Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobkach nr 42, 43 i 44

 

Oznaczenie postępowania: P09/04/2011 

Warszawa: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobkach nr 42, 43 i 44

Numer ogłoszenia: 66286 - 2011; data zamieszczenia: 05.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobkach nr 42, 43 i 44.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: w Żłobkach nr 42, 43 i 44 (1 raz w tygodniu).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a w związku z art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w przypadku zamówień, których przedmiotem są między innymi usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy PZP, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: 1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, 2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 3) poniesieniem straty w mieniu publicznym, 4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. Przedmiotem zamówienia są usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe. Szacunkowa wartość zamówienia zawiera się w łącznej kwocie 224.555,00 zł stanowiącej wartość całorocznego zamówienia (tj. od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r.), którego przedmiotem jest organizacja i prowadzenie zajęć rytmiki we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego (Żłobkach i Mini Żłobkach). Szacunkową wartość zamówienia określono w oparciu o art. 32 ust. 1 ustawy PZP na podstawie umów z poprzedniego roku. W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia jest usługą niepriorytetową (usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe w dziedzinie 92.00.00.00-1 wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV) określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. Nr 12, poz. 68), zastosowanie trybu namówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 5 ust. 1a w związku z art. 66 ust. 1. ustawy PZP, pozwoliło na wybór odpowiedniego Wykonawcy z uwagi nie tylko na cenę ale i na jego właściwości (cechy). Główną motywacją wszczęcia postępowań w trybie zamówień z wolnej ręki są przesłanki merytoryczne, a więc związane z małymi dziećmi uczęszczającymi do żłobków w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Dziecko w pierwszym okresie życia potrzebuje spokojnej i stałej troski, aby mogło wykształcić w sobie poczucie bezpieczeństwa. To stadium to tzw. okres zaufania, obejmuje pierwsze lata życia. Jeżeli te warunki te zostaną spełnione dziecko nabiera zaufania do świata i nadziei na przyszłość. Tak, więc korzystnemu rozwojowi emocjonalnemu sprzyja troskliwa opieka nad jego zdrowiem i prawidłowe zaspokajanie elementarnych potrzeb. Duże znaczenie ma też miła atmosfera, spokój i dbałość o dziecko. Podczas pobytu w żłobku pogłębia się kontakt uczuciowy dziecka z dorosłym (tzw. uczucie przywiązania), zwłaszcza wówczas gdy dziecko czuje się aprobowane, kontakt jest bogaty we wspólne doświadczenia i przeżycia. Każdy opiekun i nauczyciel pracujący na stałe w żłobku gromadzi zasoby wiedzy gorącej, czyli sposoby pracy z małym dzieckiem. W tym okresie należy zwrócić szczególną uwagę na wychowywanie emocjonalne dziecka, gdyż rozwój emocjonalny ściśle wiąże się z rozwojem i stanem zdrowia organizmu oraz stopniowym doskonaleniem wszystkich sprawności psychicznych. Ma on szczególne znaczenie dla kształtowania się późniejszych kontaktów społecznych dziecka. Uczenie się obustronnej więzi emocjonalnej, obdarzanie dowodami akceptacji emocjonalnej przy jednoczesnym unikaniu niedosytu i przesady daje szanse na powodzenie w kształtowaniu dojrzałej osobowości dziecka. Zdaniem psychologów kontakt emocjonalny między dzieckiem a stałym opiekunem sprzyja rozwijaniu się szeregu potrzeb psychicznych. Najważniejszą z nich jest potrzeba bezpieczeństwa, którą zapewnia znany dorosły. Tylko odczuwając bezpieczeństwo dziecko uczy się rzeczy nowych. Tylko w takich warunkach nowy bodziec, nowa sytuacja wywołuje odruch badawczy, któremu towarzyszy sprawne działanie. Daje to uczucie zadowolenia i satysfakcji z odkrywania nieznanego, a na tej bazie rozwijają się inne potrzeby psychiczne. Możemy zatem stwierdzić, że poczucie bezpieczeństwa dziecka ma wpływ na jego dobre funkcjonowanie w środowisku. Dziecko nawiązuje kontakt z osobą dorosłą (opiekunką, nauczycielem) i ta osoba zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. Nawiązane więzy zostają zerwane gdy do grupy wchodzi nowa osoba, np. nowy opiekun, nauczyciel. Może wówczas pojawić się u dziecka reakcja emocjonalna tj. płacz, pytania o znane ciocie, gdyż odczuwa ono stan zagubienia, niezrozumienia sytuacji. Niezaspokajanie tej potrzeby powoduje pojawienie się poczucia opuszczenia, braku miłości, zagrożenia i lęku a w konsekwencji zamknięcia się w sobie. W nawiązaniu do powyższego, po konsultacji z kierownikami Żłobków i psychologami pracującymi bezpośrednio z dziećmi w żłobku, wskazane jest zatrudnienie do prowadzenia zajęć umuzykalniających z dziećmi w żłobku osób, które pracują z dziećmi od wielu lat. Po pierwsze z powodu zapewnienia opisanej wyżej zasady bezpieczeństwa (jedna z podstawowych zasad i metod postępowania wychowawczego z dziećmi do 3 roku życia), po drugie osoby mające wieloletnie doświadczenie w pracy z małym dzieckiem posiadają wiedzę o jego możliwościach rozwojowych i wypracowane metody wychowawcze. Żłobki nr 42, 43 i 44 weszły w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dniem 04.04.2011 r. zgodnie z Uchwałą Nr XII/197/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 45, poz. 1491). Zajęcia rytmiki począwszy od wielu lat w żłobkach, które weszły w skład utworzonego w/w uchwałą Zespółu Żłobków m.st. Warszawy, organizowała Pani Ewa Sawa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Muzyczna Do-Re-Mix Ewa Sawa. Należy wskazać, iż usługi będące przedmiotem zamówienia mają specyficzny charakter, dlatego przy wyborze Wykonawcy, który ma je świadczyć celowym jest dokonywanie jego wnikliwej oceny pod względem posiadanego doświadczenia w organizacji i prowadzeniu zajęć z małymi dziećmi uczęszczającymi do żłobka, oraz posiadanych odpowiednich kwalifikacji. Zastosowanie trybu konkurencyjnego w wyborze Wykonawców w podziale na organizację zajęć rytmiki w poszczególnych placówkach Zamawiającego mogłoby skutkować w szczególności uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań, biorąc pod uwagę ilość placówek Zamawiającego, których na chwilę obecną jest 49 (Żłobki i Mini Żłobki), jak i specyficzne grono Wykonawców, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie we współpracy z dziećmi do lat trzech. Zagrożenie wielokrotnego wszczynania postępowań w trybach konkurencyjnych, a tym samym częste zmiany Wykonawców, mogłyby wywrzeć nietylko negatywny wpływ na rozwój dzieci, ale i w głównej mierze niepotrzebnie skracać okres prowadzenia zajęć rytmiki w żłobkach lub wprowadzać w nim przerwy. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia Pani Ewie Sawa, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Muzyczna DO-RE-MIX Ewa Sawa. Wykonawca realizował w placówkach, które weszły w skład utworzonego na mocy Uchwały - Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, tożsame usługi będące przedmiotem zamówienia na podstawie zawartych umów z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa-Targówek. Wykonawca posiada zatem odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz wiedzę o możliwościach rozwojowych dzieci w wieku do lat 3, jak i wypracowane metody wychowawcze.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Agencja Muzyczna DO-RE-MIX Ewa Sawa, ul. Jagiellońska 2 lok. 31, 03-721 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.