Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  





P49/09/2013 Wynik postępowania USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki
Oznaczenie postępowania P49/09/2013

Warszawa, dnia 07.10.2013 r.

ZŻ/341/1993/W/13/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamiera przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” unieważnia postępowanie w części nr 1 z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszych ofert złożonych w tych częściach przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części zamówienia kwotę w wysokości 5.475,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 7.183,20 zł – Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 w części nr 1:

Centrum Edukacji i Opieki Pupil

Robert Proczek

ul. gen Bronisława Bohaterowicza 4 lok. 12

03-982 Warszawa

Oferta za cenę: 7.183,20 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt

 

Oferta nr 3 w części nr 1:

Rosa Bianca

Sara Nowacka

ul. Batalionów Chłopskich 82a lok. 66

01-308 Warszawa

Oferta za cenę: 5.840,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 



Warszawa, dnia 07.10.2013 r.

ZŻ/341/1994/W/13/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 2

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr 2.

 

W w/w części wpłynęła jedna oferta, która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 3 w części nr 2:

Rosa Bianca

Sara Nowacka

ul. Batalionów Chłopskich 82a lok. 66

01-308 Warszawa

Oferta za cenę: 5.320,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

 



Warszawa, dnia 07.10.2013 r.

ZŻ/341/1995/W/13/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 3

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamiera przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” unieważnia postępowanie w części nr 3 z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszych ofert złożonych w tych częściach przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części zamówienia kwotę w wysokości 5.475,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 7.227,00 zł – Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 3:

Aleksandra Łajewska

ul. Nowolipki 26 m. 31

01-019 Warszawa

Oferta za cenę: 7.227,00 zł – oferta uzyskała 99,58 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 69,58 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt

 

Oferta nr 2 w części nr 3:

Centrum Edukacji i Opieki Pupil

Robert Proczek

ul. gen Bronisława Bohaterowicza 4 lok. 12

03-982 Warszawa

Oferta za cenę: 7.183,20 zł – oferta uzyskała 77,50 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 7,50 pkt

 

Oferta nr 3 w części nr 3:

Rosa Bianca

Sara Nowacka

ul. Batalionów Chłopskich 82a lok. 66

01-308 Warszawa

Oferta za cenę: 5.840,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 



Warszawa, dnia 07.10.2013 r.

ZŻ/341/1996/W/13/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 4

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr 4.

 

W w/w części wpłynęła jedna oferta, która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 4 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 3 w części nr 4:

Rosa Bianca

Sara Nowacka

ul. Batalionów Chłopskich 82a lok. 66

01-308 Warszawa

Oferta za cenę: 5.390,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.



Warszawa, dnia 07.10.2013 r.

ZŻ/341/1997/W/13/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 5

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamiera przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” unieważnia postępowanie w części nr 5 z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszych ofert złożonych w tych częściach przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części zamówienia kwotę w wysokości 8.760,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 8.979,00 zł – Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 5 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 w części nr 5:

Centrum Edukacji i Opieki Pupil

Robert Proczek

ul. gen Bronisława Bohaterowicza 4 lok. 12

03-982 Warszawa

Oferta za cenę: 7.979,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt

 

Oferta nr 3 w części nr 5:

Rosa Bianca

Sara Nowacka

ul. Batalionów Chłopskich 82a lok. 66

01-308 Warszawa

Oferta za cenę: 6.570,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.



Warszawa, dnia 07.10.2013 r.

ZŻ/341/1998/W/13/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 6

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamiera przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” unieważnia postępowanie w części nr 6 z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszych ofert złożonych w tych częściach przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części zamówienia kwotę w wysokości 5.032,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 6.528,00 zł – Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 6 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 6:

Aleksandra Łajewska

ul. Nowolipki 26 m. 31

01-019 Warszawa

Oferta za cenę: 6.528,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt

 

Oferta nr 3 w części nr 6:

Rosa Bianca

Sara Nowacka

ul. Batalionów Chłopskich 82a lok. 66

01-308 Warszawa

Oferta za cenę: 5.440,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

 

 

 



Warszawa, dnia 07.10.2013 r.

ZŻ/341/1991/W/13/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wykluczeniu z udziału w postępowaniu i o odrzuceniu oferty w częściach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt  3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zwaną dalej ustawą, informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wykluczył z udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcę:

 

Rosa Bianca

Sara Nowacka

ul. Batalionów Chłopskich 82a lok. 66

01-308 Warszawa

 

oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił ofertę złożoną przez w/w Wykonawcę w częściach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

            Zamawiający w dniu 04.10.2013 r. wezwał Wykonawcę do złożenia m.in. następujących dokumentów: dowodów, czy usługi wskazane w wykazie zamówień zostały wykonane lub są wykonywane należyciegdyż do oferty nie załączono żadnych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówień.

            W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca przedstawił zaświadczenie wystawione dnia 04.10.2013 r. przez Dyrektora Przedszkolan nr 299 w Warszawie potwierdzające organizację przez w/w Wykonawcę zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2012/2013. W wykazie wykonanych lub wykonywanych głównych usług załączonym do oferty Wykonawcy – brak jest wskazania zamówienia realizowanego na rzecz podmiotu który wystawił referencje. Ponadto, należy wskazać, iż Wykonawca złożył ofertę na wszystkie części zamówienia – nawet gdyby zamówienie potwierdzone referencjami zostałoby wskazane w wykazie – Wykonawca nie potwierdziłby spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia dla wszystkich części zamówienia na które złożył ofertę, gdyż zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegające na organizacji zajęć rytmiki dla dzieci w wieku do lat 3 w sposób ciągły przez co najmniej 3 miesiące (co najmniej 1 raz w tygodniu) dla co najmniej dwóch lokalizacji (dwóch punktów, co najmniej 1 raz w tygodniu w każdej lokalizacji). Należy również podkreślić, iż dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia został wystawiony dnia 04.10.2013 r. a więc po upływie terminu składania ofert, którzy przypadał na dzień 01.10.2013 r. Zgodnie z treścią art. 26 ust 3 ustawy, co zostało wskazane również w wezwaniu Zamawiającego - Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert – dokument powinien być zatem wystawiony najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert.

Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający wezwał Wykonawcę w sposób prawidłowy do uzupełnienia dokumentów brakujących w ofercie – brak jest możliwości ponownego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających należytą realizację usług w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP.

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Biuletyn Informacji Publicznej



Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.