Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P24/05/2014 Informacja o wyniku postępowania: Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

Oznaczenie postępowania: P24/05/2014                                                                                        Warszawa, dnia 18.06.2014 r.

ZŻ/341/1322/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia w części nr 1: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 następujący Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski

ul. Długa 43

33-132 Niedomice

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 w części nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski

ul. Długa 43

33-132 Niedomice

Oferta za cenę brutto: 98.167,53

Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 4 w części nr 1 złożona przez:

S.G. Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37

01-451 Warszawa

Oferta za cenę brutto: 110.700,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).

 

                                                                                        


Warszawa, dnia 18.06.2014 r.

ZŻ/341/1323/W/14/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o odrzuceniu oferty w części nr 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił ofertę złożoną w części nr 1 przez Wykonawcę: S.G. Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

Zgodnie z treści SIWZ, jak i ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wymagał załączenia do oferty kalkulacji cenowej. Wykonawca nie załączył do oferty wymaganej kalkulacji cenowej. Należy nadmienić, iż z treści dokumentów załączonych do oferty Zamawiający nie może wywnioskować po jakich cenach i jakie dokładnie Wykonawca oferuje artykuły. Powyższego braku nie można ani wyjaśnić w trybie art. 26 ust. 4 czy też art. 87 ust. 1 ani uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, gdyż kalkulacja cenowa nie jest dokumentem podlegającym uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Jednocześnie należy podkreślić, iż określony we wzorze umowy załączonym do SIWZ charakter wynagrodzenia nie jest ryczałtowy – wynagrodzenie Wykonawcy należne jest kwocie odpowiadającej ilości dostarczonego asortymentu po cenach jednostkowych wskazanych w kalkulacji. Zatem brak kalkulacji cenowej, czy innych dokumentów określających ceny jednostkowe w ofercie, skutkuje brakiem możliwości ustalenia wysokości wynagrodzenia w przypadku niedostarczenia wszystkich artykułów. Natomiast brak informacji o oferowanym artykule uniemożliwia weryfikację spełnienia przez zaoferowane artykuły wymagań wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 26 ust 3 ustawy do uzupełnienia:

1)       dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw wykazanych w wykazie załączonym do oferty (w zakresie części nr 1) – gdyż nie zostały załączone do oferty,

2)       kart katalogowych lub specyfikacji technicznych wraz ze zdjęciem, lub opisy wraz ze zdjęciem z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 6, 7, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 37, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54 – gdyż nie zostały załączone do oferty,

3)       certyfikaty lub atesty zgodności z wymaganiami określonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań – dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 – gdyż nie zostały załączone do oferty,

4)       certyfikat zgodności z Polską Normą oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa dla następujących pozycji Kalkulacji cenowej: 51, 52 – gdyż nie zostały załączone do oferty,

z uwagi na fakt, iż oferta podlega odrzuceniu.

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

                                                                                       


Warszawa, dnia 18.06.2014 r.

ZŻ/341/1324/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia w części nr 2: Wykonanie dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej, urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu kuchennego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 następujący Wykonawca:

S.G. Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37

01-451 Warszawa

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 2 złożona przez:

Technica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Miłosna 2

Ochaby Małe

43-430 Skoczów

Oferta za cenę brutto: 242.888,89 zł

Oferta uzyskała 98,34 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 3 w części nr 2 złożona przez:

"Gama - Plawgo & Zawisza - Spółka jawna"

ul. Szczecińska 25A

75-122 Koszalin

Oferta za cenę brutto: 323.665,89

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 4 w części nr 2 złożona przez:

S.G. Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37

01-451 Warszawa

Oferta za cenę brutto: 238.845,03 zł

Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).


                                                                                       


Warszawa, dnia 18.06.2014 r.

ZŻ/341/1325/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o odrzuceniu oferty w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił ofertę złożoną w części nr 2 przez Wykonawcę: "Gama - Plawgo & Zawisza - Spółka jawna"

 

Oferta w/w Wykonawcy "Gama - Plawgo & Zawisza - Spółka jawna" podlega jako nie spełniająca wymogów merytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotu zamówienia (w zakresie poz. 147, 148 i 184).

Zgodnie z treści SIWZ, jak i ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wymagał załączenia do oferty kalkulacji cenowej. W kalkulacji cenowej należało wpisać m.in. nazwę producenta we wszystkich pozycjach i nazwę własną artykułu lub oznaczenie modelu do poz. 6, 7, 8, 13, 16, 26, 33, 36, 37, 39, 46, 184, 185, 186. Wykonawca załączył do oferty kalkulację cenową, przy czym:

1)       w poz. 147 i 148 nie wskazał producenta oferowanych artykułów,

2)       oferowane urządzenie w poz. 184 nie jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie posiadanej mocy.

Należy nadmienić, iż z treści dokumentów załączonych do oferty Zamawiający nie może wywnioskować jakie dokładnie Wykonawca oferuje artykuły w poz. 147 i 148. Zamawiający wymagał podania w kalkulacji cen oraz takich informacji o oferowanym artykule aby mógł zidentyfikować, czy oferowany artykuł jest zgodny z SIWZ (z uwagi na fakt, iż nie do wszystkich pozycji kalkulacji cenowej wymagane były dokumenty, które identyfikują oferowany artykuł). Brak informacji o oferowanym artykule uniemożliwia weryfikację spełnienia przez zaoferowane artykuły wymagań wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Natomiast urządzenie zaoferowane w poz. 184 ma moc całkowitą 1 kW a Zamawiający wymagał urządzenia o mocy 0,7 kW – Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania urządzenia równoważnego pod warunkiem zachowania wskazanych parametrów, jednym z nich była moc urządzenia, która jest kluczowa mając na uwadze pobór mocy oraz częstotliwość używania. Powyższa niezgodność wskazuje na zaoferowanie urządzenia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia (wymaganiami Zamawiającego).

Z uwagi na powyższe, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 26 ust 3 ustawy do uzupełnienia oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – gdyż załączone do oferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione (brak skreśleń), z uwagi na fakt, iż oferta podlega odrzuceniu.

 

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.