Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P25/06/2013 WYNIK POSTĘPOWANIA: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72

 

Oznaczenie postępowania P25/06/2013Warszawa, dnia 27.09.2013 r.

 

 

ZŻ/341/1918/W/13/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło i zostało wybrane do realizacji zamówienia:

 

Konsorcjum

Adro Spółka cywilna Adam Giernatowski Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

PPHU Arcus Arkadiusz Masny

ul. Witosa 17

05-430 Celestynów

Oferta za cenę:   4 891 656,02 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Konsorcjum

Lider: AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sarmacka 5G

02-972 Warszawa

Uczestnik: A-Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sarmacka 5G

02-972 Warszawa

Oferta za cenę: 5.258.254,26 zł - oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Fadbet Spółka akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 46

15-181 Białystok

Oferta za cenę: 4 929 998,40 zł - oferta uzyskała 99,22 pkt w kryterium oceny ofert określonym w

SIWZ – cena 100 %.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane  Spółka akcyjna

ul. Partyzantów 26

10-526 Olsztyn

Oferta za cenę: 6 340 348,49 zł - oferta uzyskała 77,15 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

SG Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4/37

01-451 Warszawa

Oferta za cenę: 4.923.216,01 zł - oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 5 złożona przez:

Konsorcjum

Adro Spółka cywilna  Adam Giernatowski  Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

PPHU Arcus Arkadiusz Masny

ul. Witosa 17

05-430 Celestynów

Oferta za cenę:   4 891 656,02 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Oferta nr 6 złożona przez:

F.B.I. Tasbud  Czapczuk Teresa

ul. Głowackiego 6

05-120 Legionowo

Oferta za cenę: 5 884 955,00 zł - oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy 

 

 


Warszawa, dnia 27.09.2013 r.

 

ZŻ/341/1919/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o odrzuceniu ofert

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt  3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuje, iż na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” odrzucił oferty złożone przez:

 

1) F.B.I. Tasbud  Czapczuk Teresa

ul. Głowackiego 6

05-120 Legionowo

2) SG Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4/37

01-451 Warszawa

3) Konsorcjum

Lider: AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sarmacka 5G

02-972 Warszawa

Uczestnik: A-Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sarmacka 5G

02-972 Warszawa

 

Ad. 1)

Zamawiający wezwał Wykonawcę dnia 18.09.2013 r. do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy w następującym zakresie:

 

1. kosztorys - roboty budowlane  - etap I                   

pkof 26 rusztowania                                                                                                                                                                     

M deski – zmiana obmiaru

2. kosztorys - roboty budowlane  - etap II                  

pkof 44,98 gładź gipsowa                                                                                                                                                             

  nakłady rzeczowe ujęte wg KNR

3. kosztorys - roboty budowlane  - uzupełnienie         

pkof 14 malowanie kominów                                                                                               

obmiar - zmiana

pkof 32 kątownik 100x100x10                                                                                                        

M kątownik – zmiana obmiaru                                 

siatka Rabitza – wycena dodatkowego materiału

pkof 38 płyta stropowa                                                                                                                    

 technologia układania betonu – wycena innej technologii wykonania                     

pkof 50 tynki                                                                                                                       

kratki – wycena dodatkowego materiału                              

narożniki ochronne – wycena dodatkowego materiału

pkof 58 zasypki                                                                                                                               

R robocizna – zmiana ilości

pkof 97 balustrady nierdzewne                                                                                                       

M farba gruntowa – wycena dodatkowego materiału                                  

farba nawierzchniowa – wycena dodatkowego materiału    

pkof 118 wywóz gruzu                                                                                                                     

S samochód samowyładowczy – zmiana ilości                                                          

4. kosztorys -  instalacje sanitarne                            

pkof 14 rurociąg 63                                                                                                            

R robocizna – zmiana ilości   

rura 63            - zmiana ilości                          

uchwyt - zmiana ilości

pkof 15 rurociąg 50                                                                                                            

M rura 50 – zmiana ilości                 

uchwyt – wycena dodatkowego materiału

pkof 16 rurociąg 40                                                                                                            

M  rura 40 – zmiana ilości     

uchwyt –  wycena dodatkowego materiału

pkof 17 rurociąg 32                                                                                                            

M  rura 32 – zmiana ilości                

uchwyt – wycena dodatkowego materiału                             

hak – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

pkof 18 rurociąg 25                                                                                                            

M  rura 25 – zmiana ilości                

uchwyt – wycena dodatkowego materiału                             

hak – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

pkof 19,20 rurociąg 20,16                

M  rura 20 – zmiana ilości     

uchwyt – zmiana iloości

pkof 26 łącznik press 20,16                                                                                                 

Mp – wycena dodatkowego nakładu

pkof 45 przegrody ppożarowe                                                                                                         

Mp – zmiana nakładów

pkof 47,87,370 klejenie znaków                                                                                                     

M litery – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

pkof 48 stelaż                                                                                                                      

M korki – wycena dodatkowego materiału

pkof 49,50 umywalka                                                                                                          

M syfon – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

pkof 52 zestaw instalacyjny                                                                                                 

M korki – wycena dodatkowego materiału

pkof 53,54 urządzenie sanitarne                                                                                                     

M sedes - zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

pkof62,63,64,65,67 zlew                                                                                                     

M konstrukcje wsporcze - wycena dodatkowego materiału

pkof 77,78 dodatek za podejście                                                                                         

M uszczelki – wycena dodatkowego materiału

pkof 79 rurociąg 110                                                                                                           

M rura przepustowa – zmiana ilości             

uchwyty – zmiana ilości

pkof 80 rura 75                                                                                                                               

M uszczelki – wycena dodatkowego materiału

pkof 81 rura 50                                                                                                                               

M uszczelki – wycena dodatkowego materiału

pkof 82,84 czyszczak 110, wpusty                                                                                       

Mp – zmiana ilości

pkof 83 rura wywiewna                                                                                                                   

Mp – zmiana ilości

pkof 90 cięcie nawierzchni                                                                                                  

R robocizna – zmiana ilości               

S piła – zmiana ilości

pkof 94,128 uzupełnienie posadzek                                                                                    

M cement – zmiana ilości i jednostki miary

pkof 100,133 przewóz taczkami                                                                                                      

R robocizna – zmiana ilości               

pkof 102,135 wywóz ziemi                                                                                                   

S samochód – zmiana ilości

pkof 104,137 wywóz gruzu                                                                                                  

S samochód – zmiana ilości

pkof 107,140 rurociąg 160                                                                                                 

M  rura 160 – zmiana ilości

pkof 110 dodatek za podejścia          110                                                                                       

M  uchwyty – wycena dodatkowego materiału                                 

uszczelki – wycena dodatkowego materiału

pkof 112,121 wpusty                                                                                                           

Mp – zmiana ilości

pkof 114,141 próba                                                                                                             

M woda – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

Mp – zmiana ilości

pkof 115,116 urociąg,czyszczaki                                                                                         

Mp – zmiana ilości

pkof 119 dodatek za podejścia          110                                                                                       

R robocizna – zmiana ilości

M  uchwyty – wycena dodatkowego materiału                                 

uszczelki – wycena dodatkowego materiału

pkof 122 separator                                                                                                              

M  kit – wycena dodatkowego materiału       

pkof 124 cięcie nawierzchni                                                                                                

R robocizna – zmiana ilości   

S piła – zmiana ilości 

pkof 138 opłaty

poz. niewyceniona     

pkof 151 próba                                                                                                                               

M rury - zmiana ilości

zawory przelotowe – zmiana ilości                

zawory zwrotne           - zmiana ilości                       

łączniki           - zmiana ilości

pkof 156 rurociąg skroplin                                                                                                  

M  uszczelki – wycena dodatkowego materiału

pkof 157 dodatek za podejścia                                                                                                       

R robocizna – zmiana ilości               

M uszczelki – wycena dodatkowego materiału

pkof 159 trójnik 110                                                                                                           

M  uszczelki – wycena dodatkowego materiału

pkof 160 rurociąg 40                                                                                                          

M  rury            - zmiana ilości

pkof 171 taboret gazowy                                                                                                     

M  łacznik – zmiana ilości

pkof 178 przegrody ppożarowe                                                                                                       

M przegrody – wycena dodatkowego materiału                   

wypełniacz – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)              

powłoka – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)                 

pkof 181 rurociąg 20                                                                                                          

M uchwyty – zmiana ilości

pkof 184 rurociąg 40                                                                                                           

M uchwyty – zmiana ilości

pkof 187 łącznik press                                                                                                                    

R robocizna – zmiana nakładów

pkof 202,267 próba                                                                                                            

R robocizna – wycena dodatkowego nakładu

pkof 238 konwektory                                                                                                          

M wsporniki – wycena dodatkowego materiału

pkof 239 rury przyłaczne                                                                                                    

M złączki – zmiana ilości                   

 tarczki            - zmiana ilości

pkof 243,244 przegrody ppożarowe                                                                                    

R robocizna – zmiana ilości   

M przegrody – wycena dodatkowego materiału                               

wypełniacz – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)  

powłoka – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)      

pkof 273,274 przegrody ppożarowe                                                                                    

M przegrody – wycena dodatkowego materiału                     

wypełniacz – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)  

powłoka – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)                 

pkof 275 montaż konstrukcji                                                                                               

Mp – wycena dodatkowego nakładu                        

S żuraw – wycena dodatkowego nakładu

pkof 276,277 centrale                                                                                                                     

M okablowanie           - zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)         

S sam. skrzyniowy – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)  

żuraw – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

pkof 278 układ sterowania                                                                                                  

M układ sterowania – wycena dodatkowego materiału                                

konstrukcja wsporcza – wycena dodatkowego materiału                 

pkof 279,280 wentylator                                                                                                     

M płyta gumowa – wycena dodatkowego materiału             

filc – wycena dodatkowego materiału                                  

płyta pilśniowa            – wycena dodatkowego materiału                 

śruby fundamentowe– wycena dodatkowego materiału                               

 podkładki– wycena dodatkowego materiału

pkof 281 konsola wsporcza                                                                                                 

M zaprawa – wycena dodatkowego materiału                      

pkof 287 króćce                                                                                                                  

M śruby – zmiana ilości

pkof 289 tłumiki                                                                                                                  

M podpory – wycena dodatkowego materiału                                  

podkładki amortyzujące         – wycena dodatkowego materiału    

pkof 291,319,320,321 przepustnice                                                                                    

M uszczelki – wycena dodatkowego materiału                                 

śruby stalowe – wycena dodatkowego materiału

pkof 292,318 przepustnice                                                                                                  

M uszczelki – wycena dodatkowego materiału                                 

śuby stalowe – wycena dodatkowego materiału

pkof 279,280 wentylator okapu                                                                                                      

M filc – wycena dodatkowego materiału                              

płyta pilśniowa           – wycena dodatkowego materiału                 

śruby fundamentowe – wycena dodatkowego materiału                  

podkładki – wycena dodatkowego materiału

pkof 296,297,298 wentylatory wspomagające                                                                                

M  płyta gumowa – wycena dodatkowego materiału                        

śruby fundamentowe – wycena dodatkowego materiału                               

podkładki – wycena dodatkowego materiału

pkof 305,307 przewody wentylacyjne                                                                                                         

M  uszczelki – wycena dodatkowego materiału                                

podkładki – wycena dodatkowego materiału                       

            śruby fundamentowe – wycena dodatkowego materiału                              

pkof 308,309 przewody wentylacyjne                                                                                             

M  uszczelki – wycena dodatkowego materiału                                

podkładki – wycena dodatkowego materiału                       

śruby fundamentowe – wycena dodatkowego materiału                   

pkof 310,311 otwory rewizyjne                                                                                                       

M  uszczelki – wycena dodatkowego materiału                    

śruby fundamentowe – wycena dodatkowego materiału       

pkof 313 podstawy dachowe                                                                                               

M  śruby fundamentowe – wycena dodatkowego materiału             

śruby kotwowe            - zmiana ilości

śruby stalowe – wycena dodatkowego materiału                              

pkof 318 podstawy dachowe                                                                                               

M  uszczelki – wycena dodatkowego materiału                                

śruby fundamentowe – wycena dodatkowego materiału                              

pkof 292 przepustnice                                                                                                                     

M uszczelki – wycena dodatkowego materiału                     

śruby stalowe – wycena dodatkowego materiału

pkof 326,327,328 klapy ppożarowe                                                                                    

R robocizna – zmiana ilości

pkof 329,330 klapy ppożarowe                                                                                                       

R robocizna – zmiana ilości

pkof 331,332,333,334 klapy ppożarowe                                                                                         

R robocizna – zmiana ilości

pkof 335,336,337,340,341 kratki                                                                                       

M uszczelki – wycena dodatkowego materiału                     

pkof 343 przewody elastyczne                                                                                                         

M przewód – zmiana ilości i jednostki miary            

opaska            - zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)         

pkof 348 wyrzutnie                                                                                                              

M kausze – wycena dodatkowego materiału             

ściągacze – wycena dodatkowego materiału                        

kotwy – wycena dodatkowego materiału                                          

linka stalowa – wycena dodatkowego materiału

pkof 349 próby i testy                                                                                                          

Mp – zmiana ilości                 

S instalacja rurowa – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

pkof 360 amortyzatory                                                                                                                    

M amortyzatory – wycena dodatkowego materiału   

śruby – zmiana ilości

 podkładki – wycena dodatkowego materiału           

pkof 371 płaszcze ochronne

R robocizna – zmiana ilości

pkof 372-375 demontaże                                                                                                     

Mp – zaliczenie do nakładów materiałowych

5. kosztorys  - węzeł                                                  

pkof 1,3 wymienniki                                                                                                            

M kołnierze – wycena dodatkowego materiału                     

uszczelki – wycena dodatkowego materiału              

konstrukcja wsporcza – wycena dodatkowego materiału

pkof 2 wymienniki                                                                                                               

M  kołnierze – wycena dodatkowego materiału                    

uszczelki – wycena dodatkowego materiału              

konstrukcja wsporcza – zmiana ilości

pkof 5,6 pompy                                                                                                                               

M kształtki miedziane – wycena dodatkowego materiału                             

kształtki mosiężne – wycena dodatkowego materiału                       

półśrubunek mosiężny – wycena dodatkowego materiału                 

dwuzłączka żeliwna – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)            

łącznik żeliwny            - zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)         

pkof 7 ciepłomierze                                                                                                             

M wstawka – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny) 

Mp – zmiana nakładów

pkof 8,10,11,12 zawory                                                                                                                   

Mp – zmiana nakładów       

pkof 20 filtry 65                                                                                                                  

R robocizna – zmiana ilości               

pkof 31 montaż króćców                                                                                                     

M króćce - zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)     

rura – wycena dodatkowego materiału                                          

pkof 33,34 zawory                                                                                                               

Mp – zmiana nakładów                             

pkof 49,50 naczynia wzbiorcze                                                                                                       

M armatura przepływowa – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)              

pkof 52 dodatki za podejścia                                                                                              

M konstrukcja wsporcza – wycena dodatkowego materiału

pkof 60 rurociąg 50/60                                                                                                                   

M rura - zmiana ilości

pkof 73 montaż konstrukcji                                                                                                 

            S żuraw – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

pkof 83,84 izolacja                                                                                                             

R robocizna – zmiana ilości               

M kolana – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)                

klej – wycena dodatkowego materiału

pkof 85 izolacja                                                                                                                  

R robocizna – zmiana ilości   

M kolana – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)                

klej – wycena dodatkowego materiału

pkof 86 izolacja                                                                                                                  

M kolana – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)                

klej – wycena dodatkowego materiału

pkof 87 izolacja                                                                                                                  

R robocizna – zmiana ilości               

M kolana – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)                

klej – wycena dodatkowego materiału

pkof 88 izolacja                                                                                                                  

R robocizna – zmiana ilości                           

M kolana – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)    

klej – wycena dodatkowego materiału

pkof 89 izolacja                                                                                                                  

R robocizna – zmiana ilości                           

M kolana – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)                

klej – wycena dodatkowego materiału

pkof 90 izolacja                                                                                                                  

M kolana – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)                

klej – wycena dodatkowego materiału

pkof 91 izolacja                                                                                                                  

M kolana – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)    

klej – wycena dodatkowego materiału

pkof 92 izolacja                                                                                                                  

M kolana – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)                

klej – wycena dodatkowego materiału

pkof 93 izolacja                                                                                                                  

M kolana – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)                

klej – wycena dodatkowego materiału

pkof 96 kratki                                                                                                                     

M wkręty – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)    

pkof 98 demontaż                                                                                                                

Mp – zmiana nakładów                                 

S zestaw spawalnicz – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

 

W terminie do dnia 23.09.2013 r. godz. 12:00 Wykonawca nie złożył wyjaśnień.

Zamawiający informuje, iż zmiana obmiarów, krotności i ilości nakładów, podlega poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, gdyby nie fakt braku wyceny nakładów materiałowych i zmiany materiału (o których mowa powyżej), z zastrzeżeniem, że dokonana poprawa nie wpłynęłoby istotnie na cenę oferty. Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż brak wyceny nakładów materiałowych wskazanych w kosztorysach ślepych i przedmiarach przez Zamawiającego oraz wycena materiałów niezgodnych z SIWZ jest podstawą do odrzucenia oferty, gdyż Zamawiający nie mógłby dokonać poprawy materiałów i samodzielnie ich wycenić (stanowiłoby to istotną ingerencję w treść oferty Wykonawcy) – taka ingerencja w treść oferty jest, po pierwsze, niemożliwa z uwagi na brak wszystkich niezbędnych do dokonania poprawy danych, które nie są zawarte w ofercie po drugie, gdyby doszła do skutku stanowiłaby naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Podstawą do odrzucenia oferty jest również niezgodność wycenionych przez Wykonawcę materiałów niezgodnymi ze SIWZ.

 

Ad. 2)

Zamawiający wezwał Wykonawcę dnia 18.09.2013 r. do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy w następującym zakresie:

 

1. kosztorys roboty budowlane  -etap I                      

pkof 25,26 nadproża                                                                                                                                                

M cement – zmiana ilości

pkof 30 konstrukcja wsporcza łącznika                                                                                                                                                            

M konstrukcja wsporcza – dodanie nakładu

pkof 40,62 uzupełnienie ścian                                                                                                                                                         

 M cement – zmiana ilości

pkof 86,87 drzwi EI30                                                                                                                                               

M farba do gruntowania – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)   

farba nawierzchniowa – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

pkof 89,90 fasada                                                                                                                                         

            M listwy maskujące – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

pkof 91  drzwi Al                                                                                                                                              

             M listwy maskujące – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)                      

pkof 94 okna                                                                                                                                                           

obmiar - zmiana ilości

pkof 99 nawiewniki                                                                                                                                               

             M okna - zmiana ilości jednostki miary

pkof 109 pokrycie dachu membraną                                                                                                                                                          

M gaz propan-butan – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

              roztwór do gruntowania – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

pkof 122 ocieplenie                                                                                                                                                         

obmiar - zmiana ilości

pkof 126 rusztowania                                                                                                                                             

M  bale     – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)           

             deski – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

pkof 128 przebudowa podjazdu                                                                                                                                                           M przebudowa            - dodanie nakładu

2. kosztorys roboty budowlane  -etap II                     

pkof 30 konstrukcja wsporcza                                                                                                                                                             

M konstrukcja wsporcza – dodanie nakładu

pkof 25,26,27 nadproża                                                                                                                                                            

M cement – zmiana ilości

pkof 34,49,78 uzupełnienie ścian                                                                                                                                                         

M cement – zmiana ilości

pkof 44 gładzie gipsowe                                                                                                                             

R,M,S nakłady rzeczowe ujęte wg KNR

pkof 50,79 przymurowanie ścianek                                                                                                                                                         

M cement – zmiana ilości

pkof 51 przymurowanie ścianek                                                                                                                                                         

M cement – zmiana ilości            

pkof 255 trawniki                                                                                                                                       

 M azofoska – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

3. kosztorys roboty budowlane  - uzupełnienie                       

pkof 16,17,18 wywóz gruzu i opłaty                                                                                                                                                          

 obmiar – zmiana  ilości          

pkof 55,56,57 wywóz gruzu i opłaty                                                                                                                                                          

obmiar – zmiana ilości

pkof 99,100 ogrodzenie z przęseł drewnianych        

            nie występuje 

pkof  120 (117) przecinanie palnikiem                                                                                

M acetylen – wycena dodatkowego materiału                        

Mp – wycena dodatkowego nakładu                          

S zestaw spawalniczy – wycena dodatkowego sprzętu

pkof 118-133                                                

           brak wyceny                                       

4. kosztorys - instalacje sanitarne                              

pkof 14 rurociąg 63                                                                                                            

           nakłady            - zmiana obmiaru

pkof 15 rurociąg 50                                                                                                            

           nakłady – zmiana obmiaru     

pkof 16 rurociąg 40                                                                                                            

           nakłady            - zmiana obmiaru

pkof 17 rurociąg 32                                                                                                            

            nakłady           - zmiana obmiaru       

pkof 18 rurociąg 25                                                                                                            

nakłady           - zmiana obmiaru

pkof 20 rurociąg 16                                                                                                            

           nakłady            - zmiana obmiaru

pkof 139 opłaty                                                                                                                               

nakłady rzeczowe – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)

pkof 186 rurociąg pex                                                                                                                     

nakłady           - zmiana obmiaru

pkof 342 nawiewniki                                                                                                           

obmiar – zmiana ilości

pkof 351 rozruch                                                                                                                 

nakłady           - brak wskazania

pkof 371-375 demontaże                                                                                                     

           Mp – zaliczenie do nakładów materiałowych

 

W terminie do dnia 23.09.2013 r. godz. 12:00 Wykonawca nie złożył wyjaśnień.

Zamawiający informuje, iż zmiana obmiarów, krotności i ilości nakładów, podlega poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, gdyby nie fakt braku wyceny nakładów materiałowych i zmiany materiału (o których mowa powyżej), z zastrzeżeniem, że dokonana poprawa nie wpłynęłoby istotnie na cenę oferty. Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż brak wyceny kompletnych pozycji kosztorysowych, jak i nakładów materiałowych wskazanych w kosztorysach ślepych i przedmiarach przez Zamawiającego oraz wycena materiałów niezgodnych z SIWZ jest podstawą do odrzucenia oferty, gdyż Zamawiający nie mógłby dokonać poprawy materiałów i samodzielnie ich wycenić (stanowiłoby to istotną ingerencję w treść oferty Wykonawcy) – taka ingerencja w treść oferty jest, po pierwsze, niemożliwa z uwagi na brak wszystkich niezbędnych do dokonania poprawy danych, które nie są zawarte w ofercie po drugie, gdyby doszła do skutku stanowiłaby naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Podstawą do odrzucenia oferty jest również niezgodność wycenionych przez Wykonawcę materiałów niezgodnymi ze SIWZ.

 

Ad. 3)

Zamawiający wezwał Wykonawcę w dnia 18.09.2013 r. do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy w następującym zakresie:

 

1. kosztorys - roboty budowlane  - etap I                   

pkof 58,80 ocieplenia                                                                                                                                                     

             M styropian – zmiana obmiaru

pkof 99 nawiewniki                                                                                                                                                       

               zmiana ilości sztuk

pkof 122 ocieplenie                                                                                                                                                     

               zmiana obmiaru

2. kosztorys - roboty budowlane  - etap II                  

pkof 44,98 gładź gipsowa                                                                                                                                                              

ujęto nakłady rzeczowe          wg KNR                                                                    

pkof 128 umywalka                                                                                                                                                                    

               zmiana ilości sztuk

pkof 163 zlew                                                                                                                                                                    

                zmiana ilości sztuk

3. kosztorys -  instalacje elektryczne                                     

pkof 22 kabel                                                                                                                                                          

                M obudowa PH90 – zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)                     

4. kosztorys  - instalacje sanitarne                            

pkof 14 rurociąg 63                                                                                                            

              nakłady -  rura 63 – zmiana obmiaru

pkof 15 rurociąg 50                                                                                                            

              nakłady -  rura 50 – zmiana obmiaru

pkof 16 rurociąg 40                                                                                                            

              nakłady -  rura 40 – zmiana obmiaru

pkof 17 rurociąg 32                                                                                                            

              nakłady -  rura 32 – zmiana obmiaru

pkof 18 rurociąg 25                                                                                                            

              nakłady -  rura 25 – zmiana obmiaru

pkof 20 rurociąg 16                                                                                                            

              nakłady -  rura 16 – zmiana obmiaru

pkof 372-375 demontaże                                                                                                     

              Mp – zmiana rodzaju nakładu (zaliczenie do „M” – materiałów)

5. kosztorys  - węzeł  cieplny                                     

pkof 49 naczynie wzbiorcze                                                                                                 

                M armatura przepływowa - zmiana nakładów rzeczowych (brak wyceny)           

pkof 83-94 izolacje rurociągów                                                                                                         

                M kolana – brak wyceny

 

W terminie do dnia 23.09.2013 r. godz. 12:00 Wykonawca przesłał faksem oświadczenie o wyrażeniu zgody na poprawienie oczywistych omyłek pisarskim – natomiast w żaden sposób nie ustosunkował się do niezgodności treści oferty z treścią SIWZ wykazanych przez Zamawiającego. Należy podkreślić, iż Zamawiający wezwał w trybie art. 87 ust 1 ustawy do złożenia wyjaśnień, gdyż błędy wskazane przez Zamawiającego nie stanowią „oczywistych omyłek pisarskich”. Należy więc uznać, iż Wykonawca nie złożył wyjaśnień.

Zamawiający informuje, iż zmiana obmiarów, krotności i ilości nakładów, podlega poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, gdyby nie fakt braku wyceny nakładów materiałowych i zmiany materiału (o których mowa powyżej), z zastrzeżeniem, że dokonana poprawa nie wpłynęłoby istotnie na cenę oferty. Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż brak wyceny nakładów materiałowych wskazanych w kosztorysach ślepych i przedmiarach przez Zamawiającego oraz wycena materiałów niezgodnych z SIWZ jest podstawą do odrzucenia oferty, gdyż Zamawiający nie mógłby dokonać poprawy materiałów i samodzielnie ich wycenić (stanowiłoby to istotną ingerencję w treść oferty Wykonawcy) – taka ingerencja w treść oferty jest, po pierwsze, niemożliwa z uwagi na brak wszystkich niezbędnych do dokonania poprawy danych, które nie są zawarte w ofercie po drugie, gdyby doszła do skutku stanowiłaby naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Podstawą do odrzucenia oferty jest również niezgodność wycenionych przez Wykonawcę materiałów niezgodnymi ze SIWZ.

 

 

Z powyższych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.