Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  
Nasz żłobek


 
Witamy na stronie Żłobka nr 7 ul. Kmicica 3 w Warszawie.

 

Zapraszamy do Kmitka w godzinach 7.00-17.30.
Mogą u nas przebywać dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.

Na co dzień dziećmi zajmuje się wysoko wykwalifikowany personel, który dba o odpowiedni rozwój swoich podopiecznych, zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz organizuje zajęcia dostosowane do wieku i możliwości Państwa pociech.

Ruch i zabawa to podstawowe aktywności małego dziecka i baza jego wszechstronnego rozwoju.

Pamiętając o szczególnej roli jaką odgrywa zabawa swobodna i zapewniając również na nią czas, proponujemy dzieciom udział w różnych blokach tematycznych, z którymi możecie się Państwo zapoznać w zakładce obok.

W ramach zajęć z dziećmi prowadzone są zajęcia z różnych dziedzin m.in. zajęcia edukacyjne, ruchowe, manipulacyjno-konstrukcyjne, umuzykalniające. Wykorzystujemy w pracy z dziećmi elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy ćwiczeń korekcyjnych, gimnastykę buzi i języka, jednocześnie pamiętając o wspomaganiu rozwoju emocjonalno - społecznego.

 Kadra pedagogiczna w naszym Żłobku regularnie bierze udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach, dzięki czemu podnosi swoje kwalifikacje, tak aby pracować z Państwa dziećmi w oparciu o najnowsze metody pracy.
Wolne miejsca w Żłobku na Mokotowie!

Rekrutacja do żłobków niepublicznych, w których miasto wykupiło miejsca dla dzieci w wieku do lat 3

Informujemy, że do Systemu rekrutacji do żłobków zostały włączone 3 nowe placówki, w których miasto wykupiło miejsca na realizacje zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy w latach 2016-2018:

1. "Motylkowo" przy ul. Skarbka z Gór 132E m. 34 w Dzielnicy Białołęka dla 15 dzieci;

2."Gwiazdeczki" przy ul. Jerzego 38 w Rembertowie dla 18 DZIECI;

3. "Bajkowy Domek" przy ul. Łagodnej 4/3 w Dzielnicy Mokotów dla 15 dzieci.

W żłobkach, które otrzymały dofinansowanie rekrutacja dzieci odbywa się zgodnie z zasadami prowadzenia rekrutacji w placówkach m.st. Warszawy.


 
Zebranie Organizacyjne

Drodzy Rodzice dzieci nowoprzyjętych do Żłobka!

Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne w dniach:

29 sierpnia 2016 godz. 15:30 - Al. Niepodległości 20 (dot. dzieci przyjętych do Mini żłobka nr 7)

30 sierpnia 2016 godz. 15:30 - Kmicica 3 (dot. dzieci przyjętych do Żłobka nr 7)

Zapraszamy!

Kierownik żłobka wraz z personelem


Rekrutacja 2016

2 – 13 maja - Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobków w przypadku chęci kontynuacji opieki i edukacji żłobkowej w następnym roku, zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania opieki i edukacji w żłobku, do którego uczęszczają dzieci, na druku pobranym bezpośrednio w żłobku,

najpóźniej do 13 maja do godz. 15:00. W przypadku złożenia wniosku do innego żłobka niż dziecko aktualnie uczęszcza, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest na wypełnionej deklaracji złożyć oświadczenie, do którego żłobka złożył wniosek rekrutacyjny.

13 maja po godz. 15.00 - utworzenie list do naboru na wolne miejsca we wrześniu. Wszyscy oczekujący w systemie na przyjęcie do żłobka do tego dnia, będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji na 1 września b.r.

16 - 20 maja – posiedzenia komisji rekrutacyjnych w żłobkach.

23 maja godz. 9:00 – sprawdź listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka za pomocą numeru PIN, w poczcie elektronicznej podanej we wniosku lub osobiście u kierownika żłobka.

23 – 31 maja – jeżeli dziecko jest na liście dzieci zakwalifikowanych do żłobka potwierdź pisemnie wolę zapisu dziecka – do 31 maja do godz. 14:00. Uwaga! Dzieci zakwalifikowane, których rodzice/opiekunowie prawni nie złożą potwierdzenia woli zapisu nie zostaną przyjęte do żłobka i zostaną usunięte przez kierownika z Systemu ze wszystkich 3 żłobków.

23 maja – 16 czerwca – sprawdzaj codziennie listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka poprzez logowanie się do swojego wniosku. w poczcie elektronicznej podanej we wniosku lub osobiście u kierownika żłobka. Nie odbieranie informacji e-mail w określonym terminie i nie sprawdzanie statusu wniosku na stronie rekrutacji, nie stanowi podstawy do odwołania się w przypadku usunięcia wniosku z systemu. Żłobek w okresie trwania rekrutacji głównej w terminie podanym w harmonogramie nie informuje indywidualnie rodzica/opiekuna o zakwalifikowaniu się dziecka bądź o usunięciu wniosku z Systemu. Podczas rekrutacji uzupełniającej (tj. w terminie innym niż podany w harmonogramie) rodzic/opiekun otrzymuje informacje o zakwalifikowaniu do żłobka drogą emailową oraz telefonicznie. Możesz, być poproszony przez kierownika żłobka w terminie przez niego ustalonym o przekazanie do wglądu dokumentów potwierdzające spełnianie kryteriów, które określiłeś w formularzu (np. akty urodzenia dzieci, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika żłobka dokumentów potwierdzających spełnianie określonego kryterium, przyjmuje się, że odpowiednio rodzice lub dziecko, którego wniosek dotyczy, danego kryterium nie spełniają, co skutkuje zmianą liczby punktów i powrotem na listę oczekujących.

17 czerwca godz. 10:00 – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka. Do 28 czerwca do godz. 15:00 zgłoś się do żłobka w celu założenia dokumentacji pielęgnacyjno-opiekuńczej i podpisania umowy o korzystaniu z usług żłobka od 1 września.

Uwaga! Jeśli chcesz skorzystać z ulgi całkowitej lub częściowej od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku, dostarcz do żłobka w dniu podpisania umowy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego (rozumie się przez to osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) za ubiegły rok kalendarzowy lub o braku dochodów oraz oświadczenia o wysokości średniego miesięcznego dochodu na jedna osobę w gospodarstwie domowym za ubiegły rok kalendarzowy.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.

wcześniejsze informacje

7
Żłobek nr 7

ul. Kmicica 3
02-728 Warszawa
(022) 847-14-82
Napisz do nas!

Miniżłobek

Oddział żłobka nr 7
Al. Niepodległości 20
tel. 0-22 853 23 79

kom. 507-661-601

aryllo@zlobki.waw.plBiuletyn Informacji Publicznej
Europejski Fundusz Społeczny


Przydatne informacje
Przydatne informacje
Informacje dla rodziców
Chronimy Dzieci !
Warsztaty Umiejętności Wychowawczych
Przerwa wakacyjna 2016.
Przedstawienia w żłobku w roku 2016
Trzy słowa od Pielęgniarki.
Warsztaty w Fundacji Dzieci Niczyje
RYTMIKA 2015/2016
więcej...

Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Przerwa wakacyjna 2015.
Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka
więcej...

Jak dojechać?
Jak dojechać?
Dojazd Autobusami
Dojazd Metrem
więcej...

Nasze grupy
Nasze grupy
Ramowy Plan dnia w Żłobku nr 7
Grupy wiekowe w Żłobku nr 7
więcej...

Jadłospis
Jadłospis
Galeria naszych posiłków
Jadłospis 21.11. - 02.12.2016
więcej...


Czas wolny, nauka, zabawy
W Kmitku nigdy się nie nudzimy !
Plan pracy grupy I - JESIEŃ
Plan pracy grupy IIa - JESIEŃ
Plan pracy grupy IIb - JESIEŃ
Plan pracy grupy IIIa - JESIEŃ
Plan pracy grupy IIIb - JESIEŃ
Plan pracy grupy IV - JESIEŃ
Plan pracy grupy V - JESIEŃ
więcej...
Nasi wychowawcystrona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy | wyszukiwarka
© 2006-2016 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.