Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P69/12/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P69/12/2013Warszawa, dnia 13.12.2013 r.

 

 

ZŻ/341/2530a/W/13/ZP/AKS

 

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

 

1) modyfikuje się § 7 ust 5 we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ – w załączeniu.

 

W przypadku wystawienia faktur z numerem rachunku niezgodnym z tym wskazanym w formularzu ofertowym załączonym do oferty Wykonawcy lub wskazanym w formie pisemnej przed zawarciem umowy lub wskazanym najpóźniej przed otrzymaniem przez Zamawiającego pierwszej faktury – Zamawiający wstrzyma płatność do momentu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zmianie numeru rachunku. Powyższa zmiana nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

2) modyfikuje się załącznik nr 3 do SIWZ – w załączeniu.

 

Pozostałe postanowienia SIWZ – pozostają bez zmian.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 3 do SIWZ

 Warszawa, dnia 11.12.2013 r.

 

ZŻ/341/2530//W/13/ZP/AKS

 

 

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póz. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1.

Dotyczy pkt. 7 SIWZ.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne Procedura zmiany sprzedawcy może trwać do 30 dni. Okres dostaw (termin wykonania zamówienia) w praktyce może rozpocząć się po uwzględnieniu terminu 30 dni na procedurę zmiany sprzedawcy oraz terminu skutecznego rozwiązania Państwa dotychczasowej umowy. W związku z powyższym proponowany przez Zamawiającego termin rozpoczęcia sprzedaży jest terminem nierealnym do wykonania. Wobec tego zwracamy się z prośbą o dodanie do SIWZ następującego zapisu :

„Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.02.2014r r., nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD,  oraz nie wcześniej jednak niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie wcześniej niż z dnie wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt 7 na zaproponowany.

 

Pytanie nr 2.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie warunku Zamawiającego przedstawionego w pkt. 9.4.4. SIWZ. Informujemy, iż kalkulacja na podstawie, której Wykonawca oblicza cenę oferty w postępowaniu nie odbywa się w oparciu o Taryfę Wykonawcy.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogu dołączenia do oferty aktualnej Taryfy Sprzedawcy (pkt 11 załącznik nr 3).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z przedstawienia aktualnej taryfy.

 

Pytanie nr 3.

Dotyczy pkt. 15.1 SIWZ

Informujemy, iż wartości mocy umownej są uregulowane w umowie Dystrybucyjnej pomiędzy Zamawiającym a lokalnym OSD i nie są brane pod uwagę przy wyliczeniu łącznej wartości brutto sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu „oraz wskazanej mocy umownej”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu „oraz wskazanej mocy umownej”.

 

 

Pytanie nr  4.

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogu przedstawienia w formularzu ofertowym numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie za dostarczony przedmiot umowy. Informujemy, iż na tym etapie postępowania numer rachunku nie jest znany Wykonawcy. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży energii Zamawiający otrzyma unikalny numer umowy a tym samym numer rachunku do płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w formularzu ofertowym dodając możliwość wskazania numeru rachunku przed zawarciem umowy.

 

Pytanie nr 5.

Zwracamy się z prośbą o podanie w § 1 ust. 1 Umowy aktualnej podstawy prawnej Prawa energetycznego z 2013 r.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis § 1 ust. 1 wzoru umowy.

 

Pytanie nr 6,

Dotyczy zapisu w § 1 ust. 4.1) oraz § 2 ust. 1 Umowy

Czy zamawiający  potwierdza, iż postępowanie dotyczy sprzedaży (obrotu) energii elektrycznej ? Natomiast  świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej będzie odbywało się w oparciu o umowę zawartą  pomiędzy Zamawiającym a  Operatorem Sieci Dystrybucyjnej działającym na  terenie Zamawiającego. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów dotyczących dystrybucji energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że postępowanie dotyczy tylko sprzedaży energii elektrycznej oraz zmienia treść  w § 1 ust. 4.1) oraz § 2 ust. 1 wzoru umowy.

 

Pytanie nr 7.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w § 2 ust. 5.3) Umowy na następujący:

„umożliwienia przedstawicielom Sprzedawcy lub OSD dokonania odczytów wskazań liczników oraz dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do wszystkich elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego, jak również do należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie lub w obiekcie Zamawiającego;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w § 2 ust. 5.3) wzoru umowy na zaproponowany.

 

Pytanie nr 8.

Informujemy, iż zapisy w § 2 ust.5. 5) do ust.5. 10) nie dotyczą warunków sprzedaży energii elektrycznej. W związku z tym proponujemy wykreślenie ich ze wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w § 2 ust.5. 5) do ust.5. 10)  ze wzoru umowy.

 

Pytanie nr 9.

Zwracamy się z prośbą o zamianę zapisu w § 4 ust. 2 umowy na następujący:

„W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych, Zamawiającemu przysługują przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 i następnych Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2011 r. Nr 189 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie dotyczącym jakościowych standardów obsługi”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w § 4 ust. 2 wzoru umowy na zaproponowany.

 

Pytanie nr 10.

Dotyczy § 5 ust.3 oraz § 9  ust.3 umowy

Czy zapisy należy to rozumieć tak, że jeżeli kwota określona w umowie zostanie w pełnej kwocie wykorzystana, umowa ulega rozwiązaniu. Taki warunek jest możliwy do wypełnienia, tylko w sytuacji codziennych (godzinowych) odczytów poboru energii i natychmiastowego bieżącego jej rozliczania. W przypadku odczytów miesięcznych i rozliczania płatności w miesięcznych okresach, niemożliwym do dokładnego sprecyzowania jest (moment – minuta), w którym danym okresie miesięcznym, nastąpiło przekroczenie zużycia i kwoty płatności. Stąd zwracamy się z zapytanie, czy możliwe jest dopisanie do w/w punktu zapisu, „lecz końcowe rozliczenie całości przedmiotu niniejszej umowy nastąpi nie wcześniej, niż z końcem dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło wykorzystanie pełnej kwoty”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w § 5 ust.3 oraz § 9  ust. 3 wzoru umowy na zaproponowany.

 

Pytanie nr 11.

Dodatkowo zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu w § 5 ust. 4 umowy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu, treść § 5 ust. 4 zostaje zmodyfikowana.

 

Pytanie nr 12.

W nawiązaniu do pytania nr 2 zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z § 5 ust.7 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z § 5 ust. 7 wzoru umowy zdanie pierwsze.

 

Pytanie nr 13.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis w z § 6 ust.1 umowy „w tym ponadstandardowy pobór energii”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż chodzi o zużycie energii w ilości większej niż szacunkowa, wskazana w Kalkulacji cenowej dla danego punktu poboru.

 

Pytanie nr 14.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w § 6 ust.6  umowy na następujący:Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 6 ust. 6 w zdaniu drugim wzoru umowy.

 

Pytanie nr 15.

Dotyczy § 7 ust. 2.4) Umowy.

Informujemy, iż system rozliczeniowy Wykonawcy nie uwzględnia wskazania odczytów układu pomiarowego na wystawianej fakturze za sprzedaż energii. W związku z tym zwracamy z prośbą o wykreślenie przedstawionego w § 7 wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa w § 7 ust. 2.4) wzoru umowy.

 

Pytanie nr 16.

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu z § 7 ust 4 wzoru umowy „Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu  środków na rachunek Wykonawcy” Informujemy, że praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

 

Pytanie nr 17.

W nawiązaniu do pytania nr 4  zwracamy się z prośbą wykreślenie zapisu z § 7 ust 5 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w § 7 ust 5 wzoru umowy w związku z odpowiedzią na pyt. nr 4.

 

Pytanie nr 18.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w § 7 ust 6 umowy na następujący:

„W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania – płatności należy dokonać nie później niż w 5 dniu od daty otrzymania faktury”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w § 7 ust 6 wzoru umowy na: „W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania – płatności należy dokonać nie później niż w 7 dniu od daty otrzymania faktury” z uwagi na fakt, iż Zamawiający zobowiązany jest zamawiać środki finansowe na zapłatę faktur z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Przy wyznaczeniu krótszego terminu – termin ten może być realnie niemożliwy do dotrzymania ze strony technicznej.

 

Pytanie nr 19.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w § 8 ust. 3 umowy na następujący:

„Sprzedawca może wystąpić do OSD o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej w przypadku gdy Klient zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w § 8 ust. 3 wzoru umowy na: „Wykonawca może wystąpić do OSD o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”.

 

Pytanie nr 20.

Dotyczy § 10 ust. 3 umowy.

Jakie według Zamawiającego postępowanie Wykonawcy może narazić Zamawiającego na straty ?

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa w § 10 ust. 3 wzoru umowy.

 

Pytanie nr 21.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu w  § 10 ust. 2. Warunek Zamawiającego został uwzględniony w  § 10 ust. 9 umowy

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa w § 10 ust. 2 wzoru umowy.

 

Pytanie nr 22.

Dodatkowo zwracamy się z prośbą o dodanie do § 10 zapisu 9 „Umowa może być rozwiązana przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.

 

Pytanie nr 23.

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie § 10  umowy o następujący zapis:

„W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, przed terminem zakończenia obowiązywania umowy, Zamawiającego zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Wo = (Ez–Ew) * (Ce–K)

gdzie:

Wo – wysokość kary umownej

Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Zamawiającego, określony w SIWZ.

Ew – wolumen energii wykorzystanej  przez Klienta  

Ce – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania kary umownej

K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna  energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających z przepisów Prawa energetycznego obowiązujących w momencie naliczania kary umownej. „

Odpowiedź:

Zamawiający doda zapis § 10  o treści:

„W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wypowiedzenia umowy przed terminem zakończenia obowiązywania umowy, Zamawiającego zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Wo = (Ez–Ew) * (Ce–K)

gdzie:

Wo – wysokość kary umownej

Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Zamawiającego, określony w SIWZ.

Ew – wolumen energii wykorzystanej  przez Klienta  

Ce – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania kary umownej

K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna  energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających z przepisów Prawa energetycznego obowiązujących w momencie naliczania kary umownej”.

 

Pytanie nr 24.

Dotyczy § 11  umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej do 5 % kwoty, o której mowa w § 5 ust 3 umowy. Dodatkowo zwracamy się z prośba o dodanie zapisu zobowiązującego również Zamawiającego do zapłaty kary umownej w przypadkach określonych w/w paragrafie.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa § 11  wzoru umowy.

 

Pytanie nr 25.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z § 11 ust. 1.3) umowy

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa § 11  wzoru umowy.

 

Pytanie nr 26.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z § 11 ust. 2 do ust. 4 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa § 11  wzoru umowy.

 

Pytanie nr 27.

Dodatkowo zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie oferty.

Odpowiedź:

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 16.12.013 r. (informacja z dnia 10.12.2013 r.)

 

Pytanie nr 28.

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z treścią odpowiedzi na zapytania.

Dokument po modyfikacji stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

Do pobrania:

jednolita treść SIWZ z dnia 11.12.2013

 


Numer ogłoszenia: 516542 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 498696 - 2013 data 03.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
 • W ogłoszeniu jest: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1 Dowód wniesienia wadium. 2 Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3 Wypełniona kalkulacja cenowa (opis przedmiotu zamówienia) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 4 Aktualne Taryfy Wykonawcy, w oparciu o które skalkulowano cenę zamówienia, właściwe dla grup przyłączeniowych przypisanych placówkom Zamawiającego, z oznaczeniem w sposób wyraźny cen jednostkowych, które Wykonawca skalkulował indywidualnie w ofercie. 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;.
 • W ogłoszeniu powinno być: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1 Dowód wniesienia wadium. 2 Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3 Wypełniona kalkulacja cenowa (opis przedmiotu zamówienia) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1..
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: TAK, określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy na kolejne okresy.

Warszawa, dnia 10.12.2013 r.

 

ZŻ/341/2510/W/13/ZP/AKS

 

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwagi na pytania do treści SIWZ, na które Zamawiający przekaże odpowiedzi w dniu 11.12.2013 r., w następującym zakresie:

 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z 11.12.2013 r. na 16.12.2013 r. – pkt 11.4, 11.5 ppkt 1, 14.1, 14.3, 14.6 SIWZ otrzymują następujące brzmienie:

 

11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego poniedziałek - piątek w godz. 800-1600, w terminie do dnia 16.12.2013, r. do godz. 12:00, kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

 

11.5 Sposób wniesienia wadium:

1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.

Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: wadium w  przetargu P69/12/2013 na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium, tj. w terminie do dnia 16.12.2013 r.. do godz. 12:00 środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

 

14.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 16.12.2013 r. do godz. 12:00. O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

 

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia:

„Oferta w przetargu P69/12/2013 na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.. Nie otwierać przed 16.12.2013 r.. godz. 12:30

oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 

14.6 Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój  Dyrektora w dniu 26.11.2013 r. o godz. 12:30.

 

Pozostałe postanowienia SIWZ – pozostają bez zmian.

 

 


Numer ogłoszenia: 268611 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 498696 - 2013 data 03.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawy..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 12:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawy.. 
   

Warszawa: Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
Numer ogłoszenia w BZP: 498696 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.), na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. 2. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dane dotyczące układów zasilania oraz prognozowane zużycie energii) zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ. 4. Nieruchomości, którymi Zamawiający włada w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy, położone są na terenie m.st. Warszawy i przyłączone są do sieci elektroenergetycznej, której zarządcą jest RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): - 09.31.00.00-5 Elektryczność 6. Zamówienie, w zakresie dostaw do Żłobka nr 46, 47, 48 i Oddziału Żłobka nr 20 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektów pn.: a) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Przybyszewskiego 72 b) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2 c) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6 d) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 2 Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa minimalne wymagania: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w przewidywanym okresie realizacji umowy, 2) posiadają aktualną umowę zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w ramach której, OSD zapewnia Wykonawcy świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na obszarze m.st. Warszawy (położenie placówek Zamawiającego), której termin obowiązywania obejmuje co najmniej okres realizacji niniejszego zamówienia,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa minimalne wymagania: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z dostarczaniem energii elektrycznej lub świadczeniem kompleksowej usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej o wartości zamówienia co najmniej 300.000,00 zł. z podatkiem VAT,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa minimalnych wymagań w zakresie w/w warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa minimalnych wymagań w zakresie w/w warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa minimalnych wymagań w zakresie w/w warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Dowód wniesienia wadium. 2 Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3 Wypełniona kalkulacja cenowa (opis przedmiotu zamówienia) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 4 Aktualne Taryfy Wykonawcy, w oparciu o które skalkulowano cenę zamówienia, właściwe dla grup przyłączeniowych przypisanych placówkom Zamawiającego, z oznaczeniem w sposób wyraźny cen jednostkowych, które Wykonawca skalkulował indywidualnie w ofercie. 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 2) zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie sprzedaży lub obrotu energią elektryczną, 3) zmiany cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w Kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy - w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności: w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla stron od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie, w zakresie dostaw do Żłobka nr 46, 47, 48 i Oddziału Żłobka nr 20 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektów pn.: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Przybyszewskiego 72 Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2 Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6 Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

 

Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ P 69 12 2013
Dokument MS Word / 0.7 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.