Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

Ogłasza postępowanie na zamówienie publiczne na:

 

Opracowanie Dokumentacji Projektowo – Kosztorysowych dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Opis przedmiotu zamówienia:  opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej:  do przeprowadzenia modernizacji ogrodzenia budynku Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9 w Warszawie; do modernizacji systemu wentylacji i instalacji gazowej budynku Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9 w Warszawie; do przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń budynku Żłobka nr 7 przy ul. Kmicica 3 w Warszawie; do przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń budynku Żłobka nr 21 przy ul. Dąbrowskiego 96 w Warszawie.

 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na poszczególne  pakiety:

Pakiet nr 1 – Dokumentacja projektowo – kosztorysowa niezbędna do przeprowadzenia modernizacji ogrodzenia budynku Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9 w Warszawie.

Pakiet nr 2 – Dokumentacja projektowo – kosztorysowa niezbędna do przeprowadzenia modernizacji systemu wentylacji i instalacji gazowej budynku Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9 w Warszawie.

Pakiet nr 3 –  Dokumentacja projektowo – kosztorysowa niezbędna do przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń budynku Żłobka nr 7 przy ul. Kmicica 3 w Warszawie.

Pakiet nr 4 – Dokumentacja projektowo – kosztorysowa niezbędna do przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń budynku Żłobka nr 21 przy ul. Dąbrowskiego 96 w Warszawie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Wspólny słownik zamówień (CPV):  74.22.40.00-5

Wartość: nie przekracza równowartości 60.000 euro

Termin wykonania: 2 miesiące od daty podpisania umowy

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, zdolnymi do wy­konania zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w

następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i

oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

Wadium:

Pakiet nr 1 – 350 zł

Pakiet nr 2 – 450 zł

Pakiet nr 3 – 1500 zł

Pakiet nr 4 – 900 zł

Wyjaśnienia oraz SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy   ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro. 

Termin składania ofert upływa 2 marca 2006 roku o godz. 10.00.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 2 marca 2006 roku, o godz. 10.30.

Oznaczenie sprawy : P 05/02/2005

Warszawa, dnia   14  lutego 2006 r.

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.