Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P59/10/2013 Informacja o wyniku posrępowania Dostawy świeżych warzyw i owoców

 

Oznaczenie postępowania P59/10/2013Warszawa, dnia 30.12.2013 r.

 

ZŻ/341/2683/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

„Carrot” T. Regulski, T. Tempczyk Spółka jawna

ul. Szczytowa 16

05-092 Łomianki

Oferta za cenę: 1.339.590,31 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Hurtownia Owoców i Warzyw „Bukat” Grzegorz Bukato

Zielonki-Parcela

ul. Południowa 14

05-082 Stare Babice

Oferta za cenę: 1.355.436,32 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Oferta nr 2 złożona przez:

„Carrot” T. Regulski, T. Tempczyk Spółka jawna

ul. Szczytowa 16

05-092 Łomianki

Oferta za cenę: 1.339.590,31 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).

 


Warszawa, dnia 30.12.2013 r.

 

ZŻ/341/2684/W/13/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o odrzuceniu ofert

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił ofertę złożoną przez:

 

Hurtownia Owoców i Warzyw „Bukat” Grzegorz Bukato

 

            Zamawiający wymagał załączenia do oferty wypełnionej Kalkulacji cenowej. Wykonawca załączył do oferty Kalkulację cenową, która nie zawierała wypełnionej ostatniej kolumny – gdzie Zamawiający wymagał wskazania zaoferowanych odmian owoców i warzyw. W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy w zakresie braku odmian owoców i warzyw. Wykonawca w odpowiedzi przekazał kalkulację cenową z uzupełnioną kolumną w zakresie zaoferowanych odmian.

Zamawiający w załączniku do kalkulacji cenowej - Wymagania jakościowe surowców będących przedmiotem zamówienia wskazał przy niektórych warzywach i owocach dopuszczalne odmiany, gdyż w przypadku tego rodzaju dostaw Zamawiający dokonuje ograniczenia asortymentowego oraz wyszczególnienia poszczególnych odmian wyspecyfikowanych artykułów, ze względu na różnorodną przydatność technologiczną, sensoryczną oraz żywieniową, np. niektóre odmiany marchewki mają większą skłonność do magazynowania w korzeniu azotanów i azotynów (wzgląd żywieniowy); niektóre odmiany pomarańczy mają smak słodki, a inne bardziej kwaskowy. Z sensorycznego punktu widzenia (preferencja smakowa) w specyfikacji wskazano odmiany słodsze. Powyższe wynika z uzasadnionych potrzeb Zamawiający.

Wykonawca zaoferował odmiany warzyw i owoców niedopuszczalne przez Zamawiającego:

 

Surowiec

Odmiana zaoferowana przez Wykonawcę

Odmiana dopuszczalna przez Zamawiającego

BURAKI

Detroit

Chrobry, Karmazyn, Polglob F1,

BURAKI MŁODE

Detroit

Crossy, Egipski, Okrągły Ciemno-czerowny, Rywal

CEBULA

Nerix

Cristina, Brenda F1, Niagara F1, Octavia

CUKINIA

Black Beauty

Astra Polka, Soraya,

BRUKSELKA

Valencia

Amoroso F1, Lunet F1

DYNIA

Muscat de Provence

Bambino,  Ambar,

KALAFIOR

Clarina

Baldo F1, Poranek, Sierra, Vinson F1, Bonza, Remont F1, Planta, Freedom, Amerigo, Cabrera F1, Kimball F1.

KAPUSTA BIAŁA

Atria

Tina F1, Amager polana, Kamienna głowa

KAPUSTA CZERWONA

Futurima

Kalibos, Langendijker Polana;

KAPUSTA MŁODA

Aria

Tina F1,

KAPUSTA WŁOSKA

Spinel

Mira polana F1, Roma Polana

KAPUSTA PEKIŃSKA

Enduro

Blues F1, Gold Rush F1,

KOPEREK PĘCZEK

Szmaragd

Amat, Fantazos, Lukullus, Ambrozja

MARCHEWKA

Bengda

Korund F1, Flacoro POL, Koral.;

MARCHEWKA MŁODA

Bolero

Karo F1, Kalina F1, Ambrosia

NATKA PIETRUSZKI

Festival 5G

Festiwal PNE, Karnaval, Natalka, Novas

OGÓREK KISZONY KG

Krokus

Andrus F1, Basza F1, Borus F1, Hubal F1, Julian F1, Potomac F1, Sander F1, Sławko F1,

OGÓREK MAŁOSOLNY

Mores

PAPRYKA CZERWONA, ŻÓŁTA

Mega

Belko F1, Mira, Zorza,

Calypso, Oleńka, Oliwia, Ori F1, Trapez, Etiuda, Ożarowska, Podstolina, Rabela F1, Sono,

POR

Forrest

Arkansas, Blizzard, Farinto, Haxa, Parton F1, Albar, Albana

RZODKIEW BIAŁA

Omny

Agata, Minowane Summer Cross

RZODKIEWKA PĘCZEK

Donar

Carmen, Krasa, Leda, Malaga, Warta, Silesie

SAŁATA

Daguan

Bona, Mira, Cud Voorborgu, Michalina, Łochowska, Conny

SELER

Cesar

Makar, Mentor, Gol, Monarch

SELER MŁODY

Mentor

Feniks, talar

SZCZYPIOR

Jowisz

Erfurcki Olbrzymi, Czosnkowy, Sprint

BRZOSKWINIE

Iskra

Royalvee, Redhaven, Velvet,

 

Mając na uwadze zaoferowanie odmian warzyw i owoców niedopuszczalnych przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP.

 

Jednocześnie należy wskazać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust 3 ustawy do złożenia potwierdzenie zgłoszenia właściwemu organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, gdyż dokumentu nie załączono do oferty a był wymagany zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

            W odpowiedzi Wykonawca złożył wyjaśnienia z których wynika, iż prowadzi działalność w zakresie sprzedaży świeżych warzy i owoców, ich magazynowania i konfekcjonowania. Z tego względu Wykonawca nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

            Zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu, o udzielenie zamówienia mógł ubiegać się Wykonawca, który posiada zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 187 poz. 1577 z późn. zm.) podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega zgłoszeniu wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, z wyłączeniem rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie prowadzonej dzielności rolniczej oraz przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium RP, oraz w/w ustawy nie dotyczy podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-spożywczymi.

Wykonawca, mając na uwadze wyjaśnienia, nie podlega wyłączeniu na podstawie art. 12 ust. 2 – tzn. nie jest rolnikiem, przedsiębiorcą wyrabiającym wino ani nie prowadzi działalności detalicznej, zatem nie posiada wymaganego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dokumentu.

Zamawiający wyjaśnia, iż na etapie badania i oceny ofert, nie jest możliwa rezygnacja z dokumentu wymaganego przez Zamawiającego ani zastąpienie go innym, np. zgłoszeniem dokonanym w WIJHARS na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (tj. Dz. U z 2011 nr 145 poz. 868 z późn. zm.) co sugerował telefonicznie Wykonawca. Zgodnie z art. 17 ust 1 w/w ustawy, handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi informacje o rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej oraz wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego. Art. 17 nakłada na handlowców jedynie obowiązki informacyjne. Powyższego nie można podnieść do rangi „zgłoszenia”. Treść ustawy nie sugeruje, aby w oparciu o przepisy w/w ustawy wykonawca dokonujący zgłoszenia informacji wymaganych art. 17 dodatkowo był wpisywany do jakiegokolwiek rejestru podmiotów dokonujących obrotu warzywami i owocami. Ponadto żaden zapis ustawy nie stanowi o możliwości wydania przez WIJHARS potwierdzenia na podstawie przepisów tej ustawy, że wykonawca zgłaszający informacje wymagane art. 17 ustawy jest pod kontrolą WIJHARS w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, co potwierdza treść art. 15 tej ustawy, zgodnie z którym do kontroli przeprowadzanych w oparciu o informacje przekazywane na podstawie tej ustawy tj do kontroli tych informacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych:

 

Art. 15

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”:

1) pełni funkcję organu kontrolnego;

2) wydaje i cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowali określonego w załączniku II do rozporządzenia nr 543/2011;

3) kontroluje, czy owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej;

_@POCZ@__@KON@_4) przeprowadza kontrole wykonania czynności mających na celu uniemożliwienie wprowadzenia do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sporządza protokół z wykonania tych czynności;

5) przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez handlowców w rozumieniu art. 10 rozporządzenia nr 543/2011 obowiązku przekazywania informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1, 2 i 4, oraz zgodności tych informacji ze stanem faktycznym.

1a. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, są przeprowadzane na wniosek Prezesa Agencji.

1b. Kontrolę zgodności w punkcie sprzedaży detalicznej przeprowadza się w sposób określony w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2011.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się, jeżeli wnioskodawca spełnia wymagania określone przepisami Unii Europejskiej oraz zatrudnia rzeczoznawców, o których mowa w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, kontrolujących jakość handlową owoców i warzyw przed ich wprowadzeniem do obrotu.

3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.).

4. Wojewódzki inspektor informuje Prezesa Agencji oraz dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji, właściwego ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, o wynikach kontroli, o której mowa:

1) w ust. 1 pkt 3, w terminie 24 godzin od dnia jej zakończenia;

2) w ust. 1 pkt 4, w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.

5. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów:

1) powiadamia Prezesa Agencji o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania;

2) przekazuje Prezesowi Agencji oświadczenie na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, że owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży spełniają wymagania jakości handlowej;

3) usunięty

6. usunięty

7. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor:

1) pełni rolę organu koordynującego;

2) tworzy i prowadzi bazę danych o handlowcach.

8. usunięty

9. usunięty

 

            Jednocześnie należy wskazać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust 3 ustawy do złożenia opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu zgodnie z którym: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej, produkt) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 PLN oraz limitem w zakresie odpowiedzialności za produkt wprowadzony do obrotu w wysokości co najmniej 250.000,00 PLN gdyż załączona do oferty polisa opiewa na sumę gwarancyjną 200.000,00 PLN zatem nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł. W odpowiedzi Wykonawca przedstawił Aneks nr 2 do polisy zgodnie z którym z dniem 20.12.2013 r. podwyższono sumę gwarancyjną na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do wysokości 500.000 PLN. Aneks wystawiono również dnia 20.12.2013 r. Zgodnie z treścią art. 26 ust 3 ustawy Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Termin składania ofert upłynął w dniu 12.12.2013 r. Treść aneksu powinna potwierdzać najpóźniej na dzień składania ofert tj. 12.12.2013 r. że Wykonawca posiada polisę na sumę co najmniej 500.000,00 zł – przedstawiony aneks zmienia treść polisy dopiero z dniem 20.12.2013 r. zatem warunek udziału w postępowaniu nie został spełniony na dzień składania ofert, tj. 12.12.2013 r.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.