Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę  pralnicowirówek, prasownic, suszarek, zmywarek i szafy chłodniczej dla Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 2 tygodni od daty podpisania umowy.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę  pralnicowirówek, prasownic, suszarek, zmywarek i szafy chłodniczej do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4, II piętro w sekretariacie osobiście lub zostanie przesłana pocztą na pisemny wniosek Wykonawcy. Cena formularza SIWZ wynosi 10 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                         ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 14.11.2005 roku do godziny 12.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest:

Radosław Poniatowski, tel. 0...22 565 23 50.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora – II piętro w dniu  14.11.2005 r.  o godzinie 12.30.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - przedstawią wykaz wykonanych w ostatnich trzech lat dostaw w branży pralniczej i gastronomicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ze wskazaniem przynajmniej jednego zamówienia o wartości  równej lub większej od ceny oferty z podatkiem VAT oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)      dostarczą pełny asortyment produktów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.

6)      przyjmą warunki określone w projekcie umowy – zał. nr 4 do SIWZ.

7)      spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, projekcie umowy oraz  w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ,

8)      oferowane urządzenia posiadają znak bezpieczeństwa CE, potwierdzający, że nie stanowią one zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia,

9)      udzielą na przedmiot zamówienia gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy,

10)   oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami SIWZ oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych  w pkt. 7 SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5.500,00 zł.

Okres związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert tj. do dnia 13.12.2005 r.

 

Kryterium wyboru oferty :                    cena – 100 %

Warszawa, dnia 28.10.2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.