Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P26/07/2014 Informacja o wyniku postępowania - wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie.

Oznaczenie postępowania P26/07/2014Warszawa, dnia 30.09.2014 r.

ZŻ/341/2149/W/14/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

SG Firma Remontowo-Budowlana

Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37

01-451 Warszawa

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Konsorcjum

Adro Spółka cywilna  Adam Giernatowski  Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

PPHU Arcus Arkadiusz Masny

ul. Witosa 17

05-430 Celestynów

Oferta za cenę:  656.216,53

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

SG Firma Remontowo-Budowlana

Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37

01-451 Warszawa

Oferta za cenę:   704.791,41 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.
Warszawa, dnia 30.09.2014 r.

ZŻ/341/2150/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o odrzuceniu oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt  3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” odrzucił ofertę złożoną przez:

 

Konsorcjum

Adro Spółka cywilna  Adam Giernatowski  Justyna Giernatowska

PPHU Arcus Arkadiusz Masny

 

Zamawiający wezwał w/w Wykonawcę dnia 16.09.2014 r. do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy w zakresie m.in. braku wyceny poz. od 16 do 26 w kosztorysie branży budowlanej plac zabaw.

W odpowiedzi Wykonawca potwierdził brak wyceny w/w poz.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż całkowity brak wyceny poz. od 16 do 26 w kosztorysie w tym w szczególności wyposażenia placu zabaw stanowi podstawę do odrzucenia oferty, gdyż Zamawiający nie mógłby samodzielnie wycenić w/w pozycji (stanowiłoby to istotną ingerencję w treść oferty Wykonawcy) – taka ingerencja w treść oferty jest, po pierwsze, niemożliwa z uwagi na brak wszystkich niezbędnych do dokonania poprawy danych, które nie są zawarte w ofercie po drugie, gdyby doszła do skutku stanowiłaby naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

 

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Pliki do pobrania:
ikona
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP
Dokument Adobe PDF / 0.1 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.