Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                           ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 14.12.2005 r. roku do godziny 10.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 14.12.2005 r. o godzinie 10.30.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

      Renata Rózga, główny księgowy, tel.: 022 565 23 55 faks: 022 845 07 14, Zespół Żłobków m. st. Warszawy adres: Warszawa, ul. Belgijska 4

      Wojciech Gaszczyński, broker ubezpieczeniowy, tel.: 022 888 07 77, faks 022 888 07 88, Donoria Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Warszawie, 01-233 Warszawa, ul. Bema 87, lok. 78A

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne,

5)      na dzień 31.12.2004 roku miały wskaźnik pokrycia funduszu ubezpieczeniowego lokatami o wartości większej od 100%,

6)      na dzień 31.12.2004 roku miały wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi o wartości większej od 100%,

7)      przyjmą warunki płatności określone w załączniku nr 7 do SIWZ.

 

Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami SIWZ oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do 12.01.2006 r.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

 

Warszawa, dnia 30.11.2005 r.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.