Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P32/08/2014 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P32/08/2014Warszawa, dnia 02.09.2014 r.

 

ZŻ/341/1839/W/14/ZP/AKS

 

 

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póz. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Część 1 pozycja 1 – materac

Prosimy Zamawiającego o podanie wysokości materaca?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania materaca o wys. 2-3 cm.

 

Pytanie nr 2:

Dotyczy: Część 1 pozycja 2 – stolik

Czy Zamawiający dopuści stolik o średnicy 100 cm, regulacja wysokości za pomocą dokrętek w zakresie 40-58cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średnica 90 cm podana w opisie przedmiotu zamówienia jest maksymalną. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stolika o średnicy mieszczącej się w przedziale 80-90 cm.

 

Pytanie nr 3:

Dotyczy: Część 1 pozycja 8 – apteczka metalowa

Czy Zamawiający dopuści apteczkę z wyposażeniem wykonaną z blachy stalowej , zamykaną na zamek patentowy? Wymiary wysokość 25cm, szerokość 22cm, głębokość 12cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie apteczki metalowej z wyposażeniem, zamykaną na zamek patentowy o wymiarach 250x220x120 mm.

 

Pytanie nr 4:

Dotyczy: Część 1 – termin realizacji

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 35 dni? Z przeprowadzonych rozmów z licznymi producentami wynika iż termin realizacji 14 dni jest nieosiągalny, z powodów dużej ilość Zamówień w tym okresie roku.  W przypadku zachowania termin 14 dni Wykonawcy będą zmuszeniu do doliczenia, odsetek karnych, co znacznie podniesie cenę oferty końcowej

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji, z uwagi na fakt, iż lokale, w których opiekę będą sprawować dzienni opiekunowie musza być gotowe na przyjęcie dzieci od 1 października 2014 r.

 

Pytanie nr 5:

Dotyczy: Część 1 – pozycja 25 szafka na buty

Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 17,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafki na buty o głębokości mieszczącej się w przedziale 17,5-20 cm.

 

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.


Numer ogłoszenia w BZP: 287288 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 287284 - 2014 data 28.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacjach cenowych stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, właściwych dla danej części zamówienia (odrębne dokumenty). CPV: 39100000-3 Meble 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 37520000-9 Zabawki...
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wyposażenia do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacjach cenowych stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, właściwych dla danej części zamówienia (odrębne dokumenty). CPV: 39100000-3 Meble 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 37520000-9 Zabawki...
  •    

  Warszawa: Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

  Numer ogłoszenia w BPZ: 287284 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego do obiektów Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacjach cenowych stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, właściwych dla danej części zamówienia (odrębne dokumenty). CPV: 39100000-3 Meble 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 37520000-9 Zabawki..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 19.52.00.00-7, 39.22.00.00-0, 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa minimalnych wymagań spełnienia w/w warunku

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj: 1) w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia: związane z wykonaniem i montażem wyposażenia meblowego (tzw. wykonanie mebli pod wymiar) o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 50.000,00 zł. z podatkiem VAT 2) w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia: związane z dostawą pomocy dydaktycznych lub zabawek o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 10.000,00 zł. z podatkiem VAT, 3) w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia: związane z dostawą pomocy dydaktycznych lub zabawek o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 20.000,00 zł. z podatkiem VAT, 4) w przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia: związane z dostawą pomocy dydaktycznych lub zabawek o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 15.000,00 zł. z podatkiem VAT. W przypadku składania przez jednego Wykonawcę ofert na kilka części zamówienia - Wykonawca ten powinien wykazać spełnienie warunku oddzielnie dla każdej z części

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa minimalnych wymagań spełnienia w/w warunku

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa minimalnych wymagań spełnienia w/w warunku

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa minimalnych wymagań spełnienia w/w warunku

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

   1) W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne wraz ze zdjęciem, lub opis wraz ze zdjęciem z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) - dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2) W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikat klub atest zgodności z wymaganiami określonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań - dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 2,3

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1 Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2 Wypełniona kalkulacja cenowa - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5A lub 5B lub 5C lub 5D do SIWZ, odpowiednio na część, na którą składana jest oferta. 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych w ramach: a) zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6, b) zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72, c) adaptacji lokali na potrzeby usług świadczonych przez dziennych opiekunów, skutkującej koniecznością skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji robót budowlanych w poszczególnych obiektach lub lokalach (powodujących konieczność wydłużenia terminu realizacji zamówienia) - powodujących niemożliwość dostawy lub montażu lub instalacji przedmiotu zamówienia w danym obiekcie lub lokalu, 2) zmiany w zakresie oferowanego wyposażenia / artykułu poprzez zaproponowanie wyposażenia innego producenta o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny - po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany, 3) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2014 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część nr 1) Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun - II procedura.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.22.00.00-0, 19.52.00.00-7.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część nr 2) Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja Żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72 - II procedura.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja Żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część nr 3) Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 - II procedura.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część nr 4) Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun - II procedura.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do lokali, w których opiekę będzie sprawować dzienny opiekun..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  Do pobrania:

  Załącznik nr 5a do SIWZ

  Załącznik nr 5b do SIWZ

  Załącznik nr 5c do SIWZ

  Załącznik nr 5d do SIWZ

   


  Pliki do pobrania:
  ikona
  SIWZ P 32/08/2014
  Dokument MS Word / 0.4 MB
  Biuletyn Informacji Publicznej  Oferty, komunikaty
  Oferty, komunikaty
  Stop Krzywdzeniu Dzieci
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ZŻ-U.01.2019
  ZŻ.K.02.2019
  ZŻ.U.03.2019
  ZŻ.U.04.2019
  ZŻ.K.05.2019
  ZŻ.K.06.2019
  ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
  więcej...

  PoradnikPoradnik
  Pomóż !
  10 powodów, by nie bić dziecka
  Uczę się życia od Ciebie
  KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
  Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
  więcej...


  strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
  © 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.