Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony               na wykonanie remontu wewnętrznych pomieszczeń Żłobka nr 5 przy ul. Odyńca 59                                 w Warszawie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony               na wykonanie remontu wewnętrznych pomieszczeń Żłobka nr 5 przy ul. Odyńca 59                                 w Warszawie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45 45

Wymagany termin realizacji zamówienia – w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie w siedzibie Zamawiającego      przy ul. Belgijskiej 4, II piętro w sekretariacie osobiście lub zostanie przesłana pocztą na pisemny wniosek Wykonawcy. Cena formularza SIWZ wynosi 20 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie                                przy  ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 02.06 .2006 roku do godziny 10.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, tel. 0 22 565 23 50. w godz. 900   - 1500

 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej                  4 w pokoju Dyrektora – II piętro w dniu 02.06.2006 r. o godzinie 10.30.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - wykonali w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem (związane z wykonaniem prac remontowych) i wartością, robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości wynoszącej minimum – suma trzech robót ma być równa lub większa od ceny oferty z podatkiem VAT oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia

 

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

 

Wadium: 5 000 PLN

 

Okres związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert tj. do dnia 15 czerwca 2006 r.

Kryterium wyboru oferty :                    cena – 100 %

 

 

 

Warszawa, dnia 17.05.2006 r.

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.