Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Do Wykonawców biorących udział

Warszawa, dnia 15.02.2007 r.

 

 

 

 

Do Wykonawców biorących udział

w postępowaniu prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę jaj kurzych do placówek

Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jaj kurzych do placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy w związku z wątpliwościami oraz ustnym zapytaniem jednego z Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż ,,Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie, uprzejmie wyjaśnia, iż:

 

W załączniku nr 3 do SIWZ – kalkulacja cenowa, w kolumnie nr 5 nazwanej przez Zamawiającego: stawka i wartość podatku VAT %, wykonawcy są zobowiązani do określenia stawki podatku VAT procentowo oraz kwoty podatku VAT naliczonej od wartości jednostkowej podanej w kolumnie nr 4. Odmienne wypełnienie formularza skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

 

 

 

                                                                        

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.