Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  
Nasz żłobek


 
Witamy na stronie Żłobka nr 7 ul. Kmicica 3 w Warszawie.

 

Zapraszamy do Kmitka w godzinach 7.00-17.30.
Mogą u nas przebywać dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.

Na co dzień dziećmi zajmuje się wysoko wykwalifikowany personel, który dba o odpowiedni rozwój swoich podopiecznych, zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz organizuje zajęcia dostosowane do wieku i możliwości Państwa pociech.

Ruch i zabawa to podstawowe aktywności małego dziecka i baza jego wszechstronnego rozwoju.

Pamiętając o szczególnej roli jaką odgrywa zabawa swobodna i zapewniając również na nią czas, proponujemy dzieciom udział w różnych blokach tematycznych, z którymi możecie się Państwo zapoznać w zakładce obok.

W ramach zajęć z dziećmi prowadzone są zajęcia z różnych dziedzin m.in. zajęcia edukacyjne, ruchowe, manipulacyjno-konstrukcyjne, umuzykalniające. Wykorzystujemy w pracy z dziećmi elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy ćwiczeń korekcyjnych, gimnastykę buzi i języka, jednocześnie pamiętając o wspomaganiu rozwoju emocjonalno - społecznego.

 Kadra pedagogiczna w naszym Żłobku regularnie bierze udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach, dzięki czemu podnosi swoje kwalifikacje, tak aby pracować z Państwa dziećmi w oparciu o najnowsze metody pracy.
Rekrutacja 2016

2 – 13 maja - Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobków w przypadku chęci kontynuacji opieki i edukacji żłobkowej w następnym roku, zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania opieki i edukacji w żłobku, do którego uczęszczają dzieci, na druku pobranym bezpośrednio w żłobku,

najpóźniej do 13 maja do godz. 15:00. W przypadku złożenia wniosku do innego żłobka niż dziecko aktualnie uczęszcza, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest na wypełnionej deklaracji złożyć oświadczenie, do którego żłobka złożył wniosek rekrutacyjny.

13 maja po godz. 15.00 - utworzenie list do naboru na wolne miejsca we wrześniu. Wszyscy oczekujący w systemie na przyjęcie do żłobka do tego dnia, będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji na 1 września b.r.

16 - 20 maja – posiedzenia komisji rekrutacyjnych w żłobkach.

23 maja godz. 9:00 – sprawdź listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka za pomocą numeru PIN, w poczcie elektronicznej podanej we wniosku lub osobiście u kierownika żłobka.

23 – 31 maja – jeżeli dziecko jest na liście dzieci zakwalifikowanych do żłobka potwierdź pisemnie wolę zapisu dziecka – do 31 maja do godz. 14:00. Uwaga! Dzieci zakwalifikowane, których rodzice/opiekunowie prawni nie złożą potwierdzenia woli zapisu nie zostaną przyjęte do żłobka i zostaną usunięte przez kierownika z Systemu ze wszystkich 3 żłobków.

23 maja – 16 czerwca – sprawdzaj codziennie listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka poprzez logowanie się do swojego wniosku. w poczcie elektronicznej podanej we wniosku lub osobiście u kierownika żłobka. Nie odbieranie informacji e-mail w określonym terminie i nie sprawdzanie statusu wniosku na stronie rekrutacji, nie stanowi podstawy do odwołania się w przypadku usunięcia wniosku z systemu. Żłobek w okresie trwania rekrutacji głównej w terminie podanym w harmonogramie nie informuje indywidualnie rodzica/opiekuna o zakwalifikowaniu się dziecka bądź o usunięciu wniosku z Systemu. Podczas rekrutacji uzupełniającej (tj. w terminie innym niż podany w harmonogramie) rodzic/opiekun otrzymuje informacje o zakwalifikowaniu do żłobka drogą emailową oraz telefonicznie. Możesz, być poproszony przez kierownika żłobka w terminie przez niego ustalonym o przekazanie do wglądu dokumentów potwierdzające spełnianie kryteriów, które określiłeś w formularzu (np. akty urodzenia dzieci, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika żłobka dokumentów potwierdzających spełnianie określonego kryterium, przyjmuje się, że odpowiednio rodzice lub dziecko, którego wniosek dotyczy, danego kryterium nie spełniają, co skutkuje zmianą liczby punktów i powrotem na listę oczekujących.

17 czerwca godz. 10:00 – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka. Do 28 czerwca do godz. 15:00 zgłoś się do żłobka w celu założenia dokumentacji pielęgnacyjno-opiekuńczej i podpisania umowy o korzystaniu z usług żłobka od 1 września.

Uwaga! Jeśli chcesz skorzystać z ulgi całkowitej lub częściowej od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku, dostarcz do żłobka w dniu podpisania umowy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego (rozumie się przez to osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) za ubiegły rok kalendarzowy lub o braku dochodów oraz oświadczenia o wysokości średniego miesięcznego dochodu na jedna osobę w gospodarstwie domowym za ubiegły rok kalendarzowy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.


Aktualizacja wniosków 2-15 stycznia 2016!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie  przypominamy, iż zgodnie z regulaminem rekrutacji w dniach 2 - 15 stycznia 2016 roku wszyscy zarejestrowani w systemie rekrutacji a pragnący oczekiwać na miejsce w żłobku w roku 2016, zobowiązani są do aktualizacji wniosku w systemie. Wniosek nie zaktualizowany on-line w terminie do 15 stycznia 2016 r. zostanie usunięty z systemu rekrutacji. 
 Potwierdzenia dokonujemy logując się do swojego wniosku  i naciskając przycisk  "POTWIERDŹ OCZEKIWANIE NA MIEJSCE W ŻŁOBKU W ROKU 2016". Po naciśnięciu otrzymamy potwierdzenie:  AKTUALIZACJA NA ROK 2016 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.
Dla sprawdzenia ponownie logujemy się do swojego wniosku i sprawdzamy,  czy w informacji "Rok oczekiwania na miejsce : " jest rok 2016. Jeśli tak, to potwierdzenie przebiegło pomyślnie w przeciwnym przypadku  ponawiamy tą czynność.
W przypadku problemu z potwierdzeniem prosimy o wysłanie maila na adresrekrutacja@zlobki.waw.pl.

Przypominamy, że:
- logujemy się do swojego wniosku poprzez stronęwww.zlobki.waw.pl/rekrutacja2012  wpisując numer PESEL,  numer PIN, o który poprosi System.
-  PIN otrzymaliście Państwo w mailu potwierdzającym rejestrację wniosku w Systemie rekrutacji,
- zagubiony kod PIN można otrzymać w żłobku pierwszego wyboru,
- wszelkich zmian danych we wniosku rekrutacyjnym na pisemną prośbę rodzica/opiekuna dokonuje się w żłobku pierwszego wyboru,

Prosimy o zaktualizowanie we wniosku wieku rodzeństwa.  Liczba punktów za spełnianie kryterium 4 „dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:

a)      w wieku do 6 lat - 6 punktów,

b)      w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,

c)      w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,

d)      w wieku od 17 do 18 lat - 1 punkt

- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka;” 

(Zgonie z §10 ust. 1 pkt. 4 Statutu Żłobka) będzie liczona na dzień przyjęcia dziecka do żłobka, a nie na dzień składania przez Państwo wniosku.

 

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym Harmonogramem i Regulaminem rekrutacji na rok 2016, dostępnymi na stronie www.zlobki.waw.pl w zakładce Zapisz Dziecko.


 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia !

 

 

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie pełen atmosfery radości,
wytchnienia i zatrzymania
od codziennego pędu.
Życzymy, by Św. Mikołaj
przyniósł Wam i nam wszystkim
najpiękniejszy prezent - dużo miłości!
Życzymy wszystkim Dzieciom
i ich Rodzicom wszystkiego najlepszego.
Wesołych Świąt !

Kierownik i Personel Żłobka nr 7

 

wcześniejsze informacje

7
Żłobek nr 7

ul. Kmicica 3
02-728 Warszawa
(022) 847-14-82
Napisz do nas!

Miniżłobek

Oddział żłobka nr 7
Al. Niepodległości 20
tel. 0-22 853 23 79

kom. 507-661-601

aryllo@zlobki.waw.plBiuletyn Informacji Publicznej
Europejski Fundusz Społeczny


Przydatne informacje
Przydatne informacje
Informacje dla rodziców
Chronimy Dzieci !
Warsztaty Umiejętności Wychowawczych
Przerwa wakacyjna 2016.
Przedstawienia w żłobku w roku 2016
Trzy słowa od Pielęgniarki.
Warsztaty w Fundacji Dzieci Niczyje
RYTMIKA 2015/2016
więcej...

Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Przerwa wakacyjna 2015.
Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka
więcej...

Jak dojechać?
Jak dojechać?
Dojazd Autobusami
Dojazd Metrem
więcej...

Jadłospis
Jadłospis
Jadłospis 25.07-29.07
Jadłospis 18.07-22.07
Galeria naszych posiłków
więcej...


Czas wolny, nauka, zabawy
W Kmitku nigdy się nie nudzimy !
Plan pracy grupy I - JESIEŃ
Plan pracy grupy IIa - JESIEŃ
Plan pracy grupy IIb - JESIEŃ
Plan pracy grupy IIIa - JESIEŃ
Plan pracy grupy IIIb - JESIEŃ
Plan pracy grupy IV - JESIEŃ
Plan pracy grupy V - JESIEŃ
więcej...
Nasi wychowawcystrona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy | wyszukiwarka
© 2006-2016 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.