Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P56/10/2013 Wynik postępowania DOSTAWY Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P56/10/2013
Warszawa, dnia 05.11.2013 r.

 

ZŻ/341/2236/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w części:

Część nr 1. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na  żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: dostawy wyposażenia dydaktycznego

na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Nowa Szkoła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

Oferta za cenę: 33.335,64 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 8 w części nr 1 złożona przez:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

Oferta za cenę: 33.643,14 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 87 ust. 1 zdanie drugie.

 

Oferta nr 10 w części nr 1 złożona przez:

Nowa Szkoła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

Oferta za cenę: 33.335,64 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.Warszawa, dnia 05.11.2013 r.

 

ZŻ/341/2237/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku odrzuceniu oferty w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą” w związku z art. 87 ust 1 zdanie drugie, zgodnie z którym „Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiający a wykonawcę negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści”, odrzucił ofertę złożoną przez n/w Wykonawcę:

 

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

 

Zamawiający w dniu 29.10.2013 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy w zakresie: Zamawiający wymagał wskazania w Kalkulacji cenowej producenta oraz nazwę własną, model, nr katalogowy – natomiast: w Kalkulacji cenowej w części nr 1 – w poz. 8, 10, 33, 34, 35, 42, 59, 75 nie wskazano producenta artykułów i przypisano w/w pozycjom nr katalogowy „99999” (w pozostałych pozycjach kalkulacji cenowych wskazano nr katalogowy artykułu odnoszący się do katalogu Wykonawcy jako producenta – stąd wynika, iż wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę artykuły są produkowane przez firmę Wykonawcy). Wykonawcę poproszono o wyjaśnienie przyczyny wpisania jednakowych nr katalogowych do w/w pozycji kalkulacji (do wyjaśnień należało załączyć w szczególności karty katalogowe).

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca wyjaśnił, iż dla kalkulacji cenowej dla części nr 1 przypisano kody 999999 gdyż są to produkty innych producentów. Wykonawca załączył karty katalogowe dla wyjaśnianych pozycji w części nr 1.

Z treści przesłanych dokumentów jednoznacznie wynika, iż Wykonawca poprzez złożone wyjaśnienia, dokonał zmiany zaoferowanych artykułów w części nr 1:

-        w poz. 59 pierwotnie zaoferował artykuł o nr katalogowym QP06637, a w wyjaśnieniach wskazał kod NS0436 oraz informację, iż producentem jest Nowa Szkoła,

-        w poz. 66 pierwotnie zaoferował artykuł o nr katalogowym QP10582, a w wyjaśnieniach wskazał kod 4521130L oraz informację, iż producentem jest Novum.

Wykonawca nie ustosunkował się co do treści wezwania, w zakresie w jakim Zamawiający wskazał, iż charakter załącznika nr 4AA do Kalkulacji cenowej załączonej do oferty wskazuje, iż producentem wszystkich oferowanych artykułów jest właśnie Wykonawca.

W ocenie Zamawiającego, zmiana zaoferowanych pierwotnie artykułów w poz. 59 i 66 co do których wykonawca wskazał numery katalogowe, jest zmianą istotną – o ile Zamawiający może uwzględnić wyjaśnienia w zakresie uszczegółowienia kodu artykułu w tych pozycjach, gdzie wykonawca wskazał taki sam kod 999999 dla kilkunastu pozycji (w stosunku do braku wyraźnego określenia w pierwotnej kalkulacji cenowej iż wszystkie oferowane artykuły zostaną wyprodukowane przez Wykonawcę), tak w pozycjach gdzie nastąpiła zmiana numeru katalogowego - przyjęcie wyjaśnień pociągałoby skutki w postaci zmiany istotnych postanowień oferty, zatem dokonanie poprawek w tym przedmiocie nie jest możliwe. Zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy Wykonawca może zmienić treść oferty tylko i wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Udzielone wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści oferty w zakresie zaoferowanych modeli artykułów. Zmiany modelu pierwotnie zaoferowanego urządzenia nie można uznać również jako oczywistej omyłki pisarskiej czy jako innej omyłki w świetle art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – gdyż do tego rodzaju omyłek należy zakwalifikować omyłki niezamierzone, drobne, których poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Do takiego rodzaju omyłek Zamawiający zalicza błędne wskazanie numeru modelu poprzez np. brak jednej cyfry, wskazanie modelu nieistniejącego o podobnym numerze co model istniejący. W przedstawionym przypadku, Wykonawca w Kalkulacji cenowej wskazał pierwotnie model, który zmienił udzielając odpowiedzi na wezwanie do udzielenia wyjaśnień w stosunku do treści SIWZ.

Mając powyższe na uwadze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy PZP w związku z art. 87 ust. 1 zdanie drugie tej ustawy.

 


Warszawa, dnia 05.11.2013 r.

 

 

ZŻ/341/2238/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w części:

Część nr 2. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na  żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: wykonania, dostawy i montażu wyposażenia meblowego i pozostałego

na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski

ul. Długa 43

33-132 Niedomice

Oferta za cenę: 89.121,06 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 8 w części nr 2 złożona przez:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

Oferta za cenę: 105.385,79 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 87 ust. 1 zdanie drugie.

Oferta nr 9 w części nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski

ul. Długa 43

33-132 Niedomice

Oferta za cenę: 89.121,06 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.Warszawa, dnia 05.11.2013 r.

 

 

ZŻ/341/2239/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku odrzuceniu oferty w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą” w związku z art. 87 ust 1 zdanie drugie, zgodnie z którym „Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiający a wykonawcę negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści”, odrzucił ofertę złożoną przez n/w Wykonawcę:

 

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

 

Zamawiający w dniu 29.10.2013 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy w zakresie:

1)      Zamawiający wymagał wskazania w Kalkulacji cenowej producenta oraz nazwę własną, model, nr katalogowy – natomiast: w Kalkulacji cenowej w części nr 2 –  w poz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 nie wskazano producenta artykułów i przypisano w/w pozycjom nr katalogowy „999999” (w pozostałych pozycjach kalkulacji cenowych wskazano nr katalogowy artykułu odnoszący się do katalogu Wykonawcy jako producenta – stąd wynika, iż wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę artykuły są produkowane przez firmę Wykonawcy). Wykonawcę poproszono o wyjaśnienie przyczyny wpisania jednakowych nr katalogowych do w/w pozycji kalkulacji (do wyjaśnień należało załączyć w szczególności karty katalogowe).

2)      w n/w pozycjach w Kalkulacji cenowej w części nr 2 zachodzi niezgodność podanych wymiarów z wymiarami wskazanymi w opisie pozycji:

Poz. 4 – w ofercie 100x30x36,5 – wymagane 100x30x36 cm

Poz. 8 – w ofercie 124x68x80 – wymagane 120x60 cm

Poz. 13 – w ofercie 90,6x40x90,4 – wymagane 90x40x90 cm

Poz. 14 – w ofercie 44,8x40 – wymagane 45x40 cm

Poz. 17 – w ofercie 90,6x40x90,4 – wymagane 90x40x90 cm

Poz. 19 – w ofercie 83,6x80x98,6 – wymagane 83x80x98 cm

Poz. 20 – w ofercie 101x71x74,5 – wymagane 94x65x75 cm

Poz. 23 – w ofercie 100x100 – wymagane 105x105 cm

Poz. 25 – w ofercie 83,5x74,5x90 – wymagane 70x80x85 cm

Poz. 27 – w ofercie 130x60x76 – wymagane 140x70x74 cm, ponadto przedstawiony rysunek biurka jest niezgodny z OPZ

Poz. 28– w ofercie 130x60x76 – wymagane 120x70x74 cm, ponadto przedstawiony rysunek biurka jest niezgodny z OPZ

Poz. 29 – w ofercie 43,2x58x62 – wymagane 42x50x60 cm

Poz. 30 – w ofercie 80x35x145,4 – wymagane 90x40x120 cm

Poz. 31 – w ofercie 76x53x185 – wymagane 60x60x180 cm

Poz. 34 – w ofercie 41,5x63x128,5 – wymagane 40x58x84,8 cm

Poz. 35 – w ofercie 50x100x25 – wymagane 50x80x25 cm

Poz. 45 – w ofercie 50x35x170 – wymagane 60x40x180 cm

Poz. 48 – w ofercie 76x53x185 – wymagane 50x45x180 cm

Poz. 50 – w ofercie 6 l – wymagane 8 l

Poz. 57 – w ofercie 25x25x12 cm – wymagane 23x29x8 cm

Zamawiający w tej części zamówienia nie dopuszczał żadnych możliwości związanych z zaoferowaniem mebli o innych wymiarach niż wskazane w opisie, należało wyjaśnić przyczynę wpisania innych wymiarów do w/w pozycji kalkulacji niż wskazane w opisie pozycji (do wyjaśnień należało załączyć w szczególności karty katalogowe).

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca wyjaśnił, iż dla kalkulacji cenowej dla części nr 2 przypisano kody 999999 gdyż są to meble na specjalne zamówienie oraz produkty innych producentów.  Wskazano również, iż dla poz. 1, 2, 39, 40, 41 42, 43, 44, 47 producentem jest firma Moje Bambino, która wyprodukuje meble zgodnie z wytycznymi w SIWZ. W tej fazie projektu, Wykonawca nie posiada przypisanych kodów do tych pozycji, jednak po dokonaniu wyboru oferty jako najkorzystniejszej takie kody zostaną założone w celu identyfikacji towaru. Wykonawca nie załączył kart katalogowych dla wyjaśnianych pozycji w części nr 2.

Z treści przesłanych dokumentów jednoznacznie wynika, iż Wykonawca poprzez złożone wyjaśnienia, dokonał zmiany zaoferowanych artykułów w części nr 2:

-        w poz. 37 pierwotnie zaoferował artykuł o nr katalogowym QP10627, a w wyjaśnieniach wskazał kod WPT60/150 OW oraz informację, iż producentem jest Adverti,

-        w poz. 50 pierwotnie zaoferował artykuł o nr katalogowym 075047, a w wyjaśnieniach wskazał kod 40300 oraz informację, iż producentem jest Perfekt Łazienka,

Wykonawca nie ustosunkował się co do treści wezwania, w zakresie w jakim Zamawiający wskazał, iż charakter załącznika nr 4BB do Kalkulacji cenowej załączonej do oferty wskazuje, iż producentem wszystkich oferowanych artykułów jest właśnie Wykonawca. Wykonawca nie ustosunkował się również do zarzutu dotyczącego zaoferowania mebli o wymiarach niezgodnych z opisem przygotowanym przez Zamawiającego.

W ocenie Zamawiającego, zmiana zaoferowanych pierwotnie artykułów w poz. 37 i 50 co do których wykonawca wskazał numery katalogowe, jest zmianą istotną – o ile Zamawiający może uwzględnić wyjaśnienia w zakresie uszczegółowienia kodu artykułu w tych pozycjach, gdzie wykonawca wskazał taki sam kod 999999 dla kilkunastu pozycji (w stosunku do braku wyraźnego określenia w pierwotnej kalkulacji cenowej iż wszystkie oferowane artykuły zostaną wyprodukowane przez Wykonawcę), tak w pozycjach gdzie nastąpiła zmiana numeru katalogowego - przyjęcie wyjaśnień pociągałoby skutki w postaci zmiany istotnych postanowień oferty, zatem dokonanie poprawek w tym przedmiocie nie jest możliwe. Zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy Wykonawca może zmienić treść oferty tylko i wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Udzielone wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści oferty w zakresie zaoferowanych modeli artykułów. Zmiany modelu pierwotnie zaoferowanego urządzenia nie można uznać również jako oczywistej omyłki pisarskiej czy jako innej omyłki w świetle art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – gdyż do tego rodzaju omyłek należy zakwalifikować omyłki niezamierzone, drobne, których poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Do takiego rodzaju omyłek Zamawiający zalicza błędne wskazanie numeru modelu poprzez np. brak jednej cyfry, wskazanie modelu nieistniejącego o podobnym numerze co model istniejący. W przedstawionym przypadku, Wykonawca w Kalkulacji cenowej wskazał pierwotnie model, który zmienił udzielając odpowiedzi na wezwanie do udzielenia wyjaśnień w stosunku do treści SIWZ.

Mając powyższe na uwadze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy PZP w związku z art. 87 ust. 1 zdanie drugie tej ustawy.Warszawa, dnia 05.11.2013 r.

ZŻ/341/2240/W/13/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania w części nr 3

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 1 i 3 unieważnia postępowanie w części:

Część nr 3. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na  żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: wykonania, dostawy i montażu rolet

z uwagi na fakt, iż wszystkie oferty złożonej w tej części zamówienia podlegają odrzuceniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 w części nr 3:

Verti-pol Robert Poznań

ul. Wiosny Ludów 8 lok. 9

85-858 Bydgoszcz

Oferta za cenę: 8.856,00 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 5 w części nr 3:

Zakład Usług Wnętrzarskich Piotr Kacprzyński

ul. Katalońska 5/27

02-763 Warszawa

Oferta za cenę: 6.199,20 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 78 § 1 KC.

 

Oferta nr 6 w części nr 3:

Sławomir Kiersztyn „Dyskret”

Borowina Sitaniecka 52B

22-400 Zamość

Oferta za cenę: 3.690,00 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 78 § 1 KC.

 

Oferta nr 12 w części nr 3:

Żalmal Andrzej Czechowski

ul. Tucholska 31

01-618 Warszawa

Oferta za cenę: 5.228,24 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 13 w części nr 3:

„Bobi-Decor” Spółka jawna Jerzy Kociuba i Paweł Siwko

ul. Gospodarcza 23G

20-211 Lublin

Oferta za cenę: 5.535,00 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.Warszawa, dnia 05.11.2013 r.

 

ZŻ/341/2241/W/13/ZP/AKS

Oznaczenie postępowania P56/10/2013

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku odrzuceniu ofert w części nr 3

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż

 

1) na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, który stanowi, iż ,,Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonania ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia” odrzucił oferty złożone przez:

 

a) Verti-pol Robert Poznań

ul. Wiosny Ludów 8 lok. 9

85-858 Bydgoszcz

 

b) Żalmal Andrzej Czechowski

ul. Tucholska 31

01-618 Warszawa

 

2) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił ofertę złożoną przez:

 

„Bobi-Decor” Spółka jawna Jerzy Kociuba i Paweł Siwko

ul. Gospodarcza 23G

20-211 Lublin

 

3) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów” w związku z art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego, odrzucił oferty złożone przez:

 

a) Zakład Usług Wnętrzarskich Piotr Kacprzyński

ul. Katalońska 5/27

02-763 Warszawa

 

b) Sławomir Kiersztyn „Dyskret”

Borowina Sitaniecka 52B

22-400 Zamość

 

Ad 1 pkt a)

Zamawiający w dniu 29.10.2013 r. wezwał Wykonawcę:

1) do uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy dokumentów:

dowodów (np. referencji), czy dostawa wskazana w poz. 2 wykazu dostaw została wykonana należycie – gdyż załączone potwierdzenie wykonania przelewu przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nie jest dokumentem stwierdzającym należyte wykonanie zamówienia.

2) do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust 1 ustawy w zakresie zaoferowanej ceny za realizację zamówienia.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (do dnia 31.10.2013 r, godz. 14:30) Wykonawca nie uzupełnił dokumentów ani nie złożył wyjaśnień.

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 90 ust 3 ustawy PZP.

 

Ad 1 pkt b)

Zamawiający w dniu 29.10.2013 r. wezwał Wykonawcę:

1) do uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy dokumentów:

dowodów (np. referencji), czy dostawa wskazana w poz. 2 wykazu dostaw została wykonana należycie – gdyż załączone potwierdzenie wykonania przelewu przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nie jest dokumentem stwierdzającym należyte wykonanie zamówienia.

2) do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust 1 ustawy w zakresie zaoferowanej ceny za realizację zamówienia.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (do dnia 31.10.2013 r, godz. 14:30) Wykonawca nie uzupełnił dokumentów ani nie złożył wyjaśnień.

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 90 ust 3 ustawy PZP.

 

Ad 2

Zamawiający wymagał udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy od daty odbioru. okres udzielenia gwarancji jakości należało wpisać w formularzu ofertowym załączonym do oferty. Wykonawca nie uzupełnił powyższej informacji w formularzu ofertowym – pozostawił puste miejsce. Z treści dokumentów załączonych do oferty Zamawiający nie może wywnioskować, iż Wykonawca udzielił na oferowany przedmiot zamówienia gwarancję jakości chociażby na minimalny okres wymagany przez Zamawiającego. Powyższego braku nie można ani wyjaśnić w trybie art. 26 ust 4 czy też art. 87 ust 1 ani uzupełnić w trybie art. 26 ust 3 ustawy, gdyż formularz ofertowy nie jest dokumentem podlegającym uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy. Wykonawca ma prawo udzielić gwarancji jakości na taki okres, jaki chce, natomiast Zamawiający określa jedynie minimalny okres gwarancji jakości. Wykonawcy mogą określić poziom gwarancji zarówno na poziomie minimalnym lub dłuższym - zatem nie można wymagać od zamawiającego aby znał prawdziwą intencję wykonawcy do określenia oferowanego czasu udzielonej gwarancji. W takiej sytuacji Zamawiający nie może w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy wpisać okresu gwarancji z własnej inicjatywy.  

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 26 ust 3 ustawy od uzupełnienia: zaświadczenia US (gdyż załączony do oferty dokument nie został prawidłowo potwierdzony za zgodność z oryginałem, str. nr 2 dokumenty nie została potwierdzona za zgodność z oryginałem), oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust 1 ustawy (gdyż załączone do oferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione – brak skreśleń). Jednocześnie Zamawiający odstąpił od wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny za realizację przedmiotu zamówienia w trybie art. 90 ust 1 ustawy.

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP.

 

Ad 3 pkt a)

Zamawiający w dniu 29.10.2013 r. wezwał Wykonawcę:

1) do uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy dokumentów:

a)      aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – do oferty załączono wypis z rejestru REGON – co nie jest tożsame z wymaganym odpisem z CEIDG,

b)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – do oferty załączono oświadczenie – oświadczenie nie jest tożsame z zaświadczeniem wystawionym przez US,

c)      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – do oferty załączono oświadczenie – oświadczenie nie jest tożsame z zaświadczeniem wystawionym przez ZUS lub KRUS,

d)      oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – gdyż załączone do oferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione – brak skreśleń.

2) do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust 1 ustawy w zakresie zaoferowanej ceny za realizację zamówienia.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (do dnia 31.10.2013 r, godz. 14:30) Wykonawca uzupełnił dokumenty (odpis CEIDG z dnia 29.10.2013 r., oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust 2 ustawy z dnia 29.10.2013 r. oraz oświadczenie o braku zaległości w płatności składek ZUS i podatkowych w US) i złożył wyjaśnienia jedynie w formie faksu. W wezwaniu Zamawiający wskazał, iż wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń w formie pisemnej tj. zgodnej z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) tj. w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 78 § 1 KC "Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli."  Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 grudnia 2006 r. (sygn. akt I ACa 1589/06) wyraził pogląd, iż "Podpis na dokumencie przesłanym faksem nie spełnia wymogu podpisu własnoręcznego ponieważ dokument taki jest tylko kopią. Nie jest zatem prawidłową formą pisemną czynności prawnej wymiana dokumentów za pomocą faksu". Wobec powyższego należy uznać, iż przedstawione w odpowiedzi na wezwanie dokumenty faksem nie zostały przesłane w formie wymaganej Rozporządzeniem.

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 8 ustawy PZP w związku z art. 78 § 1 KC.

Jednocześnie należy podkreślić, iż z treści przesłanych dokumentów jednoznacznie wynika, iż Wykonawca nie potwierdziłby spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z treścią art. 26 ust 3 ustawy oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert – odpis z CEIDG został sporządzony na dzień 29.10.2013 r. a  termin składania ofert upłynął dnia 23.10.2013 r. Ponadto Wykonawca nie przedstawił zaświadczeń z ZUS i US – oświadczenie Wykonawcy nie jest tożsame z zaświadczeniem.

 

Ad 3 pkt b)

Zamawiający w dniu 29.10.2013 r. wezwał Wykonawcę:

1) do uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy dokumentu: atest higieniczny – gdyż załączony do oferty dokument jest nieczytelny,

2) do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust 1 ustawy w zakresie zaoferowanej ceny za realizację zamówienia.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (do dnia 31.10.2013 r, godz. 14:30) Wykonawca uzupełnił atest higieniczny (również w formie nieczytelnej) i złożył wyjaśnienia jedynie w formie faksu. W wezwaniu Zamawiający wskazał, iż wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń w formie pisemnej tj. zgodnej z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) tj. w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 78 § 1 kc "Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli."  Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 grudnia 2006 r. (sygn. akt I ACa 1589/06) wyraził pogląd, iż "Podpis na dokumencie przesłanym faksem nie spełnia wymogu podpisu własnoręcznego ponieważ dokument taki jest tylko kopią. Nie jest zatem prawidłową formą pisemną czynności prawnej wymiana dokumentów za pomocą faksu". Wobec powyższego należy uznać, iż przedstawione w odpowiedzi na wezwanie dokumenty faksem nie zostały przesłane w formie wymaganej Rozporządzeniem.

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 8 ustawy PZP w związku z art. 78 § 1 KC.

 
Warszawa, dnia 05.11.2013 r.

 

ZŻ/341/2242/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 4

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w części:

Część nr 4. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Modernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: wykonania, dostawy i montażu wyposażenia meblowego i pozostałego

na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski

ul. Długa 43

33-132 Niedomice

Oferta za cenę: 14.422,98 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 4 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 9 w części nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski

ul. Długa 43

33-132 Niedomice

Oferta za cenę: 14.422,98 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.
Warszawa, dnia 05.11.2013 r.

 

 

ZŻ/341/2243/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 5

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w części:

Część nr 5. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na  żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: dostawy sprzętu elektronicznego (informatycznego i RTV)

na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

PHPU Zuber Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29c

50-424 Wrocław

Oferta za cenę: 9.163,50 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 5 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 5 złożona przez:

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

Oferta za cenę: 10.297,56 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 7 w części nr 5 złożona przez:

PHPU Zuber Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29c

50-424 Wrocław

Oferta za cenę: 9.163,50 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.Warszawa, dnia 05.11.2013 r.

 

ZŻ/341/2244/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku odrzuceniu oferty w części nr 5

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił ofertę złożoną przez n/w Wykonawcę:

 

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

 

Zamawiający w dniu 29.10.2013 r. wezwał Wykonawcę:

1) do uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy dokumentów:

a)  karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub opis lub zdjęcia z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) - dla wszystkich pozycji Kalkulacji cenowej części nr 5 zamówienia,

b)  oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 gdyż dokumenty nie zostały załączone do oferty a były wymagane.

2) do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy- część nr 5 - poz. 5 - wg informacji posiadanych przez Zamawiającego zaoferowano urządzenie z 2 słuchawkami - co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (do dnia 31.10.2013 r. godz. 14:30) Wykonawca nie uzupełnił dokumentów ani nie złożył wyjaśnień.

W związku z powyższym należy uznać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia przez zaoferowane urządzenie wymagań wskazanych przez Zamawiającego w opisie zamawianego artykułu. Ponadto należy wskazać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP.Warszawa, dnia 05.11.2013 r.

 

ZŻ/341/2245/W/13/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania w części nr 6

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 1 i 3 unieważnia postępowanie w części:

Część nr 6. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na  żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: dostawy sprzętu AGD

z uwagi na fakt, iż wszystkie oferty złożonej w tej części zamówienia podlegają odrzuceniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 6 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 5 złożona przez:

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

Oferta za cenę: 22.686,12 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 7 w części nr 5 złożona przez:

PHPU Zuber Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29c

50-424 Wrocław

Oferta za cenę: 22.570,50 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.Warszawa, dnia 05.11.2013 r.

 

ZŻ/341/2246/W/13/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku odrzuceniu oferty w części nr 6

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił oferty złożone przez n/w Wykonawców:

 

1) Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

 

2) PHPU Zuber Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29c

50-424 Wrocław

 

Ad. 1

Zamawiający w dniu 29.10.2013 r. wezwał Wykonawcę:

1) do uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy dokumentów:

a)   karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub opis lub zdjęcia z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) - dla wszystkich pozycji Kalkulacji cenowej części nr 6 zamówienia,

b)   oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 gdyż dokumenty nie zostały załączone do oferty a były wymagane.

2) do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy - część nr 6 - poz. 11 - wg informacji posiadanych przez Zamawiającego zaoferowano urządzenie bez przystawki do jarzyn z tarczami - co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (do dnia 31.10.2013 r. godz. 14:30) Wykonawca nie uzupełnił dokumentów ani nie złożył wyjaśnień.

W związku z powyższym należy uznać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia przez zaoferowane urządzenie wymagań wskazanych przez Zamawiającego w opisie zamawianego artykułu. Ponadto należy wskazać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP.

 

Ad. 2

Zamawiający w dniu 29.10.2013 r. wezwał Wykonawcę:

1) do uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy m.in. następujących dokumentów: karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub opis lub zdjęcia z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) - dla wszystkich pozycji Kalkulacji cenowej części nr 6 zamówienia – gdyż dokumenty nie zostały załączone do oferty a były wymagane

2) do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy w zakresie: część nr 6 - poz. 11 - wg informacji posiadanych przez Zamawiającego zaoferowano urządzenie bez przystawki do jarzyn z tarczami - co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (do dnia 31.10.2013 r, godz. 14:30) Wykonawca uzupełnił m.in. karty katalogowe oraz wyjaśnił, iż w poz. 11 w kalkulacji cenowej w części nr 6 zostało zaoferowane urządzenie bez wymaganej przez Zamawiającego przystawki do jarzyn.

Zamawiający wymagał zaoferowania urządzenia, które w zestawie zawiera przystawkę do jarzyn. W związku z powyższym należy uznać, iż Wykonawca zaoferował urządzenie niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP.

 

Warszawa, dnia 05.11.2013 r.

 

ZŻ/341/2247/W/13/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 7

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w części:

Część nr 7. Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 6 Sierpnia na  żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy w zakresie: wykonania, dostawy i montażu mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia gastronomicznego wraz z podłączeniem do instalacji sanitarnej

na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia następujący Wykonawca:

Technica Group  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Miłosna 2

Ochaby Małe

Oferta za cenę: 130.014,11 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 7 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 3 w części nr 7 złożona przez:

Technica Group  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Miłosna 2

Ochaby Małe

Oferta za cenę: 130.014,11 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 4 w części nr 7 złożona przez:

„Gama – Plawgo & Zawisza – Spółka jawna”

ul. Szczecińska 25a

75-122 Koszalin

Oferta za cenę: 170.202,60 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 78 § 1 KC.

 

Oferta nr 11 w części nr 7 złożona przez:

Gastro-Tech Marzena Grzelińska

ul. Ścinawska 37

59-300 Lublin

Oferta za cenę: 145.009,37 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 87 ust. 1 zdanie drugie.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


                                                                        


 Warszawa, dnia 05.11.2013 r.

 

 

ZŻ/341/2248W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku odrzuceniu ofert w części nr 7

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż

 

1) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą” w związku z art. 87 ust 1 zdanie drugie, zgodnie z którym „Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiający a wykonawcę negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści”, odrzucił ofertę złożoną przez:

Gastro-Tech Marzena Grzelińska

ul. Ścinawska 37

59-300 Lublin

 

2) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów” w związku z art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego, odrzucił ofertę złożoną przez:

 „Gama – Plawgo & Zawisza – Spółka jawna”

ul. Szczecińska 25a

75-122 Koszalin

 

Ad. 1)

Zamawiający w dniu 29.10.2013 r. wezwał Wykonawcę:

1) do uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy m.in. następujących dokumentów:

a)      dowodów (np. referencji), czy dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

b)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c)      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 gdyż do oferty takich dokumentów nie załączono a były wymagane.

2) do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy w zakresie:

a)      poz. 2 –  wg informacji posiadanych przez Zamawiającego zaoferowano taboret o wymiarach 58x58x38 cm – co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego,

b)      poz. 17 – wg informacji posiadanych przez Zamawiającego zaoferowano szafę o poj.i 350 l oraz o wymiarach 60x60x185 cm - co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego,

c)      poz. 18 – wg informacji posiadanych przez Zamawiającego zaoferowano szafę mroźniczą o poj. 350 l i wymiarach 60x60x185 - co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego

d)      poz. 30 – wg informacji posiadanych przez Zamawiającego zaoferowano wagę o zakresie ważenia do 2 kg i szalce o wymiarach 23x19 cm - co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego,

e)      poz. 36 – wg informacji posiadanych przez Zamawiającego zaoferowano termos o poj. 1,5 l - co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego,

f)       poz. 37 – wg informacji posiadanych przez Zamawiającego zaoferowano termos o poj. 1 l - co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego,

należało wskazać wszystkie parametry i funkcjonalności zaoferowanych artykułów oraz załączyć w szczególności karty katalogowe lub oświadczenia wraz z opisem artykułów wystawionych przez producentów.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (do dnia 31.10.2013 r, godz. 14:30) Wykonawca uzupełnił dokumenty

-        referencje wystawione przez Market ABC B. Piekarz i W. Piekarz Spółka jawna  z dnia 25.10.2013 r. dotycząca współpracy od 2010 r. (ref w oryginale)

-        referencje wystawione przez Foundation Brakes Poland Sp. z o.o. z dnia 29.10.2013 r. potwierdzające rozpoczęcie współpracy w lipcu 2103 r. (referencje nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, referencje są kopią)

-        referencje wystawione przez AL. PR Event sp. z o.o. z dnia 20.10.2013 r.

-        oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek i podatków,

-        ponownie wypełnioną kalkulację cenową, w której:

w poz. 2 zmieniono urządzenie – pierwotnie Stalgast 773001, a w kalkulacji załączonej do wyjaśnień Lozamet GLT.59.0/9

w poz. 17 zmieniono urządzenie – pierwotnie Stalgast 880400, a w kalkulacji załączonej do wyjaśnień Whirpool ACO 050

w poz. 18 zmieniono urządzenie – pierwotnie Stalgast 880401, a w kalkulacji załączonej do wyjaśnień Whirpool ACO 054

w poz. 36 zmieniono urządzenie – pierwotnie Stalgast 386150, a w kalkulacji załączonej do wyjaśnień Contacto

w poz. 37 zmieniono urządzenie – pierwotnie Stalgast 386100, a w kalkulacji załączonej do wyjaśnień Contacto

Z treści przesłanych dokumentów jednoznacznie wynika, iż Wykonawca poprzez złożone wyjaśnienia, dokonał zmiany zaoferowanych artykułów. W ocenie Zamawiającego, zmiana zaoferowanych pierwotnie artykułów, jest zmianą istotną – w pozycjach gdzie nastąpiła zmiana producenta oraz numeru katalogowego - przyjęcie wyjaśnień pociągałoby skutki w postaci zmiany istotnych postanowień oferty, zatem dokonanie poprawek w tym przedmiocie nie jest możliwe. Zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy Wykonawca może zmienić treść oferty tylko i wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Udzielone wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści oferty w zakresie zaoferowanych artykułów. Zmiany pierwotnie zaoferowanego urządzenia nie można uznać również jako oczywistej omyłki pisarskiej czy jako innej omyłki w świetle art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – gdyż do tego rodzaju omyłek należy zakwalifikować omyłki niezamierzone, drobne, których poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Do takiego rodzaju omyłek Zamawiający zalicza błędne wskazanie numeru modelu poprzez np. brak jednej cyfry, wskazanie modelu nieistniejącego o podobnym numerze co model istniejący. W przedstawionym przypadku, Wykonawca w Kalkulacji cenowej wskazał pierwotnie artykuły, które nie potwierdzały spełnienia wymagań zamawiającego zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy PZP w związku z art. 87 ust. 1 zdanie drugie tej ustawy.

Jednocześnie należy wskazać, iż z treści przesłanych dokumentów jednoznacznie wynika, iż Wykonawca nie potwierdziłby spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z treścią art. 26 ust 3 ustawy oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert – referencje wystawione przez Market ABC zostały sporządzone na dzień 25.10.2013 r. a  termin składania ofert upłynął dnia 23.10.2013 r. Ponadto Wykonawca nie przedstawił zaświadczeń z ZUS i US – oświadczenie Wykonawcy nie jest tożsame z zaświadczeniem.

 

Ad. 2)

Zamawiający w dniu 29.10.2013 r. wezwał Wykonawcę:

1) do uzupełnienia w trybie art. 26 ust 3 ustawy dokumentów:

a)      dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,

b)      oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

    gdyż załączone do oferty dokumenty nie zostały poprawnie wypełnione (brak skreśleń).

2) do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy w zakresie: poz. 31 – wg informacji posiadanych przez Zamawiającego zaoferowano zmywarkę bez pompy wspomagającej płukanie oraz nie wskazano producenta (dodatkowego) zestawu koszy - co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego. Należało wskazać wszystkie parametry i funkcjonalności zaoferowanego artykułu - do wyjaśnień proszę załączyć w szczególności karty katalogowe lub oświadczenia wraz z opisem artykułu wystawionego przez producenta.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (do dnia 31.10.2013 r, godz. 14:30) Wykonawca uzupełnił dokumenty i złożył wyjaśnienia jedynie w formie faksu. W wezwaniu Zamawiający wskazał, iż wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń w formie pisemnej tj. zgodnej z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) tj. w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 78 par. 1 KC "Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli."  Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 grudnia 2006 r. (sygn. akt I ACa 1589/06) wyraził pogląd, iż "Podpis na dokumencie przesłanym faksem nie spełnia wymogu podpisu własnoręcznego ponieważ dokument taki jest tylko kopią. Nie jest zatem prawidłową formą pisemną czynności prawnej wymiana dokumentów za pomocą faksu". Wobec powyższego należy uznać, iż przedstawione w odpowiedzi na wezwanie dokumenty faksem nie zostały przesłane w formie wymaganej Rozporządzeniem.

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 8 ustawy PZP w związku z art. 78 par. 1 KC.

Jednocześnie należy podkreślić, iż z treści przesłanych dokumentów jednoznacznie wynika, iż Wykonawca poprzez złożone wyjaśnienia, dokonał zmiany zaoferowanego urządzenia (pierwotnie zaoferował model 802134 a w wyjaśnieniach powołał się na błąd w opisie i wskazał model 802132) – co w ocenie Zamawiającego (zmiana zaoferowanego pierwotnie urządzenia) jest zmianą istotną - przyjęcie wyjaśnień pociągałoby skutki w postaci zmiany istotnych postanowień oferty, zatem dokonanie poprawek w tym przedmiocie nie jest możliwe, a w przypadku gdyby wyjaśnienia zostały złożone w formie pisemnej – byłaby konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP. Zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy Wykonawca może zmienić treść oferty tylko i wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Udzielone wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści oferty w zakresie zaoferowanych modeli urządzeń / artykułów. Pierwotnie zaoferowane urządzenia/artykuły nie są zgodne z wymaganiami Zamawiającego (brak wszystkich wymaganych funkcjonalności). Zmiany modelu pierwotnie zaoferowanego urządzenia nie można uznać również jako oczywistej omyłki pisarskiej czy jako innej omyłki w świetle art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – gdyż do tego rodzaju omyłek należy zakwalifikować omyłki niezamierzone, drobne, których poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Do takiego rodzaju omyłek Zamawiający zalicza błędne wskazanie numeru modelu poprzez np. brak jednej cyfry, wskazanie modelu nieistniejącego o podobnym numerze co model istniejący. W przedstawionym przypadku, Wykonawca w Kalkulacji cenowej wskazał pierwotnie model, który nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.