Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Wykonanie mebli na zamówienie dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z podziałem na części
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie mebli na zamówienie dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z podziałem na części1) Pakiet nr 1 – Wykonanie szafek ubraniowych

2) Pakiet nr 2 –  Wykonanie mebli różnych

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 1) Pakiet nr 1  14 dni od daty podpisania umowy, 2) ) Pakiet nr 2  28 dni od daty podpisania umowy,

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy  ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 02.09.2005 r. roku do godziny 1100.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                       ul.  Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 02.09.2005 r. o godzinie 11 30.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie dostawy odpowiadające wartością niniejszemu zamówieniu (suma dwóch dostaw ma być równa lub większa od ceny oferty z podatkiem VAT składanej na dany pakiet) oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

  5. Przyjmą warunki określone w projekcie umowy.

  6. Spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, projekcie umowy oraz w opisie przedmiotu zamówienia.

  7. Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami SIWZ oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana                           w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 01.10.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

 

Warszawa, 19.08.2005 r. 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.42.18 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gaz
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.