Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P52/10/2013 Wynik postępowania USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki
Oznaczenie postępowania: P52/10/2013

Warszawa, dnia 14.10.2013 r.

ZŻ/341/2062/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w zakresie:

Część nr 1

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 5 – III procedura.

 

Oferta nr 5 w części nr 1:

Rosa Bianca Sara Nowacka

ul. Batalionów Chłopskich 82a lok. 66

01-308 Warszawa

Oferta za cenę: 5.760,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (5 lat)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 5 w części nr 1:

Rosa Bianca Sara Nowacka

ul. Batalionów Chłopskich 82a lok. 66

01-308 Warszawa

Oferta za cenę: 5.760,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (5 lat)

doświadczenie 30% - 30 pkt (791 imprez okolicznościowych)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Warszawa, dnia 14.10.2013 r.

ZŻ/341/2063/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w zakresie:

Część nr 2

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Oddziale Żłobka nr 20 pod nazwą Mini Żłobek – III procedura.

 

Oferta nr 1 w części nr 2:

Iwona Gręda

Mikołajew 14

96-516 Szymanów

Oferta za cenę: 5.040,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (18 lat – co oceny oferty przyjęto 10 lat)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 2:

Iwona Gręda

Mikołajew 14

96-516 Szymanów

Oferta za cenę: 5.040,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (18 lat – co oceny oferty przyjęto 10 lat)

 

Oferta nr 3 w części nr 2:

Ewa Folgart

ul. Elżbiety 11

05-800 Pruszków

Oferta za cenę: 5.760,00 zł – oferta uzyskała 91 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 61 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (18 lat – co oceny oferty przyjęto 10 lat)

 

Oferta nr 5 w części nr 2:

Rosa Bianca Sara Nowacka

ul. Batalionów Chłopskich 82a lok. 66

01-308 Warszawa

Oferta za cenę: 5.040,00 zł – oferta uzyskała 88 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 18 pkt (6 lat)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Warszawa, dnia 14.10.2013 r.

ZŻ/341/2064/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 3

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w zakresie:

Część nr 3

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 22 oraz w Oddziale Żłobka nr 22 pod nazwą Mini Żłobek – III procedura.

 

Oferta nr 1 w części nr 3:

Iwona Gręda

Mikołajew 14

96-516 Szymanów

Oferta za cenę: 5.040,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (18 lat – co oceny oferty przyjęto 10 lat)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 3:

Iwona Gręda

Mikołajew 14

96-516 Szymanów

Oferta za cenę: 5.040,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (18 lat – co oceny oferty przyjęto 10 lat)

 

Oferta nr 5 w części nr 3:

Rosa Bianca Sara Nowacka

ul. Batalionów Chłopskich 82a lok. 66

01-308 Warszawa

Oferta za cenę: 5.760,00 zł – oferta uzyskała 79,25 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 61,25 pkt

doświadczenie 30% - 18 pkt (6 lat)

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Warszawa, dnia 14.10.2013 r.

ZŻ/341/2065/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 4

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w zakresie:

Część nr 4

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Oddziale Żłobka nr 34 pod nazwą Mini Żłobek– III procedura.

 

Oferta nr 5 w części nr 4:

Rosa Bianca Sara Nowacka

ul. Batalionów Chłopskich 82a lok. 66

01-308 Warszawa

Oferta za cenę: 5.040,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (5 lat)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 4 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 w części nr 4:

Centrum Edukacji i Opieki Pupil Robert Proczek

ul. gen Bronisława Bohaterowicza 4 lok. 12

03-982 Warszawa

Oferta za cenę: 6.120,00 zł – oferta uzyskała 64 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 58 pkt

doświadczenie 30% - 6 pkt (1,08 lat / 13 miesięcy)

 

Oferta nr 5 w części nr 4:

Rosa Bianca Sara Nowacka

ul. Batalionów Chłopskich 82a lok. 66

01-308 Warszawa

Oferta za cenę: 5.040,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (5 lat)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Warszawa, dnia 14.10.2013 r.

ZŻ/341/2066/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 5

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w zakresie:

Część nr 5

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 45 – III procedura.

 

Oferta nr 5 w części nr 4:

Rosa Bianca Sara Nowacka

ul. Batalionów Chłopskich 82a lok. 66

01-308 Warszawa

Oferta za cenę: 5.040,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (2 lata)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 5 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 w części nr 5:

Centrum Edukacji i Opieki Pupil Robert Proczek

ul. gen Bronisława Bohaterowicza 4 lok. 12

03-982 Warszawa

Oferta za cenę: 8.604,00 zł – oferta uzyskała 69 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 53 pkt

doświadczenie 30% - 16 pkt (1,08 lat / 13 miesięcy)

 

Oferta nr 5 w części nr 4:

Rosa Bianca Sara Nowacka

ul. Batalionów Chłopskich 82a lok. 66

01-308 Warszawa

Oferta za cenę: 5.040,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (2 lata)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Warszawa, dnia 14.10.2013 r.

ZŻ/341/2067/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 6

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w zakresie:

Część nr 6

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 25 – II procedura

 

Oferta nr 3 w części nr 6:

Ewa Folgart

ul. Elżbiety 11

05-800 Pruszków

Oferta za cenę: 5.760,00 zł – oferta uzyskała 91 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 61 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (26 lat – co oceny oferty przyjęto 10 lat)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 6 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 w części nr 6:

Centrum Edukacji i Opieki Pupil Robert Proczek

ul. gen Bronisława Bohaterowicza 4 lok. 12

03-982 Warszawa

Oferta za cenę: 5.004,00 zł – oferta uzyskała 73,24 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 3,24 pkt (1,08 lat / 13 miesięcy)

 

Oferta nr 3 w części nr 6:

Ewa Folgart

ul. Elżbiety 11

05-800 Pruszków

Oferta za cenę: 5.760,00 zł – oferta uzyskała 91 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 61 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (26 lat – co oceny oferty przyjęto 10 lat)

 

Oferta nr 4 w części nr 6:

Aleksandra Łajewska

ul. Nowolipki 26 m. 31

01-019 Warszawa

Oferta za cenę: 5.904,00 zł – oferta uzyskała 71 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 59 pkt

doświadczenie 30% - 12 pkt (4 lata)

 

Oferta nr 5 w części nr 6:

Rosa Bianca Sara Nowacka

ul. Batalionów Chłopskich 82a lok. 66

01-308 Warszawa

Oferta za cenę: 5.760,00 zł – oferta uzyskała 67 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 61 pkt

doświadczenie 30% - 6 pkt (2 lata)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.