Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Dostawę gier i zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego

Dostawę gier i zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w podziale na trzy pakietyOgłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę gier i zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w podziale na trzy pakiety:

1) Pakiet nr 1 – Dostawa gier i zabawek,

2) Pakiet nr 2 – Dostawa sprzętu dydaktycznego,

3) Pakiet nr 3 – Dostawa pomocy dydaktycznych.  

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.09.2005 r. do 30.09.2005 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 20 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy  ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 19.07.2005 r. roku do godziny 10.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                       ul.  Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 19.07.2005 r. o godzinie 10.30.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1)           Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)           Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

3)           Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)           Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)            Przyjmą warunki określone w projekcie umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

6)            Oferowane produkty posiadają znak bezpieczeństwa CE, potwierdzający, że nie stanowią one zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.

7)            Spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, projekcie umowy oraz w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ.

8)            Dostarczą pełny asortyment produktów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.

9)             Oferta ma być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu     
i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami niniejszej SIWZ oraz z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana                           w następujący sposób: poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 7 SIWZ.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 17.08.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.