Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P70/12/2013 Infomacja o wyniku postępowania Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P70/12/2013Warszawa, dnia 30.12.2013 r.

 

ZŻ/341/2681/W/13/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Józef Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Handlowe „Ewapol”

ul. Sonaty 2 lok. 402

02-744 Warszawa

Oferta za cenę: 441.585,95 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Katarzyna Prus, Grzegorz Prus Spółka jawna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „Wolpres”

ul. Tartaczna 3/5

26-600 Radom

Oferta za cenę: 444.005,32 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Eco-Space Spółka akcyjna

ul. Rzeczna 6

03-794 Warszawa

Oferta za cenę: 488.024,75 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Józef Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Handlowe „Ewapol”

ul. Sonaty 2 lok. 402

02-744 Warszawa

Oferta za cenę: 441.585,95 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).

 


Warszawa, dnia 30.12.2013 r.

 

ZŻ/341/2682/W/13/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o odrzuceniu ofert

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił oferty złożone przez:

 

  1. Katarzyna Prus, Grzegorz Prus Spółka jawna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „Wolpres”
  2. Eco-Space Spółka akcyjna

 

 

Ad. 1

            Zamawiający w dniu 17.12.2013 r. wezwał Wykonawcę w trybie art. 87 ust 1 ustawy do złożenia wyjaśnień w zakresie poz. 20 kalkulacji cenowej, gdyż zgodnie z kartą charakterystyki, zaoferowano preparat w formie koncentratu, a Zamawiający wymagał preparatu w płynie.

            W odpowiedzi Wykonawca wskazał, iż zaoferował płyn do płukania Booster – producent Gold Drop – płyn jest w formie płynnego koncentratu, a nie pasty lub żelu; koncentrat posiada wszystkie właściwości określone przez Zamawiającego.

            Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w poz. 20 kalkulacji cenowej wymagał zaoferowania: Płynu do płukania tkanin o właściwościach antystatycznych, zmiękczający tkaniny, dostępny w trzech wersjach zapachowych, przyjazny dla środowiska, ulegający biodegradacji w ponad 90% w opakowaniach 1l. Zamawiający wymagał zaoferowania preparatu w formie płynu 1 litrowego do płukania w ilości 567 szt., ponieważ taka ilość została przeliczona na wszystkie placówki. Zaproponowany przez Wykonawcę „płynny koncentrat” jest preparatem, którego jak sama nazwa wskazuje należy mniej używać do jednorazowego prania niż preparatu w płynie.  Przyjmując zaproponowany „płynny koncentrat” w ilości  567 szt. Zamawiający wykazałby się niegospodarnością, ponieważ taka ilość jest przynajmniej o połowę za duża w stosunku do potrzeb Zamawiającego, co w przypadku zmiany opisu przedmiotu zamówienia, mogłoby się przełożyć na zwiększenie ilości innych zamawianych artykułów. Jeżeli Wykonawca chciał zaoferować koncentrat – winien był zgłosić do Zamawiającego taką propozycję celem ustalenia zamawianej ilości (po upływie terminu składania ofert zmiana bliżej nieokreślonej ilości nawet na etapie realizacji umowy jest niemożliwa).

            Wobec powyższego, Zamawiający nie może uznać zaoferowanego preparatu jako artykułu równoważnego w stosunku do artykułu wyspecyfikowanego, z uwagi na brak możliwości uznania, iż preparat w formie koncentratu jest tożsamy w stosunku do preparatu w płynie. Należy więc uznać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia przez zaoferowany preparat wymagań wskazanych przez Zamawiającego w opisie zamawianego artykułu.

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP.

 

Ad. 2

            Zamawiający wymagał załączenia do oferty wypełnionej Kalkulacji cenowej. Wykonawca załączył do oferty Kalkulację cenową, która nie zawiera jednej z pozycji kalkulacji cenowej – nr 50 pasta do paneli.  Pozycja ta nie została przez Wykonawcę wyceniona (na jednej stronie kalkulacja kończy się na pozycji 49, na stronie następnej kalkulacja zaczyna się od pozycji 51). Zamówienie polega na realizowaniu sukcesywnych dostaw. Brak wyceny chociażby jednego artykułu uniemożliwia jego sukcesywną dostawę. Jednocześnie należy wskazać, iż Kalkulacja cenowa nie jest dokumentem podlegającym uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy, a błąd w postaci braku pozycji Kalkulacji cenowej nie można potraktować jako błąd podlegający poprawieniu w trybie art. 87 ust 2 ustawy.

 

Jednocześnie należy wskazać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający w dniu 17.12.2013 r. wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust 3 ustawy do złożenia ogólnych warunków ubezpieczenia stanowiących załącznik do polisy załączonej do oferty – gdyż z treści polisy nie wynika, że obejmuje swoim zakresem OC kontraktowe (tj z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) a w przypadku braku w/w zakresu objętego polisą załączoną do oferty, należy przedstawić inną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzającej spełnienie warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z którym o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 PLN.

            W odpowiedzi Wykonawca przedstawił OWU, z których wynika, iż przedstawiona polisa OC nie obejmuje swoim zakresem OC kontraktowej tj z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (o czym mowa w § 72 ust 1 zgodnie z którym, umową ubezpieczenia nie są objęte roszczenia o wykonanie umów, o należyte wykonanie umów, roszczenia z tytułu zastępczego wykonania umów (…).).

 

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.