Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P25/06/2013 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72

 

Oznaczenie postępowania P25/06/2013Warszawa, dnia 24.07.2013 r.

 

ZŻ/341/1469/W/13/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

INFORMACJA

o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” przedstawia w/w informacje:

 

Nr wniosku

Nazwa i adres Wykonawcy

Wynik oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymana ocena spełniania tych warunków.

1

Konsorcjum

Lider: AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sarmacka 5G

02-972 Warszawa

Uczestnik: A-Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sarmacka 5G

02-972 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 4 pkt

(2 zamówienia powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

2

Fadbet Spółka akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 46

15-181 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 8 pkt

(4 zamówienia powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

3

Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Spółka akcyjna

ul. Partyzantów 26

10-526 Olsztyn

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 8 pkt

(4 zamówienia powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

4

Zakład Remontowo-Budowlany Argobud

Artur Gołofit

ul. Mościckiego 68B

Lipków

05-080 Stare Babice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 0 pkt

(0 zamówień powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

5

SG Firma Remontowo-Budowlana

Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37

01-451 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 6 pkt

(3 zamówienia powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

6

F.B.I. Tasbud Czapczuk Teresa

ul. Głowackiego 6

05-120 Legionowo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 4 pkt

(2 zamówienia powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

7

Konsorcjum

Fartex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Orzechowa 25

02-244 Warszawa

Sebud Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

Sebastian Święciński

os. Południe 32A

19-200 Grajewo

Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie znajdowania się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy PZP.

8

Konsorcjum

Denbud Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe

Anna Deniszewska

ul. Okulickiego 11 lok. 8

03-984 Warszawa

Danex Zakład Remontowo-Budowlany

Zbigniew Piechal

ul. Morsztyna 4

05-075 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 0 pkt

(0 zamówień powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

9

Konsorcjum

Adro Spółka cywilna

Adam Giernatowski Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

PPHU Arcus

Arkadiusz Masny

ul. Witosa 17

05-430 Celestynów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego wniosek nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu

 

Otrzymana ocena spełniania warunków: 4 pkt

(2 zamówienia powyżej minimalnego warunku udziału w postępowaniu o tożsamym przedmiocie wg PKOB dla kasy 1264)

 

            W związku z faktem iż 9 wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu, a w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał, iż do składania ofert zaprosi 5 wykonawców, Zamawiający informuje, iż zgodnie z zasadami wyboru wykonawców do składania ofert określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeni zostaną następujący Wykonawcy:

1)      Konsorcjum Lider: AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Uczestnik: A-Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2)      Fadbet Spółka akcyjna

3)      Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka akcyjna

4)      SG Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

5)      F.B.I. Tasbud Czapczuk Teresa

6)      Konsorcjum Adro Spółka cywilna Adam Giernatowski Justyna Giernatowska PPHU Arcus Arkadiusz Masny

Zamawiający przekaże odrębnym pismem zaproszenie do składania ofert oraz SIWZ.

 

Wykonawców:

1)      Zakład Remontowo-Budowlany Argobud Artur Gołofit

2)      Konsorcjum Denbud Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Anna Deniszewska Danex Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Piechal

spełniających warunki udziału w postępowaniu a niezaproszonych do ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 51 ust. 2 zdanie drugie ustawy).


Warszawa, dnia 24.07.2013 r.

 

ZŻ/341/1468/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

INFORMACJA

o wykluczeniu z udziału w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 6 przy ul. Bonifacego 72.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3” informuje, iż z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wyklucza następującego Wykonawcę:

Konsorcjum:

Fartex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sebud Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sebastian Święciński

 

W dniu 17.07.2013 r. Zamawiający przekazał w/w Wykonawcy wezwanie do uzupełnienia podstawie art. 26 ust. 3 ustawy między innymi następującego dokumentu:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł – gdyż załączone do wniosku zaświadczenie PKO BP SA z 10.06.2013 dla Sebud nie potwierdza, że kredyt obrotowy z limitem w kwocie 735.000,00 zł – nie został wykorzystany (w treści dokumentu użyto nieprecyzyjnego określenia „posiada do dyspozycji”).

            W dniu 22.07.2013 r. Wykonawca oświadczył, iż z uwagi na krótki termin wyznaczony na uzupełnienie informacji, „nie ma możliwości uzyskać zaświadczenia z banku wskazującego na wykorzystanie kredytu obrotowego”, jednocześnie wykonawca wskazał, iż „przedłożone zaświadczenie z banku z dnia 10.06.2013 r. spełnia wymogi opisane w części III.3.5 pkt b ogłoszenia numer 134353-2013 z dnia 04.07.2013 r. ponieważ wynika z niego zdolność kredytowa na wskazanym poziomie. W ogłoszeniu wskazano konieczność posiadania określonych środków finansowych lub zdolności kredytowej na wskazanym poziomie. Przedłożone zaświadczenie wskazuje na zdolność kredytową członka konsorcjum. Użyte sformułowanie „posiada do dyspozycji” jest zatem precyzyjne i oznacza zdolność kredytową do wskazanej kwoty”. Wykonawca wskazał jednocześnie, iż „zaświadczenie było składane w innych przetargach i nie budziło zastrzeżeń”.

            Zamawiający zgadza się z Wykonawcą co do faktu, iż wymagał przedstawienia dokumentów wskazujących na posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł. Zamawiający nie może zgodzić się z Wykonawcą co do jednoznaczności treści zaświadczenia wystawionego przez PKO BP S.A. dla Sebud Sebastian Święciński. W treści zaświadczenia jest wyraźnie wskazane, iż w/w wykonawca „posiada w naszym banku kredyt obrotowy MSP postawiony do dyspozycji jako: kredyt w rachunku bieżącym Biznes Partner z limitem w kwocie 735.000 zł”. Powyższe sformułowanie jest jednoznaczne co do faktu, iż posiada kredyt obrotowy do dyspozycji w zakresie limitu do 735.000,00 zł. Zatem jest to kredyt już przyznany, który na moment wystawienia zaświadczenia przez bank może być wykorzystany w całości lub części. Należy podkreślić, iż załączone do wniosku drugie zaświadczenie z PKO BP S.A. wystawione 27.06.2013 r. na Fartex Sp. z o.o. wyraźnie w treści wskazuje: „na dzień wystawienia zaświadczenia firma posiada zdolność kredytową do wysokości 500.000,00 zł”.

            Analizując definicję zdolności kredytowej na gruncie ustawy PZP należy wskazać, iż Wykonawca ma wykazać, iż ma dostęp do źródeł finansowania, umożliwią mu poniesienie kosztów realizacji zamówienia do czasu otrzymania wynagrodzenia od Zamawiającego – realny dostęp do środków finansowych, przy czym mogą to być zarówno środki własne wykonawcy albo środki pożyczone przez stosowną instytucję finansową. Należy zgodzić się z treścią wielu orzeczeń KIO wskazujących, iż Zamawiający nie mogą wymagać aby wykonawcy ubiegający się dopiero o udzielenie zamówienia brali już kredyt na poczet zamówienia, którego mogą nie uzyskać – zatem wystarczające jest wykazanie się realną możliwością do uzyskania takiego kredytu. Jeżeli wykonawca nie ma własnych środków to jego zadaniem jest uzyskanie potwierdzenia od instytucji finansowej, że pozytywnie ocenia zdolność wykonawcy do spłacenia kredytu. Zatem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego chodzi o weryfikację potencjalnej zdolności kredytowej danego wykonawcy, a nie gwarancję i przyrzeczenie ze strony jednostki finansującej (banku) przyznania konkretnego kredytu.

            Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż przedstawione we wniosku zaświadczenie nie potwierdza, iż limit w rachunku bieżącym wykonawcy Sebud jest niewykorzystany lub wykorzystany w części, przy czym wysokość środków z limitu do wykorzystania nie jest mniejsza niż 500.000,00 zł. W przypadku takiego zapisu w treści zaświadczenia – Zamawiający mógłby uznać, iż treść jest jednoznaczna i potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

            Zamawiający zwraca uwagę na treść orzeczenia KIO w sprawie o sygnaturze KIO 2480/12 zgodnie z którym „W orzecznictwie Izby pojawiała się już problematyka oceny spełniania warunku udziału dotyczącego sytuacji finansowej na podstawie dokumentów, w których bank potwierdzał posiadanie przez wykonawcę przyznanej linii kredytowej, kredytu odnawialnego czy innego kredytu. Warto tu wskazać uzasadnienie wyroku z dnia 16 września 2011 r. KIO 1898/11 z którego wynika, że podstawą uznania przez Izbę skutecznego wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej na określoną kwotę była drobiazgowa analiza treści opinii bankowej, w której wskazano nie tylko daty udzielenia poszczególnych kredytów, w tym otwarcia linii kredytowej, jak również na jaki zostały udzielone, ale również aktualny stan zadłużenia wykonawcy”.

            Nadmienić należy, iż Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu wyznaczonego do uzupełnienia dokumentu, a wskazał jedynie, iż nie jest w stanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uzyskać zaświadczenia z banku, czego Zamawiający nie mógł potraktować jako wniosek o przedłużenie terminu składania dokumentów.

Zamawiający wskazuje ponadto, iż nie wymagał od Wykonawcy przedstawienia drugiego zaświadczenia z banku, a wskazał iż wymaga dostarczenia informacji banku - a jako spełniający wymagania dokument Zamawiający uznałby np. potwierdzenie salda tego rachunku, którego dotyczy wystawione zaświadczenie, w formie wydruku z rachunku bankowego, z którego treści wynikałaby kwota wykorzystania limitu kredytowego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

W związku z powyższym, Zamawiający uznał, iż Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie znajdowania się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia i podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.