Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P36/09/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USŁUGI Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki

 

Oznaczenie postępowania P36/09/2013Warszawa, dnia 23.09.2013 r.

 

 

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Mając na uwadze treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP pod nr 378778-2013 w zakresie pkt VI.2.1) Kryteria oceny ofert (jak i wskazane kryteria oceny ofert w Załączniku nr 1 do ogłoszenia – Informacje dotyczące ofert częściowych) zgodnie z którym wskazano następujące kryteria oceny ofert oraz ich wagi:

Kryterium nr 1 Cena – 70 %

Kryterium nr 2 Doświadczenie – 30 %

 

Zamawiający dokonuje starostowania treści SIWZ w pkt 17.1 oraz 17.2, który otrzymuje następujące brzmienie:

 

17.1 Przy wyborze ofert w danej części Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich znaczeniami:

 

Kryterium nr 1 – cena – waga 70%

Kryterium nr 2 – doświadczenie – waga 30%

 

17.2 Ocena złożonych ofert w danej części będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach według kryteriów oceny ofert wspólnych dla wszystkich części, wskazanych i opisanych poniżej:

 

Kryterium nr 1: cena - ocena będzie dokonywana według wzoru:

 

               C min      

W1  =                   x  100 pkt. x 70 %

                C n

 

                cena – cena łączna brutto za realizację zamówienia w danej części

 

  gdzie:

W1    -   punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”,

 

Cmin  -   najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,

 

Cn    -  cena zaproponowana przez Wykonawcę „badanego”.

 

Kryterium nr 2: doświadczenie – ocena będzie dokonywana według wzoru

 

               D n

W2=     ------------ x100 pkt x  30 %

                D max

 

  gdzie:

W2– punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”,

 

Dn – liczba lat prowadzenia zajęć rytmiki dla dzieci w wieku do lat 3 przez osobę wskazaną w wykazie osób załączonym do oferty – określona przez Wykonawcę „badanego” w wykazie osób (maksymalnie 10 lat)

 

 

Dmax – największa liczba lat prowadzenia zajęć rytmiki dla dzieci w wieku do lat 3 przez osobę wskazaną w wykazie osób załączonym do oferty, wśród przedstawionych przez Wykonawców (maksymalnie 10 lat)

 

 


 

Warszawa: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Numer ogłoszenia w BZP: 378778 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zamawiającego 1. Wykonawca zobowiązany będzie do organizowania i prowadzenia zajęć rytmiki w: Część nr 1 w Żłobku nr 5 - w trzech grupach dziecięcych ul. Odyńca 59 Część nr 2 w Oddziale Żłobka nr 20 pod nazwą Mini Żłobek - w dwóch grupach dziecięcych. ul. Nowogrodzka 75 Część nr 3 w Żłobku nr 22 oraz w Oddziale Żłobka nr 22 pod nazwą Mini Żłobek - w trzech grupach dziecięcych ul. Koszykowa 3 Część nr 4 w Oddziale Żłobka nr 34 pod nazwą Mini Żłobek - w dwóch grupach dziecięcych ul. Badowska 2 Część nr 5 w Żłobku nr 45 - w czterech grupach dziecięcych. ul. Pawlikowskiego 2 Część nr 6 w Żłobku nr 47 - w czterech grupach dziecięcych. ul. Chodecka 2 Część nr 7 w Żłobku nr 48 - w czterech grupach dziecięcych ul. Czerwona Droga 6 2. Zajęcia rytmiki będą prowadzone dla dzieci w wieku do lat trzech. 3. Wykonawca obowiązany jest do organizowania i prowadzenia zajęć rytmiki dwa razy w tygodniu w danej placówce. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać wybrane dni tygodnia. 4. Wykonawca, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego (Kierownikiem placówki) będzie współuczestniczył w organizowaniu imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi. 5. Zajęcia rytmiki będą prowadzone w godzinach: 9:00 - 12:00 (godzina prowadzenia zajęć zostanie ustalona z Kierownikiem placówki) 6. Wykonawca będzie prowadził zajęcia rytmiki przez 15 min w każdej grupie. 7. Zamawiający zapewnia Wykonawcy dostęp do pianina. 8. W przypadku niemożności rozpoczęcia lub kontynuowania zajęć, przedstawiciel Zamawiającego (Kierownik placówki) po uzgodnieniu z Wykonawcą, może wyznaczyć inny termin przeprowadzenia zajęć. 9. Zajęcia będą prowadzone przez osobę wskazaną w wykazie osób złączonym do oferty. Zamówienie, w zakresie usług świadczonych dla: 1) Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie, 2) Żłobka nr 47 przy ul. Chodeckiej 2 w Warszawie, 3) Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektu pn. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego) Przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisanych wydanych na podstawie art. 2a ustawy: nr kategorii 26 wykazu usług o charakterze niepriorytetowym: Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 12, poz. 68)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące posiadania doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegające na: a) w przypadku składania oferty na jedną lub dwie lub trzy części zamówienia - organizacji zajęć rytmiki dla dzieci w wieku do lat 3 w sposób ciągły przez co najmniej 3 miesiące (co najmniej 1 raz w tygodniu) dla co najmniej jednej lokalizacji (jednego punktu), b) w przypadku składania oferty na cztery lub pięć lub sześć lub siedem części zamówienia - organizacji zajęć rytmiki dla dzieci w wieku do lat 3 w sposób ciągły przez co najmniej 3 miesiące (co najmniej 1 raz w tygodniu) dla co najmniej dwóch lokalizacji (dwóch punktów, co najmniej 1 raz w tygodniu w każdej lokalizacji)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie co najmniej średnie muzyczne.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Doświadczenie - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca będzie realizował zamówienie - w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dysponował osobami wskazanymi w wykazie osób załączonym do oferty obowiązany jest wskazać inne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i przedstawić je Zamawiającemu w postaci ich kserokopii, 2) zmiany umowy poprzez dodanie nowych lokalizacji do wykazu placówek (załącznik nr 3 do umowy) w których będzie realizowany przedmiot umowy w przypadku przejęcia lub uruchomienia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy nowych lokalizacji, 3) zmiany osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, 4) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, sekretariat II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie, w zakresie usług świadczonych dla: 1) Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie, 2) Żłobka nr 47 przy ul. Chodeckiej 2 w Warszawie, 3) Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektu pn. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część nr 1 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 5..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 5..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część nr 2 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Oddziale Żłobka nr 20 pod nazwą Mini Żłobek..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Oddziale Żłobka nr 20 pod nazwą Mini Żłobek..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część nr 3 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 22 oraz w Oddziale Żłobka nr 22 pod nazwą Mini Żłobek..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 22 oraz w Oddziale Żłobka nr 22 pod nazwą Mini Żłobek..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część nr 4 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Oddziale Żłobka nr 34 pod nazwą Mini Żłobek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Oddziale Żłobka nr 34 pod nazwą Mini Żłobek.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część nr 5 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 45..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 45..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część nr 6 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 47..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 47..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część nr 7 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 48..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 48..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30
Pliki do pobrania:
ikona
P 36 09 2013 SIWZ
Dokument MS Word / 0.4 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.