Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy  

Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Wspólny słownik zamówień (CPV):  30231200-9

Wartość: nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

Termin wykonania: 2 tygodnie od daty podpisania umowy

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia - w ciągu ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali dostawy sprzętu komputerowego, z których przynajmniej wartość jednej nie jest niższa niż wartość składanej oferty. Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4. Dostarczą produkty spełniające branżowe normy jakościowe i normy bezpieczeństwa - dostarczą sprzęt posiadający znak bezpieczeństwa CE, a w przypadku monitorów spełniający również wymogi Energy Star. 

5. Zapewnią 48 godzinny termin naprawy gwarancyjnej sprzętu. Jeżeli naprawa nie jest możliwa w tym terminie zobowiązują się zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy, co najmniej tej samej klasy.

6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Ocena dokonywania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 7 SIWZ.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

Wyjaśnienia oraz SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy  ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro.

Termin składania ofert upływa  30 marca 2006  roku o godzinie 10.00.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 30 marca 2006 roku o godzinie 10.30.

Oznaczenie sprawy :  P13/03/2006

Warszawa, dnia  14 marca 2006 r.

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.