Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P14/03/2014 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt. 1) Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 2) Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini ż

 

Oznaczenie postępowania P14/03/2014
 

Warszawa, dnia 26.03.2014 r.

ZŻ/341/563/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt. 1) Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 2) Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini żłobek.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ w zakresie części nr 1 zamówienia wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1

Czy należy zaprojektować instalację niskoprądowe takie jak telefoniczną, Internet, antywłamaniowa instalacja, sygnalizacji pożaru, DSO itd.

Odpowiedź

Tak, należy zaprojektować instalację niskoprądowe takie jak telefoniczną, Internet, antywłamaniowa instalacja, sygnalizacji pożaru oraz inne niezbędne instalacje (np. SAP), wynikające z potrzeb zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji, bądź wskazań wynikających z ekspertyz, opinii uwzględniających zmiany i uzupełnienia zakresu robót remontowych – o których mowa w  pkt. 2  opisu przedmiotu zamówienia, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu. W obowiązkach Wykonawcy leży identyfikacja potrzeb związanych z modernizacją obiektu celem osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego rezultatu:

-        utworzenie dodatkowych około 25 miejsc organizacyjnych w modernizowanym obiekcie;

-        wykonanie prac modernizacyjnych które pozwolą dostosować funkcje pomieszczeń do obowiązujących wymogów: technicznych, przeciw pożarowych oraz sanitarno-epidemiologicznych,

-        doposażenie żłobka zapewniające jego funkcjonowanie zgodne z obowiązującymi przepisami

 

Pytanie nr 2

Czy należy wykonać projekt węzła cieplnego?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje opracowania projektu węzła cieplnego, jednakże zakłada się możliwość jego modernizacji gdy będzie to wynikało z potrzeb zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji, bądź wskazań wynikających z ekspertyz, opinii uwzględniających zmiany i uzupełnienia zakresu robót remontowych – o których mowa w  pkt. 2  opisu przedmiotu zamówienia, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu. W obowiązkach Wykonawcy leży identyfikacja potrzeb związanych z modernizacją obiektu celem osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego rezultatu.

 

Pytanie nr 3

Czy Inwestor posiada aktualną opinie kominiarska?

Odpowiedź

Tak. Jeżeli opinia kominiarska posiadana przez Zamawiającego będzie wymagać zmiany/uaktualnienia lub w wyniku opracowania dokumentacji stanie się nieaktualna – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt 1.1.4) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego; przy czym Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień w szczególności związanych z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi, a w przypadku takiej konieczności również ekspertyz w zakresie odstępstw od przepisów prawa (takich jak w zakresie ochrony p. pożarowej, sanitarnej).

 

Pytanie nr 4

Czy Inwestor posiada ekspertyzę pożarowa, jeśli nie kiedy przekaże Projektantowi?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada ekspertyzy pożarowej. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt 1.1.4) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego; przy czym Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień w szczególności związanych z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi, a w przypadku takiej konieczności również ekspertyz w zakresie odstępstw od przepisów prawa (takich jak w zakresie ochrony p. pożarowej, sanitarnej).

 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców i odnoszą się poprzez analogię zarówno do części nr 1, jak i do części nr 2 zamówienia.


Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt. 1) Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 2) Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini żłobek

Numer ogłoszenia w BZP: 95546 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych pt. 1) Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 2) Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini żłobek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, 2) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem, w podziale na części, w ramach następujących zadań inwestycyjnych pt.: a) Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 b) Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini żłobek 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5A i 5B do SIWZ. 3 Wykonawca odpowiada za zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1) w przypadku składania oferty na część nr 1 - 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) 2) w przypadku składania oferty na część nr 2 - 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) 2 Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie w/w warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: a)co najmniej dwie usługi o łącznej wartości co najmniej 90.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia, b)co najmniej dwie usługi o łącznej wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy lub modernizacji lub adaptacji lub termomodernizacji pomieszczeń lub budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej). Wykonawca obowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu odrębnie dla każdej z części zamówienia na którą składana jest oferta (zamówienia wskazane w wykazach nie mogą się powtarzać).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie w/w warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dysponują zespołem osób, który posiada doświadczenie w realizacji usług opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj: w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia - po jednej osobie posiadającej uprawnienia o których mowa w pkt a-d, w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia - po dwie osoby posiadające uprawnienia o których mowa w pkt a-d, Rodzaje wymaganych uprawnień: a)uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, b)uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, c)uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d)uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną (na jedno i wszystkie zdarzenia) na kwotę co najmniej: a)50.000,00 zł - w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia, b)90.000,00 zł - w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia. Wykonawca obowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu odrębnie dla każdej z części zamówienia na którą składana jest oferta (w przypadku składania oferty na obie części zamówienia suma gwarancyjna ma wynosić co najmniej 140 000,00 zł).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Kalkulację cenową sporządzoną przez Wykonawcę samodzielnie zawierającą wycenę przedmiotu zamówienia dla części na którą składana jest oferta (oddzielnie dla każdej z części - gdy oferta składana jest na więcej niż jedną część zamówienia) z rozbiciem na poszczególne dokumentację projektową i usługi nadzoru autorskiego. Zamawiający uzna za spełniający wymagania dokument, jeżeli: 1) cena dokumentacji projektowej 2) ceny określone w kalkulacji cenowej za poszczególne branżowe opracowania będą podane w PLN oraz będą wskazane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz będą uwzględniać należny podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce (cena będzie uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego sporządzenia opracowań), 3) będzie zawierać wykaz wszystkich branżowych opracowań wymaganych przez Zamawiającego - uwzględniający opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5A, 5B do SIWZ), 4) będą uwzględnione minimalne koszty nadzoru autorskiego, których wartość powinna mieścić się w przedziale: 10-15% ceny oferty w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie terminu realizacji (przedłużenie terminu) w następującym przypadku: w okresie opracowania dokumentacji projektowej - w przypadku braku możliwości lub znacznie utrudnionej realizacji umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a uznanych na piśmie przez Zamawiającego, jak i w przypadku wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany danych, na podstawie, których Wykonawca wykonuje opracowanie, uniemożliwiającej dotrzymanie określonego w umowie terminu realizacji - wówczas termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny lub o czas, pozwalający na wprowadzenie istotnych zmian w dokumentacji, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli opóźnienie to jest spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, 2) zmiany w zakresie terminu realizacji (skrócenie terminu) w następującym przypadku: w okresie opracowania dokumentacji projektowej - w przypadku znacznego zaawansowania prac w zakresie opracowania dokumentacji, pod warunkiem wcześniejszej dostępności środków finansowych zabezpieczonych na realizację umowy, 3) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców, w sytuacji, gdy Wykonawca wskazał, jak również i nie wskazał w formularzu ofertowym, iż realizację części zamówienia powierzy podwykonawcom - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, 4) zmiany umowy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości - zmiana osoby może nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie - w przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe co najmniej takie same jak określone w opisie warunków udziału w postępowaniu, 5) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 6) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2014 godzina 08:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5A do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini żłobek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini żłobek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5B do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


 

Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ P 14 03 2014
Dokument MS Word / 0.7 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.