Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P76/12/2013 Informacja o wyniku postępowania wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także

 

Oznaczenie postępowania P76/12/2013ZŻ/341/12/W/14/ZP/AKS                                                                      

Warszawa, dn. 08.01.2014 r.

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnych prac remontowych tych instalacji w placówkach Zespołu

Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia:

Lechbud Leszek Buksa

ul. Kochanowskiego 18C lok. 20

01-864 Warszawa

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Mariusz Iwański Marco

Dąbrowa Widawska 66

98-170 Widawa

Cena jednostkowa robocizny brutto: 34,74 zł

Cena brutto oferty: 173.700,00 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Lechbud Leszek Buksa

ul. Kochanowskiego 18C lok. 20

01-864 Warszawa

Cena jednostkowa robocizny brutto: 7,50 zł

Cena brutto oferty: 37.500,00 zł

Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


ZŻ/341/13/W/14/ZP/AKS                                                                       

Warszawa, dn. 08.01.2014 r.

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wykluczeniu z udziału w postępowaniu i o odrzuceniu oferty

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej a także wykonywanie drobnych prac remontowych tych instalacji w placówkach Zespołu

Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wykluczył z udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcę:

 

Mariusz Iwański Marco

Dąbrowa Widawska 66

98-170 Widawa

 

oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił złożoną przez tego Wykonawcę ofertę.

 

W dniu 30.12.2013 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia m.in. wyjaśnień w trybie art. 26 ust 4 ustawy w następującym zakresie: jaka była wartość usług związanych z przedmiotem zamówienia w poz. 1 wykazu w zakresie tylko i wyłącznie usług związanych z wykonywaniem kontroli okresowych (lub prac konserwacyjnych) instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej lub z wykonywaniem napraw poprzez usuwanie awarii tych instalacji (proszę wskazać, na podstawie ilu umów usługi związane z przedmiotem zamówienia były realizowane).

W odpowiedzi na wezwanie, Wykonawca wskazał, iż wartość usług w zakresie tylko i wyłącznie usług związanych z wykonywaniem kontroli okresowych (lub prac konserwacyjnych) instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej wynosi 35% wartości wskazanej w poz. 1 wykazu usług oraz że umowa konserwacyjna jest jedna na całość prac.

Wykonawca w wykazie usług wskazał wartość w poz. 1: 765.600,00 zł. 35% tej kwoty stanowi 267.960,00 zł. Zatem nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu zgodnie z którym O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej jedną usługę świadczoną w sposób ciągły tj. co najmniej przez 6 miesięcy odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającą na wykonaniu lub wykonywaniu kontroli okresowych (lub prac konserwacyjnych) instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej lub wykonywaniem napraw poprzez usuwanie awarii tych instalacji w co najmniej 10 obiektach każda z usług, o wartości zamówienia co najmniej 400.000,00 zł z podatkiem VAT (w przypadku usług realizowanych/wykonywanych uznana zostanie wartość jedynie zrealizowanych/wykonanych usług na moment składania ofert)

W związku z powyższym, Zamawiający w dniu 03.01.2014 r. skierował do Wykonawcy wezwanie do złożenia w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP wykazu usług potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

 

W odpowiedzi Wykonawca wskazał, iż łączna wartość wszystkich zleceń wykonywanych w ramach usuwania awarii modernizacji instalacji sanitarnych wykonanych w ostatnim okresie przewyższa kwotę 400.000,00 zł.

 

Mając na uwadze oświadczenie Wykonawcy należy wskazać, iż nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia – gdyż zgodnie z treścią warunku udziału w postępowaniu należało wykazać co najmniej jedną usługę (jedno zamówienie) wykonaną lub wykonywaną należycie o wartości co najmniej 400.000,00 zł. Wykonywanie usług na podstawie odrębnych zleceń nie może zostać przez Zamawiającego uznane za potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający nie może dokonać interpretacji warunku udziału w postępowaniu na korzyść Wykonawcy, uwzględniając jego wyjaśnienia. Wykonawca jeszcze przed upływem terminu składania ofert mógł wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem lub zapytaniem o możliwość uznania posiadanego doświadczenia za równego wymaganemu przez Zamawiającego. Na tym etapie postępowania (po upływie terminu składania ofert) zmiana warunku udziału w postępowaniu jest niemożliwa.

 

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.