Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P48/09/2014 Informacja o wyniku postępowania - organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

P48/09/2014Warszawa, dnia 29.09.2014 r.

ZŻ/341/2139/W/14/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w:

Część nr 2

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 4

złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Ewa Folgart

ul. Elżbiety 11

05-800 Pruszków

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 2

Krystyna Barańska

Al. Solidarności 66/116

00-240 Warszawa

Oferta za cenę 11.400,00 zł – oferta uzyskała 91 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        cena 70% - 70 pkt

-        doświadczenie 30% - 21 pkt (7 lat zgodnie z wykazem osób)

 

Oferta nr 3 w części nr 2

Ewa Folgart

ul. Elżbiety 11

05-800 Pruszków

Oferta za cenę 11.400,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        cena 70% - 70 pkt

-        doświadczenie 30% - 30 pkt (28 lat – do oceny ofert max 10 zgodnie z wykazem osób)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


Warszawa, dnia 29.09.2014 r.

ZŻ/341/2140/W/14/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w:

Część nr 3

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 38.

złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Ewa Folgart

ul. Elżbiety 11

05-800 Pruszków

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 3

Krystyna Barańska

Al. Solidarności 66/116

00-240 Warszawa

Oferta za cenę 7.600,00 zł – oferta uzyskała 91 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        cena 70% - 70 pkt

-        doświadczenie 30% - 21 pkt (7 lat zgodnie z wykazem osób)

 

Oferta nr 3 w części nr 3

Ewa Folgart

ul. Elżbiety 11

05-800 Pruszków

Oferta za cenę 7.600,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        cena 70% - 70 pkt

-        doświadczenie 30% - 30 pkt (28 lat – do oceny ofert max 10 zgodnie z wykazem osób)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


Warszawa, dnia 29.09.2014 r.

ZŻ/341/2141/W/14/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 4

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w:

Część nr 4

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 39

złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

„Nona” Agencja Artystyczna Beata Domagała

ul. Jana Kazimierza 60 lok. 85

01-248 Warszawa

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 4 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 4

„Nona” Agencja Artystyczna Beata Domagała

ul. Jana Kazimierza 60 lok. 85

01-248 Warszawa

Oferta za cenę 9.120,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

-        cena 70% - 70 pkt

-        doświadczenie 30% - 30 pkt (24 lata zgodnie z wykazem osób – do oceny ofert: max 10 lat)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


Warszawa, dnia 25.09.2014 r.

ZŻ/341/2105/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w części:

 

Część nr 1

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 36.

 

W w/w części nie wpłynęła żadna oferta.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.