Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na : dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz świadczenie usług serwisowych dla drukarek, faksów i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na : dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz świadczenie usług serwisowych dla drukarek, faksów i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Opis przedmiotu zamówienia:  dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz świadczenie usług serwisowych dla drukarek, faksów i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  30125100-2

 

Wartość: nie przekracza równowartości 60.000 euro

 

Termin wykonania: do 31 grudnia 2006 roku

 

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, zdolnymi do wy­konania zamówienia:

- w ciągu ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali dostawy materiałów eksploatacyjnych, z których przynajmniej wartość jednej nie jest niższa niż wartość składanej oferty. Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych dostaw.

- w ciągu ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali usługi serwisowe dla drukarek, faksów i kserokopiarek. Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Posiadają autoryzację do napraw sprzętu, który Zamawiający określił w SIWZ jako sprzęt  do naprawy którego wymagane jest posiadanie autoryzacji. Autoryzacja powinna być wydana przez producenta sprzętu lub inny upoważniony do tego podmiot.

6. Udzielą na dostarczane materiały eksploatacyjne gwarancji na okres co najmniej 6 miesięcy.

 

Ocena dokonywania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 7 SIWZ.

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena za dostawę materiałów eksploatacyjnych dla drukarek, faksów i kserokopiarek        – 80%

Cena za 1 roboczogodzinę świadczenia usług serwisowych dla drukarek, faksów i kserokopiarek – 20 %

 

Wadium: 1000 zł ( tysiąc złotych polskich)

 

Wyjaśnienia oraz SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy   ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro.

 

Termin składania ofert upływa 5 kwietnia 2006 roku o godz. 10.00.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 5 kwietnia 2006 roku, o godz. 10.30.

 

 

Oznaczenie sprawy : P14/03/2006

 

 

Warszawa, dnia 20 marca 2006 r.

 

 

                                                                                              

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.