, podstawy wyceny, opisu pozycji oraz nakładów materiałowych w poz. nr 65:

- obmiar z 179,63 m2 na 54,39 m2,

- podstawa wyceny NNRNKB 2-02 z 1135-04 na 1135-01,

- opis „posadzki z deszczułek” z „lakierowanie” na „układanie”,

- utwardzacz z 0,25 kg na 0,036 kg,

18)           zmiana nakładu materiałowego (rozcieńczalnik) z 0 na 0,04926 kg w poz. 66, 67, 71, 72, 77, 78, 95, 100,

19)           zmiana nakładu materiałowego (płyty z wełny) z gr. 5 cm na gr. 10 cm w poz. 68,

20)           zmiana nakładu materiałowego (wykładzina) z 0,2 dm3 na 1,05 m2 w poz. 73 i 79,

21)           zmiana nakładu materiałowego (podokiennik) z 1,2 m na 1 szt w poz. 76,

22)           zmiana nakładu materiałowego (podokiennik) z 1,2 szt na 1 szt w poz. 81,

23)           zmiana nakładów materiałowych w poz. 82:

- płyta MDF z 0,8 m2 na 1,56 m,

- klej z „winylowy 0,2 kg” na „kostny 0,03 kg”,

24)           zmiana jednostki miary z „m” na „szt” w poz. 84,

25)           zmiana nakładu materiałowego (farba olejna) z 0,077 dm3 na 0 w poz. 85,

26)           zmiana krotności z 19 na 1 w poz. 87,

27)           zmiana nakładów materiałowych w poz. 88:

- kotwy z 5 szt na 0,

- cegła z 0 na 8 szt,

28)           zmiana nakładu materiałowego (balustrady) z 1,0 m na 4 kg w poz. 103,

29)           zmiana nakładu robocizny z 0,1 r-g na 0,3 r-g w poz. 105,

30)           zmiana nakładu robocizny i materiałowego w poz. 106:

- robocizna z 0,4 r-g na 2 r-g,

- zaprawa z 0 na 0,03 m3,

31)           zmiana nakładu materiałowego (kształtka PE) z 2 szt na 0 w poz. 121 i 124,

32)           zmiana opisu z „wymiana zaworu” na „wymiana czyszczaka” w poz. 128,

33)           zmiana nakładów materiałowych w poz. 129:

- zasuwy klinowe z 1 szt na 0,

- obudowy zasuw z 1 szt na 0,

- kolana stopowe z 1 szt na 0,

34)           zmiana jednostki miary z „kpl” na „szt” w poz. 130,

35)           zmiana nakładu materiałowego (płyty gumowe bez przekładek) z 0 na 0,84 kg,

B) kosztorys – termomodernizacja:

1)              zmiana jednostki miary z „m3” na „t” w poz. 171 (poz. 9 przedmiaru)

2)              zmiana nakładów w poz. 189 (poz. 27 przedmiaru):

- robocizny z 3,10 r-g na 2,86 r-g

- nakładów materiałowych:

  * kotwy z 4,76 szt na 4,4 szt,

  * pianka poliuretanowa z 0,24 dm3 na 0,25 dm3,

  * silikon z 0 na 0,05 kg,

  * szyby zespolone z 0,73 m2 w opisie „M”

3)              zmiana nakładów robocizny z 3,10 r-g na 2,86 r-g w poz. 190 (poz. 28 przedmiaru)

4)              zmiana nakładów w poz. 191 (poz. 29 przedmiaru):

- robocizny z 2,06 r-g na 3,77 r-g,

- nakładów materiałowych:

  * kotwy z 0 na 5,28 szt,

  * pianka poliuretanowa z 0 na 0,33 dm3,

  * sylikon z 0 na 0,06 kg,

- nakładów sprzętu:

  * wyciąg z 0,03 m-g na 0,05 m-g,

  * środek transportowy z 0,04 m-g na 0,06 m-g,

5)              zmiana nakładów materiałów pomocniczych z 0 na 15% w poz. 204 (poz. 42 przedmiaru),

6)              zmiana opisu tej pozycji z „wykonanie czapek” na „uzup. czapek. komin.” w poz. 207 (poz. 45 przedmiaru),

7)              brak wyliczenia kosztów materiałowych pomocniczych w poz. 209 (poz. 47 przedmiaru)

8)              zmiana nakładu materiałowego (płyty z wełny mineralnej) z gr. 5 cm na gr. 6 cm (poz. 211 (poz. 49 przedmiaru),

9)              zmiana nakładu materiałowego (blacha stalowa nierdzewna) z 7,55 kg na 4,8 kg w poz. 217 (poz. 55 przedmiaru)

10)           zmiana nakładu sprzętu (żurawik okienny) z 0 na 0,0068 m-g w poz. 244 (poz. 82 przedmiaru)

11)           zmiana nakładu materiałowego (daszki)  z 1,02 m2 na 1,0 m2 w poz. 260 i 262 (poz. 98 i 100 przedmiaru)

12)           zmiana nakładu robocizny z 15,r-g na 4-r-g w poz. 261 (poz. 99 przedmiaru),

13)           zmiana nakładów materiałowych w poz. 263, 264 (poz. 101 i 102 przedmiaru),

- żaluzje z 1,02 m2 na 1,0 m2,

- materiałów pomocniczych z 0 na 1,5 %,

14)           zmiana nakładów w poz. 265 (poz. 103 przedmiaru):

- robocizny z 2,75 r-g na 4,0 r-g,

- nakładów materiałowych (zaprawa cementowa M7) z 0,003 m3 na 0,

- nakładów sprzętu (środek transportowy) z 0,01 m-g na 0,

15)           zmiana postawy wyceny i nakładów w poz. 277 (poz. 115 przedmiaru):

- podstawa wyceny z NNRNKB 2-31 0511-04 na KNR 2-31 0511-04,

- robocizny z 1,0605 r-g na 1,1423 r-g,

- materiałowych:

  * piasek z 0,0025 m3 na 0,0793 m3,

  * woda z 0 na 0,022 m3,

- sprzętu:

  * wibrator z 0,101 m3 (zagęszcz.) na 0,13 m-g,

  * piła do cięcia kostki z 0 na 0,025 m-g,

16)           zmiana nakładu materiałowego (woda) z 0 na 0,005 m3 w poz. 280 (poz. 118 przedmiaru)

17)           zmiana nakładu materiałowego (woda) z 0 na 0,005 m3 w poz. 281 (poz. 119 przedmiaru)

18)           powtórzenie pozycji kosztorysu od poz. 274 do poz. 276 na str. 111 oferty,

C) kosztorys – wjazd:

1)              zmiana obmiaru z 18,64 m3 na 18,54 m3 w poz. 289 (poz. 4 przedmiaru),

2)              zmiana nakładu materiałowego (woda) z 0 na 0,47 m3 w poz. 301 i 317 (poz. 16 i 32 przedmiaru)

3)              zmiana nakładu materiałowego (woda) z 0 na 0,005 m3 w poz. 306 i 318 (poz. 21 i 33 przedmiaru),

D) kosztorys – technologia:

1)              zmiana nakładów materiałowych (woda) w poz. 322 (poz. 1 przedmiaru):

- robocizny z 0 na 45,0 r-g,

- nakładu materiałowego z „zlew 1-komorowy” na „zlew 2-komorowy”,

E) kosztorys – plac zabaw:

1)              zmiana podstawy wyceny oraz opisu w poz. 339 (poz. 17 przedmiaru):

- podstawa wyceny z KNR 2-31 0104-07 na KNR 2-31 0114-07 i z KNR 2-31 0104-08 na KNR 2-31 0114-08,

- opis z „w-wa odsączająca” na „podbudowa”,

2)              zmiana podstawy wyceny oraz opisu w poz. 347 (poz. 25 przedmiaru)

- podstawa wyceny z KNR 2-31 0104-07 na KNR 2-31 0114-07 i z KNR 2-31 0108-08 na KNR 2-31 0114-08,

- opis z „przewóz ziemi” na „podbudowa”,

F) kosztorys – instalacja c.o.:

1)              zmiana nakładu robocizny z 5,0806 r-g na 0 w poz. 354 (poz. 2 przedmiaru)

2)              zmiana nakładu materiałowego (malowanie farbami) z „f. ft. przeciwrdzewna” na „f. ol. do gruntowania” w poz. 371 (poz. 19 przedmiaru),

3)              zmiana krotności z 2 na 1 w poz. 372 (poz. 20 przedmiaru),

G) kosztorys – instalacja wod.-kan.

1)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 416 i 417 (poz. 24 i 25 przedmiaru),

- farba K-Flex czerwona z 0,05 dm3 na 0,

- farba K-Flex niebieska z 0,05 dm3 na 0,

2)              zmiana nakładu materiałowego (półpostument) z 1 szt na 0 w poz. 439 (poz. 47 przedmiaru),

3)              zmiana nakładu materiałowego (kabina) z 1 szt na 0 w poz. 442 (poz. 50 przedmiaru),

4)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 445 (poz. 53 przedmiaru):

- baterie umywalkowe z 19 szt na 45 szt,

- baterie zlewozmywakowe z 26 szt na 0,

G) kosztorys – instalacja SSWiN:

1)              zmiana nakładu materiałowego z „centrala w obudowie” na „centrala” w poz. 512 (poz. 1 przedmiaru),

2)              zmiana nakładu materiałowego (obudowa) z 0 na 1 szt w poz. 513 (poz. 2 przedmiaru),

H) kosztorys – instalacja oddymiania:

1)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 552 (poz. 12 przedmiaru):

- uchwyty z 3,3 szt na 2,7 szt

- z „kotwy Fischer 3,3 szt” na „kołki wstrzeliwane 2,97 szt”

 

I) kosztorys – ogrodzenie:

1)      zmiana nakładu sprzętu (środki transportu) z 0,05 m-g na 0 w poz. 573 (poz. 20 przedmiaru)

J) kosztorys – uzupełnienie wyposażenia:

zmiana nakładu robocizny z 0 na 45,0 r-g w poz. 574 (poz. 1 przedmiaru)

 

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, (18.07.2011 godz. 12:00) nie złożył żadnych wyjaśnień. W związku z powyższym, Zamawiający uznał, iż Wykonawca złożył ofertę niezgodną ze SIWZ poprzez dokonanie zmian w stosunku do przekazanych przedmiarów skutkujących odrzuceniem oferty, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Wykonawca:

1)      w kosztorysie – instalacja wod.-kan. nie wycenił w poz. 47 i 50 nakładów materiałowych półpostumentu w poz. 47 i kabiny w poz. 50 poprzez wskazanie w obu pozycjach przy tych nakładach materiałowych zamiast 1 szt ilość: 0 – należy wskazać, iż Zamawiający przekazał Wykonawcom przedmiar robót wraz z kosztorysem ślepym dla instalacji wod.-kan. zawierającym wszelkie nakłady, które powinny zostać wycenione w kosztorysie i wskazał w SIWZ, iż kosztorys należy sporządzić ściśle wg wskazań Zamawiającego; brak wyceny półpostumentu i kabiny nie mogą zostać uznane jako inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepodowujące istotnych zmian w treści oferty, gdyż Zamawiający nie ma możliwości wypełnienia za Wykonawcę ceny – w pozostałych pozycjach kosztorysów ofertowych nie ma wyceny tych nakładów materiałowych; zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, jak i pkt 15 SIWZ, wykonane prace będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych – brak wyceny nakładu materiałowego w danej pozycji na etapie składania oferty spowoduje niemożność jego rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia;

2)      dokonał zmiany ustalonej w przedmiarze podstawy wyceny:

-    w poz. 277 kosztorysu (poz. 115 przedmiaru) – roboty budowlane – z NNRNKB 2-31 0511-04 (Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm ponad 50 elementów/m2) na KNR 2-31 0511-04 (Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej),

-    w poz. 339 kosztorysu (poz. 17 przedmiaru) – plac zabaw – z KNR 2-31 0104-07 (Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm) na KNR 2-31 0114-07 (Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm) i z KNR 2-31 0104-08 (Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.) na KNR 2-31 0114-08 (Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.) (w tym zmiana w opisie pozycji z „w-wa odsączająca” na „podbudowa”),

-    w poz. 347 kosztorysu (poz. 25 przedmiaru) – plac zabaw – z KNR 2-31 0104-07 (Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm) na KNR 2-31 0114-07 (Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm) i z KNR 2-31 0108-08 (Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km) na KNR 2-31 0114-08 (Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV),

zmiany podstawy wyceny nie można zaliczyć do omyłek podlegających poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, dokonanie poprawy podstawy wyceny przez Zamawiającego spowodowałoby istotną zmianę w treści oferty i naruszałoby powołane postanowienia SIWZ (wyrok z dnia 07.06.2010 r. KIO/UZP 932/10),

3)  w kosztorysie – instalacja c.o. w poz. 371 (poz. 19 przedmiaru) wycenił inną czynności niż  wymaganą przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w tej pozycji malowania farbami miniowymi przy użyciu f. ol. do gruntowania zamiast f. ft. przeciwrdzennej – Zamawiający uznał, iż Wykonawca zaproponował materiał niezgodny z wymaganiami Zamawiającego: zmiana materiału wskazuje na niezgodność oferty ze SIWZ (wyrok z dnia 13.05.2011 r. KIO 938/11), należy również wskazać, iż doprowadzenie treści oferty do zgodności z treścią SIWZ wymaga zarówno poprawienia rodzaju (nazwy) farb, jak i określenia odpowiednio właściwej wyceny, brak jest zatem podstaw do uznania omyłki za spełniającą przesłanki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy (wyrok z dnia 26.02.2009 r. KIO/UZP 157/09, 159/09, 174/09).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż brak wyceny kompletnych pozycji (w tym nakładów materiałowych wskazanych w kosztorysach ślepych przez Zamawiającego) oraz wycena materiałów niezgodnych z SIWZ – jest podstawą do odrzucenia oferty, gdyż Zamawiający nie mógłby dokonać zmiany materiałów i samodzielnie ich wycenić (stanowiłoby to istotną ingerencję w treść oferty Wykonawcy) - taka ingerencja w treść oferty, po pierwsze niemożliwa z uwagi na brak wszystkich niezbędnych do dokonania poprawy danych, które nie są zawarte w ofercie po drugie, gdyby doszła do skutku stanowiłaby naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Ponadto należy wskazać, iż oferta Wykonawcy zawiera błędy polegające na zmianie, obmiarów, krotności i ilości nakładów, powtórzeniu pozycji kosztorysowych (od poz. 274 do poz. 276 na str. 111 oferty), których poprawienie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy byłoby możliwe i skuteczne, gdyby nie fakt braku wyceny nakładów materiałowych (o których mowa powyżej), z zastrzeżeniem, że dokonana poprawa nie wpłynęłaby istotnie na cenę oferty.

 

3) odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę „TOM” Tomasz Gromski z siedzibą w miejscowości Włostów 157. W dniu 12.07.2011 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień odnoszących się do następujących pozycji kosztorysów:

A) kosztorys – instalacja c.o.

1)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 2:

- kołnierze z 2,7 szt (przedmiar) na 0,

- uszczelki z 2,7 szt ma 0,

- śruby z 0,94 kg na 0,

- nakrętki z 0,23 kg na 0,

- podkładki z 0,16 kg na 0,

2)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 19:

- farba olejna z 0 na 0,105 dm3,

- farma ftalowa z 0 na 0,115 dm3,

- benzyna do lakierów z 0, 00575 dm3 na 0,00525 dm3,

3)              zmiana nakładu materiałowego (rury stalowe czarne) z 0,06 m na 0 w poz. 21,

B) kosztorys – instalacja wod-kan:

1)              zmiana nakładu materiałowego (rury przepustowe) z 0,153 m na 0 w poz. 13

2)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 24 i 25:

- farba K-Flex czerwona z 0,05 dm3 na 0,

- farba K-Flex niebieska z 0,05 dm3 na 0,

3)              zmiana nakładu materiałowego (wodomierz) z 0 na 1 szt w poz. 41,

4)              zmiana nakładu materiałowego (półpostument) z 1 szt na 0,

5)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 49:

- sznur smołowany z 0,03 kg na 0,

- sznur surowy z 0,02 kg na 0,

- cement z 0,01 kg na 0,

6)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 52:

- urządzenia sanit. dla niepełnosprawnych z 0 na 1 szt,

- urządzenia sanit. dla niepełnosprawnych wraz z 2 szt poręczy z 1 szt na 0,

7)              zmiana nakładów materiałowych w poz.53:

- baterie umywalkowe z 19 szt na 45 szt,

- baterie zlewozmywakowe z 26 szt na 0,

8)              zmiana nakładów w poz. 63:

- materiałowych:

 * woda z 0,003 m3 na 0,

 * rury stalowe z 0,002 m na 0,

 * zawory przelotowe z 0,002 szt na 0,

 * łączniki z 0,006 szt na 0,

- materiałów pomocnicznych. z 0,9 % na 0,

- sprzętu (samochód dostawczy) z  0,0001 m-g na 0,

C) kosztorys – instalacja wentylacji mechanicznej:

1)              zmiana nakładu materiałowego (płyta gumowa bez przekładek) z 0 na 0,22 kg w poz. 1,

2)              zmiana krotności z 6 na 1w poz. 5,

3)              zmiana nakładu robocizny z 0 na 1,0 r-g w poz. 6 i 7,

4)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 14:

- czyściwo z 0,6 kg na 0,

- spirytus z 0,16 dm3 na 0,

- freon z 0 na 0,06 dm3,

5)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 15:

- czyściwo z 0,25 kg na 0,

- spirytus z 0,16 dm3 na 0,

- freon z 0 na 0,06 dm3,

6)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 16:

- czyściwo z 0,5 kg na 0,

- spirytus z 0,25 dm3  na 0,

- freon z 0 na 0,25 dm3,

7)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 17:

- czyściwo z 0,08 kg na 0,

- spirytus z 0,25 dm3 na 0,

- freon z 0 na 0,25 dm3,

8)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 18:

- czyściwo z 0,17 kg na 0,

- spirytus z 0,4 dm3 na 0,

- freon z 0 na 0,4 dm3,

D) kosztorys – instalacja elektryczna:

1)              zmiana nakładu robocizny z 165,0 r-g na 0,55 r-g w poz. 1,

2)              zmiana nakładu robocizny z 676,0 r-g na 0,169 r-g w poz. 2,

3)              zmiana nakładu robocizny z 95,0 r-g na 0,26 r-g w poz. 3,

4)              zmiana nakładu materiałowego (złącza kontrolne) z 0,04 szt na 0,06 szt w poz. 46,

5)              zmiana materiałowego z „drut FeZnØ8” na „bednarka ocynk.” w poz. 47,

6)              zmiana materiałowego z „maszt z obciążnikiem” na „rury stalowe” w poz. 48,

7)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 49:

- z „drut FeZnØ8” na „bednarka ocynk.”,

- wspornik dachowy z 0 na 1,01 szt,

- złącze rynnowe z 0 na 0,03 szt,

- rurka osłonowa PCV z 1,0 m na 0,

E) kosztorys – instalacja SSWiN:

1)              zmiana nakładu materiałowego z „centrala w obudowie” na centrala w poz. 1,

2)              zmiana nakładu materiałowego (obudowa) z 0 na 1 szt w poz. 2,

F) kosztorys – instalacja oddymiania:

1)              zmiana nakładu robocizny z 50,0 r-g na 0 w poz. 1,

2)              zmiana nakładu sprzętu (przyrządy pomiarowe) z 0 na 0,95 m-g,

3)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 15:

- uchwyty Obo Bettermann z 3,3 szt na 2,7 szt,

- kołki wstrzeliwane z 0 na 2,97,

- kotwy Fischer z 3,3 szt na 0,

G) kosztorys – ogrodzenie:

1)              zmiana nakładu robocizny z 0,845 r-g na 0,65 r-g w poz. 1,

2)              zmiana krotności z 29 na 1 w poz. 3

3)              zmiana krotności z 19 na 1 w poz. 6,

4)              zmiana krotności z 29 na 1 w poz. 11,

5)              zmiana sposobu wykonania betonowania z „ręcznie” na „pompą” w poz. 13 i 14,

6)              zmiana sposobu wyceny dla poz. 15-20 ze szczegółowej na uproszczoną,

I) kosztorys – termomodernizacja:

1)              zmiana dokładności wskazanych obmiarów – z dokładności 2-miejsc po przecinku na dokładność 3-miejsc po przecinku w całym kosztorysie,

2)              zmiana nakładów w poz. 1:

- robocizna z 0,225 r-g na 0,75 r-g,

- nakłady materiałowe:

   * gwoździe z 0 na 0,06 kg,

   * materiały pomocnicze z 0 na 2%,

3)              zmiana nakładu materiałowego (tarcze) z 0,05 szt na 0 w poz. 4,

4)              zmiana krotności z 2 na 1 w poz. 7,

5)              zmiana krotności z 29 na 1 w poz. 11,

6)              zmiana krotności z 29 na 1 w poz. 13,

7)              zmiana krotności z 2 na 1 w poz. 18,

8)              zmiana krotności z 2,5 na 1 w poz. 21,

9)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 25:

- z „listwy progowe 1,1 m” na „narożniki 2,76 kg”,

- zaprawa cementowa z 0 na 0,004 m3,

- kołki rozporowe z 3 na 0,

- lakier asfaltowy z 0 na 0,016 dm3,

10)           zmiana sposobu wyceny dla poz. 27-29,38 i 39 ze szczegółowej na uproszczoną,

11)           zmiana nakładu materiałowego (zaprawa cementowa) z 0,007 m3, na 0 w poz. 53,

12)           zmiana nakładów materiałowych w poz. 55:

- blacha stalowa nierdzewna z 7,55 kg na 0,

- blacha ocynkowana z 0 na 4,8 kg,

13)           zmiana nakładu materiałowego (sznur konopny) z 0 na 2,71 kg w poz. 56,

14)           zmiana nakładu materiałowego (blacha tytanowo-cynkowa) z gr. 1 mm na  gr. 0,55 – 0,65 mm w poz. 57,

15)           zmiana krotności z 9 na 1 w poz. 63,

16)           zmiana nakładu sprzętu (żurawik okienny) z 0 na 0,0135 m-g w poz. 64,

17)           zmiana nakładu materiałowego (maty trzcinowe) z 0,007 m2 na 0 w poz. 65,

18)           zmiana sposobu wyceny dla poz. 68 ze szczegółowej na uproszczoną,

19)           zmiana nakładu sprzętu (żurawik okienny) z 0 na 0,0049 m-g w poz. 81 i 82,

20)           zmiana sposobu wyceny dla poz. 84 ze szczegółowej na uproszczoną,

21)           zmiana technologii betonowania z „ręcznie” na „pompą” w poz. 96 i 97,

22)           zmiana sposobu wyceny dla poz. 98-103 ze szczegółowej na uproszczoną,

23)           zmiana nakładów materiałowych w poz. 104 (pochwyty malowane proszkowo):

- farba gruntowa z 0 na 0,04 dm3,

- farba nawierzchniowa z 0 na 0,05 dm3,

24)           zmiana nakładów materiałowych w poz. 104 (balustrady malowane proszkowo):

- balustrada z 1,02 kg na 12,2 kg,

- farba gruntowa z 0 na 0,06 dm3,

- farba nawierzchniowa z 0 na 0,05 dm3,

25)           zmiana nakładów w poz. 108:

- materiałowych:

   * drabiny systemowe z 1 szt na 18,83 kg,

   * farba gruntowa z 0 na 0,0778 dm3,

   * farba nawierzchniowa z 0 na 0,0753 dm3,

   * zaprawa cementowa M7 z 0 na 0,003 m3,

   * papier ścierny z 0 na 0,3408 ark,

   * elektrody z 0 na 0,345 szt,

- sprzęt: spawarka z 0 na 0,108 m-g,

26)           zmiana krotności z 3 na 1w poz. 111,

27)           zmiana opisu i nakładu materiałowego w poz. 115:

- opis z „kostka z odzysku” na „kostka”,

- kostka betonowa z „0 z odzysku” na „1,02 m2”,

28)           zmiana nakładu materiałowego (woda) z 0 na 0,005 m3 w poz. 118,

29)           zmiana nakładu materiałowego (woda) z 0 na 0,008 m3 w poz. 119,

30)           zmiana krotności z 2 na 1 oraz zmiana nakładu materiałowego (woda) z 0 na 0,008 m3 w poz. 120,

31)           zmiana krotności z 3 na 1 w poz. 123,

J) kosztorys – wjazd:

1)              zmiana krotności z 5 na 1 w poz. 3,

2)              zmiana krotności z 29 na 1 w poz. 5,

3)              zmiana krotności z 3,2 na 1 w poz. 12,

4)              zmiana krotności z 29 na 1 w poz. 14,

5)              zmiana nakładu materiałowego (woda) z 0 na 0,005 m3 w poz. 21 i 33,

6)              zmiana nakładu materiałowego (woda) z 0 ma 0,015 m3 w poz. 22 i 34,

7)              zmiana krotności z 29 na 1 w poz. 30,

8)              zmiana nakładu materiałowego (piasek) z 0 na 0,0025 m3 w poz. 36,

K) kosztorys – roboty budowlane:

1)              zmiana nakładu robocizny z 2,38 r-g na 1,38 r-g w poz. 5,

2)              zmiana krotności z 14 na 1 w poz. 7,

3)              zmiana nakładu sprzętu (wyciąg) z 0 na 0,01 m-g w poz. 15,

4)              zmiana nakładu sprzętu (wyciąg) z 0 na 0,01 m-g w poz. 16,

5)              zmiana nakładów materiałowych w poz. 22 – 29:

- farba gruntowa z 0 na 0,127 dm3,

- farba nawierzchniowa z 0 na 1,44 dm3,

- rozcieńczalnik z 0 na 0,064 dm3,

- szkło z 0 na 0,5 m2,

- kit szklarski z 0 na 0,27 kg,

- gwoździe stolarskie z 0 na 0,01 kg,

- papier ścierny z 0 na 0,81 ark.,

- szpachlówka z 0 na 0,17 dm3,

6)              zmiana nakładu materiałowego (kołki do wstrzeliwania) z 0 na 4,06 szt w poz. 31, 32 i 35,

7)              zmiana nakładu materiałowego (blachowkręty) z 2,8 kg na 56 szt w poz. 31,

8)              zmiana nakładu materiałowego (blachowkręty) z 0,17 kg na 17 szt w poz. 32,

9)              zmiana nakładu materiałowego (blachowkręty) z 0,85 kg na 17 szt w poz. 35,

10)           zmiana nakładów materiałowych w poz. 43:

- złom ścierny z 0 na 0,15 kg,

- olej lniany z 0 na 0,2 kg,

11)            zmiana nakładów  materiałowych w poz. 44:

- klej z „winylowy 0,9 kg” na „butapren 0,6 kg”,

- pasta do podłóg z 0,1 kg na 0,

12)           zmiana nakładów materiałowych w poz. 47 i 58

- klej z „dyspersyjny 0,25 kg” na „winylowy 0,6 kg”,

- pasta do podłóg z 0,1 kg na 0,

13)           zmiana nakładu materiałowego (pręty spawalnicze) z 1,16 m na 0,03 kg  w poz. 48 i 59,

14)           zmiana nakładów materiałowych w poz. 52 i 63:

- płyta pilśniowa z 0 na 1,03 m2,

- lepik asfaltowy nz z 0 na 2 kg,

- papa asfaltowa z 0 na 1,15 m2,

- cement z 0 na 0,01 t,

- lepik asf. posadzkowy z 0 na 1,87 kg,

- deszczułki z 0,3 m2 na 1,13 m2,

- klej winylowo-emuls. z 0,74 kg na 0,

- listwy przyścienne z 1,16 m na 0,

15)           zmiana nakładu materiałowego (klej) z win-emyls. 0,74 kg na winylowy 0,8 kg w poz. 53 i 64,

16)           zmiana nakładu materiałowego (utwardzacz) z 0,25 kg na 0,036 kg w poz. 54 i 65,

17)           zmiana nakładów materiałowych w poz. 55:

- papa asf. z 0 na 3,45 m2,

- styropian z 1,05 m2 na 0,105 m3,

18)           zmiana nakładu materiałowego (rozcieńczalnik) z 0 na 0,04926 kg w poz. 66, 67, 71, 72, 77, 78, 95, 100,

19)           zmiana nakładu materiałowego (wykładzina) z 0,2 dm3 na 1,2 m2 szt w poz. 73 i 79,

20)           zmiana nakładu materiałowego (podokiennik) z 1,2 m na 1 szt w poz. 76,

21)           zmiana nakładu materiałowego (podokiennik) z 1,2 szt na 1 szt w poz. 81,

22)           zmiana nakładów materiałowych w poz. 82:

- podokiennik z „płyta MDF 0,8 m2” na „deski 1,56 m”,

- klej z „winylowy 0,2 kg” na „kostny 0,03 kg”,

- papier ścierny z 0,01 ark na 1 ark,

23)           zmiana krotności z 19 na 1 w poz. 87,

24)           zmiana materiałowego z „kotwy 5 szt” na „cegła 8 szt” w poz. 88,

25)           zmiana nakładu materiałowego (filc bituminizowany 5 mm) z 0,0341 m2 na 0 w poz. 99,

26)           zmiana nakładu materiałowego z 0,34 kg na 0,68 dm3 w poz. 101,

27)           zmiana nakładu materiałowego z 1,0 m na 4 kg w poz. 103,

28)           zmiana sposobu wyceny dla poz. 105 ze szczegółowej na uproszczoną,

29)           zmiana nakładów w poz 106:

- robocizna z 0,4 r-g na 6,3 r-g,

- materiałowe:

  * zaprawa cementowa z 0 na 0,003 m3,

  * materiałów pomocnicznych. z 0 na 15%,

30)           zmiana nakładu materiałowego (kształtka PE) z 2 szt na 0 w poz. 121 i 124,

31)           zmiana nakładów materiałowych w poz. 128:

- z „czyszczak” na „zasuwy burzowe”,

- sznur konopny z 0 na 0,7 kg,

- uszczelki z 1 szt na 0,

32)           zmiana nakładów materiałowych w poz. 129:

- zasuwy klinowe z 1 szt na 0,

- obudowy zasuw z 1 szt na 0,

- kolana stopowe z 1 szt na 0,

- skrzynka z 1 szt na 0,

- króciec z 1 szt na 0,

- żwir z 0,38 m3 na 0,

33)           zmiana krotności z 0,5 na 1 w poz. 130,

34)           zmiana nakładów  w poz. 135:

- robocizny z 6,69 r-g na 7,54 r-g,

- nakłady materiałowe (sznur konopny) z 0 na 4,81 kg,

35)           zmiana nakładów materiałowych w poz. 137:

- filc z 0,48 kg na 0,

- płyty pilśniowe bituminizowane z 0,67 kg na 0,

36)           zmiana nakładów materiałowych (czujka pożarowa) z 1 szt na 0 w poz. 147,

37)           zmiana rodzaju wyceny dla poz. 162 ze szczegółowej na uproszczoną,

K) kosztorys – plac zabaw:

1)              zmiana sposobu wyceny dla poz. 20, 22 i 23 ze szczegółowej na uproszczoną,

L) kosztorys – technologia:

1)              zmiana sposobu wyceny dla poz. 1 ze szczegółowej na uproszczoną,

M) kosztorys – uzupełnienie wyposażenia:

1)              zmiana sposobu wyceny dla poz. 1 ze szczegółowej na uproszczoną.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, (18.07.2011 godz. 12:00) nie złożył żadnych wyjaśnień. W związku z powyższym, Zamawiający uznał, iż Wykonawca złożył ofertę niezgodną ze SIWZ poprzez dokonanie zmian w stosunku do przekazanych przedmiarów skutkujących odrzuceniem oferty, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Wykonawca:

1)      nie wycenił:

-    w kosztorysie – roboty budowlane w poz. 147 nakładu materiałowego: czujki pożarowej) poprzez wskazanie zamiast 1 szt ilość: 0

-    w kosztorysie – instalacje elektryczne w poz. 1, 2, 3 kosztów robocizny

-    w kosztorysie – instalacja oddymienia w poz. 1 kosztów robocizny

-    w kosztorysie – instalacja wod.-kan w poz. 47 półpostumentu, poprzez wskazanie zamiast 1 szt ilość: 0,

należy wskazać, iż Zamawiający przekazał Wykonawcom przedmiary robót wraz z kosztorysami ślepymi dla w/w robót zawierające wszelkie nakłady, które powinny zostać wycenione w kosztorysie i wskazał w SIWZ, iż kosztorys należy sporządzić ściśle wg wskazań Zamawiającego; brak wyceny czujki pożarowej, półpostumentu i kabiny, jak i kosztów robocizny nie mogą zostać uznane jako inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepodowujące istotnych zmian w treści oferty, gdyż Zamawiający nie ma możliwości wypełnienia za Wykonawcę ceny – w pozostałych pozycjach kosztorysów ofertowych nie ma wyceny tożsamego nakładu materiałowego, jak i tożsamych czynności aby móc ustalić koszty robocizny; zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, jak i pkt 15 SIWZ, wykonane prace będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych – brak wyceny nakładu materiałowego oraz kosztów robocizny w danej pozycji na etapie składania oferty spowoduje niemożność jego rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca miał wątpliwości co do nakładów w danej pozycji mógł zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności między nakładami ujętymi w przedmiarze a nakładami automatycznie określonymi przyjętą podstawą wyceny (KNR) (wyrok z dnia 13.05.2011 r. KIO 938/11), ponadto należy wskazać, iż Wykonawca mógł sam dopisać do pozycji nakład materiałowy wskazany przez Zamawiającego (z informacji znanych Zamawiającemu, program kosztorysowy dopuszcza taką możliwość o czym świadczy fakt, iż dopisał Pan do poz. 50 w kosztorysie – instalacja wod.-kan nakład materiałowy: kabinę),

2)      zaoferował materiały niezgodne z materiałami wskazanymi w przedmiarach:

-        w poz. 52 kosztorysu – instalacje wod-kan Wykonawca dokonał wyceny urządzenia sanit. dla niepełnosprawnych zamiast urządzenia sanit. dla niepełnosprawnych wraz z 2 szt poręczy,

-        w poz. 48 kosztorysu – instalacje elektryczne Wykonawca dokonał wyceny „rur stalowych” zamiast „masztu z obciążnikiem”

-        w kosztorysie – roboty budowlane w poz. 82 zamiast „podokiennika z płyty MDF 0,8 m2” Wykonawca dokonał wyceny „podokiennik z desek 1,56 m”,

-        w kosztorysie – termomodernizacja Wykonawca dokonał wyceny:

·         „narożników 2,76 kg” zamiast „listw progowych 1,1 m” w poz. 25,

·         „blachy ocynkowanej” zamiast „blachy stalowej nierdzewnej” w poz. 55,

·         „blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55-0,65 mm” zamiast „blachy tytanowo-cynkowanej gr. 1 mm” w poz. 57,

·         kostki, jak zostało wyraźnie wskazane w opisie pozycji, iż będzie to kostka betonowa z odzysku – poz. 115,

Zamawiający uznał, iż Wykonawca zaproponował wykonanie prac przy użyciu materiałów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego: zmiana materiału wskazuje na niezgodność oferty ze SIWZ (wyrok z dnia 13.05.2011 r. KIO 938/11), należy również wskazać, iż doprowadzenie treści oferty do zgodności z treścią SIWZ wymaga zarówno poprawienia rodzaju (nazwy) materiału jak i określenia odpowiednio właściwej wyceny, brak jest zatem podstaw do uznania omyłki za spełniającą przesłanki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy (wyrok z dnia 26.02.2009 r. KIO/UZP 157/09, 159/09, 174/09).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż brak wyceny kompletnych pozycji (w tym nakładów materiałowych wskazanych w kosztorysach ślepych przez Zamawiającego) oraz wycena materiałów niezgodnych z SIWZ – jest podstawą do odrzucenia oferty, gdyż Zamawiający nie mógłby dokonać samodzielnie ich wyceny (stanowiłoby to istotną ingerencję w treść oferty Wykonawcy) - taka ingerencja w treść oferty, po pierwsze niemożliwa z uwagi na brak wszystkich niezbędnych do dokonania poprawy danych, które nie są zawarte w ofercie po drugie, gdyby doszła do skutku stanowiłaby naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Ponadto należy wskazać, iż oferta Wykonawcy zawiera błędy polegające na zmianie krotności i ilości nakładów, których poprawienie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy byłoby możliwe i skuteczne, gdyby nie fakt braku wyceny nakładów materiałowych (o których mowa powyżej) oraz zmiany materiałów na niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że dokonane poprawki nie wpłynęłyby istotnie na cenę oferty.

 

4) odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę Łunibud Spółka jawna Wiesław Łuniewski, Irena Łuniewska z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 12 lok. 21. Wykonawca w załączonych do oferty kosztorysach dokonał zmian w stosunku do przekazanych przedmiarów skutkujących odrzuceniem oferty, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Wykonawca:

1)              wycenił materiał niezgodny z nakładem materiałowym wskazanym w przedmiarze:

* w kosztorysie – roboty budowlane:

-        w poz. 22-29 Wykonawca wycenił drzwi malowane na budowie zamiast ich dostawy,

-        w poz. 95 i 100 Wykonawca wycenił „malowanie farbami poliwinylowymi” zamiast „malowania farbami lateksowymi”,

* w kosztorysie – termomodernizacja:

-        w poz. 33 – zamiast parapetów z blachy tytan-cyn o gr. 1 mm Wykonawca wycenił parapety z blachy o gr. 0,55-0,65 mm,

-        w poz. 41 – zamiast styr. ekstrud 0,1575 m3 Wykonawca wycenił płyty styrop. EPS 200-036 0,1525 m2,

* w kosztorysie – instalacja elektryczna w poz. 48 – zamiast masztu z obciążnikiem Wykonawca wycenił rury stalowe,

* w kosztorysie – wod-kan:

-        w poz. 52 – zamiast kompaktu z 2 poręcz. Wykonawca wycenił miskę wiszącą,

1)              nie wycenił w poz. 47 i 50 w kosztorysie – instalacja wod.-kan. (półpostumentu w poz. 47 i kabiny w poz. 50) poprzez wskazanie w obu pozycjach przy tych nakładach materiałowych zamiast 1 szt ilość: 0

2)              dokonał zmiany ustalonej w przedmiarze podstawy wyceny:

-        w poz. 33 kosztorysu – wjazd – z KNR 2-31 0103-04 ( Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV) na 0103-05 (Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI)

-    w poz. 1 kosztorysu – termomodernizacja – z KNR 4-01 0411-08 (Wymiana elementów podłóg z desek - progi) na 0411-01 (Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce),

-    w poz. 33 kosztorysu – instalacje elektryczne – z KNNR 5 0307-01 (Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe) na KNNR 5 0306-02 (Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej),

-    w poz. 129 kosztorysu – roboty budowlane – z KNR 4-05 0210-02 (Wymiana zaworu burzowego o śr.nom. 150 mm) na KNR 4-02 0214-02 (Wymiana zaworu burzowego żeliwnego kanalizacyjnego).

Zamawiający w dniu 12.07.2011 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty. W odpowiedzi Wykonawca wskazał (w zakresie wszystkich dostrzeżonych przez Zamawiającego niezgodności), iż w przypadku wprowadzania podstawy kosztorysowej z przedmiaru ślepego program Norma automatycznie wstawia nakłady dla pozycji oraz, że z uwagi na powyższe Wykonawca wyraża zgodę na czynność poprawienia omyłek. Zamawiający nie podziela argumentacji Wykonawcy i wskazuje, iż Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia dostrzeżonych błędów w ofercie i nie dokonywał żadnych czynności związanych z poprawieniem omyłek; ponadto należy wskazać, iż:

-        wykorzystanie do obliczeń programu komputerowego nie chroni wykonawcy przed ujemnymi konsekwencjami spowodowanej tym niezgodności oferty ze SIWZ, program komputerowy jest tylko narzędziem, jakim może posługiwać się Wykonawca przy formułowaniu oferty, sama oferta jest natomiast oświadczeniem woli i w przypadku jej niezgodności z SIWZ zachodzi przesłanka do odrzucenia oferty (wyrok z dnia 07.04.2005 r. UZP/ZO 614/05 oraz wyrok z dnia 05.05.2011 r. KIO 831/11),

-        dokonanie przez Wykonawcę zmian podstawy wyceny nie można zaliczyć do omyłek podlegających poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, dokonanie poprawy podstawy wyceny przez Zamawiającego spowodowałoby istotną zmianę w treści oferty i naruszałoby powołane postanowienia SIWZ (wyrok z dnia 07.06.2010 r. KIO/UZP 932/10),

-        Zamawiający uznał, iż w poz. 22-29, 95 i 100 kosztorysu robót budowlanych zaproponowali Państwo wykonanie robót w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego, analogicznie należy wskazać iż zmiana materiałów – poprzez wycenę innych materiałów niż te wskazane w przedmiarze stanowi o niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, zmiany dokonane przez Wykonawcę wskazują na niezgodność oferty ze SIWZ (wyrok z dnia 13.05.2011 r. KIO 938/11), należy również wskazać, iż doprowadzenie treści oferty do zgodności z treścią SIWZ wymaga zarówno poprawienia nazw i opisów pozycji, jak i określenia odpowiednio właściwej wyceny, brak jest zatem podstaw do uznania omyłki za spełniającą przesłanki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy (wyrok z dnia 26.02.2009 r. KIO/UZP 157/09, 159/09, 174/09),

-        należy wskazać, iż Zamawiający przekazał Wykonawcom przedmiary robót wraz z kosztorysami ślepymi dla w/w robót zawierające wszelkie nakłady, które powinny zostać wycenione w kosztorysie i wskazał w SIWZ, iż kosztorys należy sporządzić ściśle wg wskazań Zamawiającego; brak wyceny poz. 47 i 50 w kosztorysie – instalacja wod.-kan, nie mogą zostać uznane jako inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepodowujące istotnych zmian w treści oferty, gdyż Zamawiający nie ma możliwości wypełnienia za Wykonawcę ceny – w pozostałych pozycjach kosztorysów ofertowych nie ma wyceny tożsamego nakładu materiałowego; zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, jak i pkt 15 SIWZ, wykonane prace będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych – brak wyceny nakładu materiałowego w danej pozycji na etapie składania oferty spowoduje niemożność jego rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia, ponadto w przypadku gdy Wykonawca miał wątpliwości co do nakładów w danej pozycji mógł zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności między nakładami ujętymi w przedmiarze a nakładami automatycznie określonymi przyjętą podstawą wyceny (KNR) (wyrok z dnia 13.05.2011 r. KIO 938/11), ponadto należy wskazać, iż Wykonawca mógł sam dopisać do pozycji nakład materiałowy wskazany przez Zamawiającego (z informacji znanych Zamawiającemu, program kosztorysowy dopuszcza taką możliwość).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż brak wyceny kompletnych pozycji (w tym nakładów materiałowych wskazanych w kosztorysach ślepych przez Zamawiającego) oraz wycena materiałów niezgodnych z SIWZ – jest podstawą do odrzucenia oferty, gdyż Zamawiający nie mógłby dokonać samodzielnie ich wyceny (stanowiłoby to istotną ingerencję w treść oferty Wykonawcy) - taka ingerencja w treść oferty, po pierwsze niemożliwa z uwagi na brak wszystkich niezbędnych do dokonania poprawy danych, które nie są zawarte w ofercie po drugie, gdyby doszła do skutku stanowiłaby naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Ponadto należy wskazać, iż oferta Wykonawcy zawiera błędy polegające na zmianie ilości nakładów, których poprawienie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy byłoby możliwe i skuteczne, gdyby nie fakt braku wyceny nakładów materiałowych (o których mowa powyżej) oraz zmiany materiałów na niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że dokonane poprawy nie wpłynęłyby istotnie na cenę oferty.

 

5) odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę Konsorcjum: A) Lider Danex Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Piecha z siedzibą w Warszawie przy ul. Morsztyna 4 oraz B) „Denbud” Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Anna Deniszewska z siedzibą w Warszawie przy              ul. Okulickiego 11 lok. 7. Wykonawca w załączonych do oferty kosztorysach dokonał zmian w stosunku do przekazanych przedmiarów skutkujących odrzuceniem oferty, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Wykonawca:

1)          wycenił materiał niezgodny z nakładem materiałowym wskazanym w przedmiarze w kosztorysie – wod-kan w poz. 52 – zamiast urządzenia sanit. dla niepełnosprawnych wraz z 2 poręczy Wykonawca wycenił urządzenie sanit. dla niepełnosprawnych (bez poręczy) - Zamawiający w dniu 12.07.2011 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie; w odpowiedzi Wykonawca wskazał, iż z opisu poz. 52 wynika, iż należy zastosować kompakt dla niepełnosprawnych, natomiast opis nie określa iż należy ująć urządzenia sanit. dla niepełnosprawnych wraz z 2 szt poręczy; a wykonawca określił nakłady materiałowe zgodnie z opisem pozycji przyjętej przez Zamawiającego wg KNR w przedmiarach oraz określoną przez Zamawiającego podstawą wyceny wg KNR, oraz Wykonawca wskazał iż Zamawiający nie załączył kosztorysu szczegółowego ślepego, w którym zmienił nakłady materiałowe – Zamawiający nie podziela argumentacji Wykonawcy; Zamawiający przekazał Wykonawcom przedmiar robót wraz z kosztorysem ślepym dla instalacji wod.-kan. zawierający wszelkie nakłady które powinny zostać wycenione w kosztorysie i wskazał w SIWZ, iż kosztorys należy sporządzić ściśle wg wskazań Zamawiającego; wycena innego urządzenia nie może zostać uznana jako inna omyłka polegająca na niezgodności oferty ze SIWZ niepodowująca istotnych zmian w treści oferty, zmiana materiału wskazuje na niezgodność oferty ze SIWZ (wyrok z dnia 13.05.2011 r. KIO 938/11), należy również wskazać, iż doprowadzenie treści oferty do zgodności z treścią SIWZ wymaga zarówno poprawienia rodzaju (nazwy) materiału jak i określenia odpowiednio właściwej wyceny, brak jest zatem podstaw do uznania omyłki za spełniającą przesłanki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy (wyrok z dnia 26.02.2009 r. KIO/UZP 157/09, 159/09, 174/09); Zamawiający nie ma możliwości wypełnienia za Wykonawcę ceny – w pozostałych pozycjach kosztorysów ofertowych nie ma wyceny tożsamego nakładu materiałowego,

2)              nie wycenił:

*  w poz. 47 i 50 w kosztorysie – instalacja wod.-kan. półpostumentu w poz. 47 i kabiny w poz. 50, poprzez wskazanie w obu pozycjach przy tych nakładach materiałowych zamiast 1 szt ilość: 0 - Zamawiający w dniu 12.07.2011 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie; w odpowiedzi Wykonawca wskazał, iż z opisu poz. nie wynika, iż należy zastosować kabinę / półpostument, a postawa wyceny przyjęta przez Zamawiającego wg KNR w przedmiarach nie zawiera w nakładach materiałowych półpostumentu i kabiny a pozycje wycenione zgodnie z podstawą wyceny wg KNR określoną przez Zamawiającego – Zamawiający nie podziela argumentacji Wykonawcy; Zamawiający przekazał Wykonawcom przedmiar robót wraz z kosztorysem ślepym dla instalacji wod-kan zawierającym wszelkie nakłady które powinny zostać wycenione w kosztorysie i wskazał w SIWZ, iż kosztorys należy sporządzić ściśle wg wskazań Zamawiającego; brak wyceny półpostumentu i kabiny nie może zostać uznany jako inna omyłka polegająca na niezgodności oferty ze SIWZ niepodowująca istotnych zmian w treści oferty, gdyż Zamawiający nie ma możliwości wypełnienia za Wykonawcę ceny – w pozostałych pozycjach kosztorysów ofertowych nie ma wyceny tożsamego nakładu materiałowego; zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, jak i pkt 15 SIWZ, wykonane prace będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych – brak wyceny materiału w pozycji na etapie składania oferty spowoduje brak rozliczenia tego materiału w trakcie realizacji zamówienia, ponadto w przypadku gdy Wykonawca miał wątpliwości co do nakładów w danej pozycji mógł zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności między nakładami ujętymi w przedmiarze a nakładami automatycznie określonymi przyjętą podstawą wyceny (KNR) (wyrok z dnia 13.05.2011 r. KIO 938/11), ponadto należy wskazać, iż Wykonawca mógł sam dopisać do pozycji nakład materiałowy wskazany przez Zamawiającego (z informacji znanych Zamawiającemu, program kosztorysowy dopuszcza taką możliwość),

* w poz. 1 w kosztorysie – uzupełnienie wyposażenia szafki wiszącej z przegrodą – Zamawiający w dniu 12.07.2011 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie; w odpowiedzi Wykonawca wskazał, iż ujął cenę szafki wiszącej w cenie w poz. szafki „D” z przegrodą i półkami – należy wskazać, iż Zamawiający przekazał Wykonawcom przedmiary robót wraz z kosztorysami ślepymi dla poszczególnych robót zawierające wszelkie nakłady, które powinny zostać wycenione w kosztorysie i wskazał w SIWZ, iż kosztorys należy sporządzić ściśle wg wskazań Zamawiającego; ujęcie wyceny danego materiału przy innym materiale mogłoby zostać dokonane, gdyby Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o zgodę, ponadto przy nakładzie „szafka „D” z przegrodą i półkami” jest wskazana 1 szt, a nie 2 – zatem w żadnym wypadku nie można potwierdzić, iż wycena jednego z elementów zawiera wycenę drugiego elementu; Zamawiający nie może również uznać braku wyceny szafki jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepodowującej istotnych zmian w treści oferty, gdyż Zamawiający nie ma możliwości wypełnienia za Wykonawcę ceny – w pozostałych pozycjach kosztorysów ofertowych nie ma wyceny tożsamego nakładu materiałowego; zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, jak i pkt 15 SIWZ, wykonane prace będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych – brak wyceny nakładu materiałowego w danej pozycji na etapie składania oferty spowoduje brak jego rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż brak wyceny kompletnych pozycji (w tym nakładów materiałowych wskazanych w kosztorysach ślepych przez Zamawiającego) oraz wycena materiałów niezgodnych z SIWZ – jest podstawą do odrzucenia oferty, gdyż Zamawiający nie mógłby dokonać samodzielnie ich wyceny (stanowiłoby to istotną ingerencję w treść oferty Wykonawcy) - taka ingerencja w treść oferty, po pierwsze niemożliwa z uwagi na brak wszystkich niezbędnych do dokonania poprawy danych, które nie są zawarte w ofercie po drugie, gdyby doszła do skutku stanowiłaby naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Ponadto należy wskazać, iż oferta Wykonawcy zawiera błędy polegające na zmianie ilości nakładów, których poprawienie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy byłoby możliwe i skuteczne, gdyby nie fakt braku wyceny nakładów materiałowych (o których mowa powyżej) oraz zmiany materiałów na niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że dokonane poprawy nie wpłynęłyby istotnie na cenę oferty.

 

 

            Z tych względów, Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.