Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P13/05/2013 Informacja o wyniku postępowani ROBOTY BUDOWLANE Remont dachu i zagospodarowanie ogrodu w Żłobku nr 44

 

Oznaczenie postępowania P13/05/2013Warszawa, dnia 21.06.2013 r.

 

ZŻ/341/1189/W/13/ZP/AKS

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych: Remont dachu i zagospodarowanie ogrodu w Żłobku nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1 w Warszawie.

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia:

Pan Sławomir Godlewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą S.G. Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski z siedzibą w Warszawie (01-451 Warszawa) przy ul. Łacińskiej 4 lok. 37,

Oferta za cenę: 222.000,33 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Usługi Ogólnobudowlane – Stolarstwo Michał Królak

ul. Topolowa 17 lok. 22

05-300 Mińsk Mazowiecki

Oferta za cenę: 255.982,41 zł

- oferta uzyskała 86,72 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Spółdzielcze Zrzeszenie Prywatnych Firm Budo-Instal

ul. Puszczyka 20

02-785 Warszawa

Oferta za cenę: 288.358,76 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Adro Spółka cywilna Justyna Giernatowska Adam Giernatowski

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

Oferta za cenę: 237.267,95 zł

- oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

S.G. Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 7

01-451 Warszawa

Oferta za cenę: 222.000,33 zł

- oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Warszawa, dnia 21.06.2013 r.

 

 

ZŻ/341/1190/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wykluczeniu z udziału w postępowaniu i o odrzuceniu oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych: Remont dachu i zagospodarowanie ogrodu w Żłobku nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1 w Warszawie.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt  3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie:

 

1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” odrzucił ofertę złożoną przez Adro Spółka cywilna Justyna Giernatowska Adam Giernatowski.

 

Zamawiający w dniu 10.06.2013 r. wezwał Wykonawcę w trybie art. 87 ust 1 ustawy do złożenia wyjaśnień w zakresie treści kosztorysu ofertowego:

1)      poz. 8, 59, 92, 93, 94, 95 kosztorysu ofertowego – uwzględnienie opłaty za składowanie w nakładach sprzętu (a nie nakładach materiałów) oraz brak wyceny opłaty za korzystanie ze środowiska,

2)      poz. 19 – zmiana nakładów materiałowych oraz jednostek miary,

3)      poz. 39 – zmiana opisu pozycji kosztorysowej oraz wycena innych nakładów (związanych z łączeniem pręta a nie z jego rozłączaniem)

4)      poz. 64, 65 i 73 – zmiana grubości kostki betonowej

5)      poz. 76 i 77 – zmiana nakładów materiałowych, wycena innych czynności, innych nakładów

6)      poz. 103 i 104 – zmiana nakładów materiałowych, wycena innych czynności, innych nakładów.

Wykonawca w terminie do dnia 12.06.2013 r. nie udzielił odpowiedzi. Oferta podlega więc odrzuceniu ze względu na niezgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ i wymaganiami Zamawiającego, poprzez brak złożenia wyjaśnień oraz w szczególności w zakresie:

·         poz. 103 i 104  - wykonawca zaoferował wariantowy sposób wykonania ogrodzenia (zamiast ogrodzenia z płotków wycenił ogrodzenie z siatki)

·         poz. 76 i 77  - wykonawca zaoferował wariantowy sposób montażu balustrad (zamiast dostawy i montażu gotowych balustrad wycenił ręczny montaż i malowanie balustrad).

·         poz. 39 – wykonawca wycenił prace związane z łączeniem pręta a nie z jego rozłączaniem.

Zamawiający w treści SIWZ wyraźnie wskazał, iż nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę sposobu wykonania prac. Wobec powyższego należy uznać, iż Wykonawca wycenił prace niezgodnie z przekazanym przedmiarem, co stanowi niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.

 

2) podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wykluczył z udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcę Spółdzielcze Zrzeszenie Prywatnych Firm Budo-Instal oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił ofertę złożoną przez w/w Wykonawcę.

Zamawiający w dniu 04.06.2013 r. wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust 3 ustawy do złożenia dowodu dotyczącego zamówienia wskazanego w poz. 2 określającego, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – gdyż do oferty został załączony protokół odbioru częściowego oraz pierwsza strona umowy – przy czym z żadnego dokumentu nie wynika, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (stwierdzenie, że odbiór robót  częściowych jest pozytywny – bez zastrzeżeń, jest niewystarczający.

Wykonawca w terminie do dnia 07.06.2013 r. nie złożył dokumentu, złożył wyjaśnienie, wskazując, że protokół odbioru częściowego jest potwierdzeniem należytego wykonania nie całości ale części robót i powinien być wystarczający, a protokół odbioru został przedstawiony ze względu na fakt, iż spór sądowy – zakończony ugodą – jaki toczył się między wykonawcą a inwestorem o uregulowanie płatności wykluczył wykonawcę z możliwości otrzymania referencji.

Wobec powyższego Zamawiający w dniu 10.06.2013 r. wystąpił do Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z prośbą o udzielenie informacji, czy zamówienie zostało wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz czy zostało prawidłowo ukończone.

Do dnia dzisiejszego Europejskie Centrum Zdrowia nie udzieliło żadnej odpowiedzi. W dniu 20.06.2013 r. wpłynęło do Zamawiającego wyjaśnienie wykonawcy, zgodnie z którym wskazał, iż umowa z dnia 15.07.2008 r., której pierwszą stronę załączył do oferty została załączona omyłkowo (nigdy nie weszła w życie) a umowa na podstawie której realizowane były roboty została zawarta w dniu 01.09.2008 r. Wykonawca do pisma nie załączył dokumentów potwierdzających treść wyjaśnień.

Zamawiający wymagał załączenia do oferty wykazu robót budowlanych z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami są:

1)      poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2)      inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

Należy podkreślić, iż w przypadku robót budowlanych, protokół odbioru częściowego jest jedynie potwierdzeniem odbioru części zleconych prac. Protokół częściowy przedstawiony przez Wykonawcę w swej treści nie potwierdza należytej realizacji robót oraz ich prawidłowego ukończenia – przez co nie może zostać uznany przez Zamawiającego.

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, iż Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z którym: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i je prawidłowo ukończyli, przy czym przedmiot zamówienia powinien być związany i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia tj.:

a)      co najmniej jedno zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem dachu w obiektach wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej),

b)      co najmniej jedno zamówienie polegające na zagospodarowaniu ogrodu lub placu zabaw

o wartości łącznej obu zamówień co najmniej 300.000,00 zł z podatkiem VAT każde z zamówień. Wykonawca w wykazie robót załączonym do ofert wykazał się realizacją jedynie dwóch robót. Pozycja nr 1 potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie pkt b, natomiast poz. 2 (zamówienie realizowane na rzecz ECZ Sp. z o.o., które zgodnie z treścią pierwszej strony umowy załączonej omyłkowo do oferty) miało potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie pkt a. Wobec faktu nie wykazania przez Wykonawcę przedmiotu robót wskazanych w poz. 2 wykazu oraz ich należytej realizacji – należy uznać, iż warunek udziału w postępowaniu nie został spełniony.

 

            Z powyższych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.