Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  
Nasz żłobek

POLITYKA OCHRONY DZIECI W ŻŁOBKU NR 6


                                                    POLITYKA OCHRONY DZIECI
                                        W Żłobku nr 6 Zespołu Żłobków m. st. Warszawy
                                                   Przyjęta i ogłoszona w marcu 2013 roku.

                                                     Preambuła

Mając na uwadze, że dziecko ze względu na swoją zależność od opiekunów oraz ograniczone możliwości samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb wymaga szczególnej troski i ochrony ze strony dorosłych, dla żłobka jako instytucji wspierającej rodziny z małymi dziećmi w opiece i wychowaniu, nadrzędnym celem jest dobro dziecka.

                                                      Rozdział I

                                                Objaśnienie terminów
                                                           §1
1. Przez pracownika żłobka rozumie się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
2. Dzieckiem jest każda osoba przyjęta do żłobka w toku postępowania rekrutacyjnego, po dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności przez rodziców. Do żłobka mogą uczęszczać dzieci po skończeniu 20 tygodnia  życia i jednocześnie przed skończeniem 4 roku życia.  
3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub   orzeczenia sądu (w tym rodzina zastępcza).
4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
5. Przez krzywdzenie dziecka rozumie się popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika żłobka lub zaniedbywanie dziecka przez jego opiekunów.
6. Za Politykę Ochrony Dzieci odpowiedzialny jest każdy pracownik placówki a nadzór nad jego realizacją sprawuje osoba koordynująca wyznaczona przez kierownika żłobka.
7. Danymi osobowymi dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.
8. Zespół interwencyjny – zespół powołany przez kierownika Żłobka w  przypadkach podejrzenia krzywdzenia dziecka. W skład zespołu mogą wejść: psycholog, opiekunki z grupy dziecka, kierownik, inni pracownicy, mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka.

                                                  Rozdział II
                     Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
                                                                                                        §2
1 Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy placówki podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informację na temat dostępnej oferty wsparcia i motywują ich do szukania dla siebie pomocy.
3. Pracownicy żłobka monitorują sytuację i dobrostan dziecka.

                                                   Rozdział III
                       Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka
                                                       §3

1. W przypadku podjęcia przez pracownika instytucji podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji kierownikowi placówki, psychologowi, st. pielęgniarce, lub osobie koordynującej Politykę Ochrony Dziecka.
2. Kierownik żłobka wraz z psychologiem lub koordynatorem powołuje zespół interwencyjny w skład, którego oprócz nich mogą wejść st. pielęgniarka lub inne osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem w żłobku
3. W przypadkach bardziej skomplikowanych, kierownik wraz z zespołem interwencyjnym informuje rodziców o obowiązku zgłoszenia  podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy).
4. Po poinformowaniu rodziców Kierownik żłobka składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/ policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodziny i Nieletnich.
5.  Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji (załącznik nr 2)
6.  Kartę załącza się do karty pielęgnacyjnej dziecka.
7. Wszyscy pracownicy żłobka i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych dostały informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym  instytucjom w ramach działań interwencyjny

                    Postępowanie w przypadku podejrzenia krzywdzenia przez opiekunów dziecka
                                       §4

1. Kierownik wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa na rozmowę, w której oprócz wyżej wymienionych osób uczestniczy psycholog, oraz ewentualnie inne osoby z zespołu interwencyjnego.
2. W trakcie rozmowy opiekunowie dziecka są informowani o podejrzeniu krzywdzenia ich dziecka, oraz o powołaniu zespołu interwencyjnego w tej sprawie. Jeżeli podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka można wezwać ich w celu uzupełnienia zgłoszenia.
3. Kierownik sporządza notatkę z przebiegu rozmowy z opiekunami dziecka.
4. Psycholog wraz z powołanym zespołem opracowuje plan pomocy na podstawie informacji uzyskanych o dziecku.
5. Plan pomocy powinien zawierać:
a) Działanie żłobka w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa  (w tym również zgłoszenia podejrzenia do odpowiedniej instytucji).
b) Wsparcie, jakie zaoferuje żłobek dziecku, skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

                                     § 5
Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka przez pracownika żłobka.
a. Procedura działania w przypadku skarg w związku z podejrzeniem krzywdzenia dzieci przez pracowników żłobka zgłaszanych przez rodziców w żłobku. Zarządzenie Nr 20/2011 Dyrektor Zespołu Żłobków m.st Warszawy z dnia 4 kwiecień 2011r. ( załącznik nr.1)
b. Procedura działania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci przez pracowników żłobka zgłaszanych przez pracownika placówki.
1. Osoba, która zauważyła, że jakiekolwiek dziecko jest krzywdzone przez pracownika żłobka zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym kierownika placówki, a w przypadku jego nieobecności osobę ja zastępującą, oraz  sporządzić notatkę służbową zawierającą dokładny opis zaistniałej sytuacji.
2. Kierownik wzywa na rozmowę pracownika w sprawie, którego została sporządzona notatka. W rozmowie oprócz wyżej wymienionych osób uczestniczy psycholog lub inne osoby z zespołu interwencyjnego.
3. Kierownik sporządza notatkę służbową zawierającą przebieg rozmowy, listę osób w niej uczestniczących, a także wnioski i postanowienia.
4. W przypadku potwierdzenia podejrzenia, że fakt krzywdzenia miał miejsce, na wniosek kierownika żłobka, właściwy organ wszczyna postępowanie zmierzające do ukarania pracownika karą porządkową lub dyscyplinarną.

                                   Rozdział IV
           Procedura postępowania w trakcie wydawania dziecka ze żłobka
                                      §6
1. Dziecko powinno być odbierane ze żłobka przez rodziców/ prawnych opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Osobom bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka,  lub  osobom w stanie po spożyciu alkoholu dziecko nie będzie wydawane.
3. Powtarzający się fakt próby odebrania dziecka przez osobę będącą w stanie po spożyciu alkoholu będzie w konsekwencji zgłoszony do OPS w celu zainteresowania się  sytuacją rodzinną dziecka.
4. Każdorazowa próba odebrania dziecka ze żłobka przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka  po spożyciu alkoholu musi być zgłoszona do Kierownika żłobka.
5. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

                                Rozdział V
                 Zasady ochrony danych osobowych
                                      §7
1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.
3. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostały udostępnione.
4. Opiekunom dzieci przysługuje wgląd do danych osobowych dziecka z możliwością ich zmiany.
5. Pracownicy żłobka, bezpośrednio sprawujący opiekę nad dziećmi zostają upoważnieni do przetwarzania danych osobowych na podstawie : Upoważnienie Nr/ ZŻ/2012( załącznik nr.3).
6. Żłobek zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed wglądem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Pieczę nad dokumentami zawierającymi dane osobowe dzieci sprawuje Kierownik Żłobka..
8. Pracownik instytucji może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.
9. Pracownicy żłobka nie udostępniają przedstawicielom mediów informacji o dzieciach i ich opiekunach.
10. Pracownicy nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi.
11. W uzasadnionych sytuacjach pracownik może skontaktować się z opiekunami dziecka i zapytać o zgodę na podanie danych kontaktowych osobom zainteresowanym.

                                Rozdział VI
                    Zasady ochrony wizerunku dziecka.
                                     §8
1. Żłobek zobowiązuje się do chronienia wizerunku dziecka.
2. Upublicznienie wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody opiekuna.
3. Opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na stronach internetowych żłobka i wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych żłobka.(załącznik nr 4)

                                   Rozdział VII
                      Monitoring stosowania Polityki
                                      §9
1. Polityka ochrony dzieci dotyczy wszystkich pracowników żłobka.
2. Wszyscy pracownicy Żłobka podpisują oświadczenie mówiące o zapoznaniu się z polityką ochrony dzieci i przyjęciem jej do realizacji. (załącznik nr 5)
3. Żłobek monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
4. Każdy z pracowników podpisuje oświadczenie o niekaralności za przestępstwa seksualne oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego (załącznik nr 6,7)
5. Kierownik żłobka wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji Polityki bezpieczeństwa w żłobku.
6. Każdy pracownik może zgłaszać zmiany do Polityki i wskazywać naruszenie Polityki w żłobku.
7. Osoba odpowiedzialna za monitorowanie Polityki przeprowadza raz w roku ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki (załącznik nr 8), opracowuje ankiety, a wnioski przedstawia kierownikowi żłobka.
8. Kierownik wprowadza zmiany do Polityki i przedstawia je pracownikom.

                           Rozdział VIII
                        Przepisy końcowe
                                  §10
1. Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

6
Żłobek nr 6
ul. Św. Bonifacego 72.
02-936 Warszawa
(022) 651-79-11

filia tel. kom. 797 990 854
Napisz do nas!

Biuletyn Informacji PublicznejPrzydatne informacje
Przydatne informacje
Plan dnia w żłobku
Witamy na naszej stronie!
Wnioski o przyjęcie do żłobka - informacja
Chronimy dzieci
Certyfikat
POLITYKA OCHRONY DZIECI W ŻŁOBKU NR 6
Plan teatrzyków w 2018 roku
Dyżur kierownika
więcej...

Jak dojechać?
Jak dojechać?

Jadłospis
Jadłospis

Porady, informacje
Porady, informacje
Informacje dla rodziców
Czego uczą się dzieci?
więcej...

Nasi wychowawcystrona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.