Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P17/05/2013 Ogłoszenie o zamówieniu USUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

 

Oznaczenie postępowania P17/05/2013
 

Warszawa, dnia 28.05.2013 r.

 

ZŻ/341/968/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie (zmiany zostały wytłuszczone):

 

pkt 3.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

3.1   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej wraz z koordynacją procesu realizacji robót budowlanych oraz udzieleniem gwarancji jakości (w tym ujawnianie wad i usterek robót, uczestnictwo w odbiorach gwarancyjnych robót) na świadczone usługi w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji robót budowlanych w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez  Zespół Żłobków m.st. Warszawy:

1)      pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek

2)      pn. Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10

 

pierwszy akapit załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej wraz z koordynacją procesu realizacji robót budowlanych oraz udzieleniem gwarancji jakości (w tym ujawnianie wad i usterek robót, uczestnictwo w odbiorach gwarancyjnych robót) na świadczone usługi w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji robót budowlanych w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanymi przez  Zespół Żłobków m.st. Warszawy:

1)              pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek

2)              pn. Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10

 

 

pkt 46 załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

46. Udzielenie gwarancji jakości na zrealizowane usługi - Poprzez gwarancję jakości Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia określonego poziomu jakości usługi i na wypadek świadczenia usługi poniżej tego poziomu Zamawiający może skorzystać z przysługujących mu uprawnień, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy jest niezależna od dołożenia należytej staranności podczas realizacji usług na które udziela gwarancji. W ramach udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w czynnościach odbioru gwarancyjnego w okresie rękojmi i gwarancji jakości udzielonych przez wykonawców robót budowlanych - jeden raz w roku, a w przypadku ujawnienia się wad na każde wezwanie Zamawiającego, dokonywanie przeglądu technicznego, przy udziale Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego. Po wykryciu wad i usterek Wykonawca będzie koordynował i nadzorował proces ich usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokona odbioru po ich usunięciu. O w/w czynnościach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

 

§ 1 ust 1 załącznika nr 7 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

1.      Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej wraz z koordynacją procesu realizacji robót budowlanych oraz udzieleniem gwarancji jakości (w tym ujawnianie wad i usterek robót, uczestnictwo w odbiorach gwarancyjnych robót) na świadczone usługi w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji robót budowlanych w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy:

Część nr 1) pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek,

Część nr 2) pn. Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……… r., stanowiącą załącznik nr 2 do umowy oraz zgodnie z SIWZ z dnia 27.05.2013 r., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

 

§ 7 ust 3 załącznika nr 7 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

3. W ramach udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w czynnościach odbioru gwarancyjnego w okresie rękojmi i gwarancji jakości udzielonych przez wykonawców robót budowlanych - jeden raz w roku, a w przypadku ujawnienia się wad na każde wezwanie Zamawiającego, dokonywanie przeglądu technicznego, przy udziale Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego. Po wykryciu wad i usterek Wykonawca będzie koordynował i nadzorował proces ich usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokona odbioru po ich usunięciu.

 

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.


Numer ogłoszenia w BZP: 207236 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 205348 - 2013 data 27.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy: 1) pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek 2) pn. Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ (wspólny dla obu części) CPV: 71.53.00.00-2 - Doradcze usługi budowlane 71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego 71.54.10.00-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym 71.30.00.00-1 - Usługi inżynieryjne 71.31.00.00-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 71.20.00.00-0 - Usługi architektoniczne i podobne i kontrolne..
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej wraz z koordynacją procesu realizacji robót budowlanych oraz udzieleniem gwarancji jakości (w tym ujawnianie wad i usterek robót, uczestnictwo w odbiorach gwarancyjnych robót) na świadczone usługi w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji robót budowlanych w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy: 1) pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek 2) pn. Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ (wspólny dla obu części) CPV: 71.53.00.00-2 - Doradcze usługi budowlane 71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego 71.54.10.00-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym 71.30.00.00-1 - Usługi inżynieryjne 71.31.00.00-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 71.20.00.00-0 - Usługi architektoniczne i podobne i kontrolne..


Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego
Numer ogłoszenia w BZP: 205348 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy: 1) pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek 2) pn. Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ (wspólny dla obu części) CPV: 71.53.00.00-2 - Doradcze usługi budowlane 71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego 71.54.10.00-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym 71.30.00.00-1 - Usługi inżynieryjne 71.31.00.00-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 71.20.00.00-0 - Usługi architektoniczne i podobne i kontrolne..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.53.00.00-2, 71.54.10.00-2, 71.52.00.00-9, 71.30.00.00-1, 71.31.00.00-4, 71.20.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące posiadania doświadczenia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują: 1) w przypadku składania oferty na jedną część postępowania: co najmniej jedna usługa (tj. jedno zamówienie) 2) w przypadku składania oferty na dwie części postępowania: co najmniej dwie usługi (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na świadczeniu usługi nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu lub równoważnej funkcji takiej jak np: inżynier konsultant, inwestor zastępczy, kierownik projektu (Project Management) obejmującą co najmniej pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej nad zadaniem inwestycyjnym związanym z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu lub obiektów budowlanych wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości inwestycji dla robót budowlanych co najmniej 500.000,00 zł. brutto (w ramach każdego z zamówień) Zamawiający uzna również za usługi związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia również usługi pełnione na podstawie umów branżowych nad tą samą inwestycją (tj. w przypadku gdy o udzielenie zamówienia będzie się ubiegał Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dysponują co najmniej: a) jedną osobą, pełniącą funkcję koordynatora inspektorów nadzoru, kierującą wykonaniem zadania inwestycyjnego oraz dokonującą kontroli kosztów, kalkulacji i rozliczeń, która posiada: > uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów > doświadczenie w kierowaniu lub zarządzaniu lub nadzorowaniu co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych związanych z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu lub obiektów budowlanych wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości inwestycji dla robót budowlanych co najmniej 500.000,00 zł. brutto > co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania robót budowlanych tj. przy wykonywaniu obmiarów, kosztorysów, zestawień kosztów i w kontroli kosztów b) oraz zespołem osób, który w tym samym składzie posiada doświadczenie w realizacji usług nadzoru inwestorskiego nad tymi samymi inwestycjami (jednej skład osobowy tj po jednej osobie z każdej branży, do świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad jednym zadaniem inwestycyjnym), tj. b.1) jedną osobą, pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych, która posiada: > uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów > co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej, > doświadczenie w nadzorowaniu robót jako inspektor nadzoru robót budowlanych co najmniej jednego zadania inwestycyjnego (w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia) lub co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych (w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia) związanych z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu lub obiektów budowlanych wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości inwestycji dla robót budowlanych co najmniej 500.000,00 zł. brutto, b.2) jedną osobą, pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych, która posiada: > uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów > doświadczenie w nadzorowaniu robót jako inspektor nadzoru robót elektrycznych co najmniej jednego zadania inwestycyjnego (w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia) lub co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych (w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia) związanych z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu lub obiektów budowlanych wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości inwestycji dla robót budowlanych co najmniej 500.000,00 zł. brutto, > co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b.3) jedną osobą, pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych, która posiada: > uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów > doświadczenie w nadzorowaniu robót jako inspektor nadzoru robót sanitarnych co najmniej jednego zadania inwestycyjnego (w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia) lub co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych (w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia) związanych z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu lub obiektów budowlanych wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o wartości inwestycji dla robót budowlanych co najmniej 500.000,00 zł. brutto, > co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji z pkt a i b przez jedną osobę.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Metodologię świadczenia usług - dokument niepodlegający uzupełnieniu w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznej - dokument podlegający ocenie w ramach kryterium nr 2 oceny ofert Metodologia świadczenia usług (w przypadku składania ofert na dwie części postępowania, Wykonawca obowiązany jest wyraźnie wskazać, iż dokument dotyczy obu części zamówienia). 2. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Metodologia świadczenia usług - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca będzie realizował zamówienie - w przypadku, uzasadnionego żądania Zamawiającego o dokonanie zmian osób wskazanych w umowie lub gdy Wykonawca nie będzie dysponował osobami wskazanymi w wykazie osób załączonym do oferty z przyczyn losowych np. długotrwała choroba - wówczas Wykonawca obowiązany jest wskazać inne osoby posiadające uprawnienia i minimalne doświadczenie wskazane przez Zamawiającego w warunku udziału w postępowaniu i przedstawić je Zamawiającemu w postaci ich kserokopii, 2) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców. Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może: a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; d) zrezygnować z podwykonawstwa, Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych w ramach nadzorowanego zadania inwestycyjnego, a także w przypadku konieczności realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym w drodze odrębnej umowy, skutkującej koniecznością skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji robót budowlanych zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji zamówienia (powodujących konieczność jego wydłużenia), 4) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Wprowadzenie w/w zmian będzie możliwe w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy) określonego w umowie. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2013 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa, II piętro sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część nr 1. Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek - III procedura..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 1) Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia podczas przygotowania i prowadzenia robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek. Przygotowanie do prowadzenia robót budowlanych - uczestnictwo w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego w charakterze członka komisji przetargowych. Roboty budowlane w ramach w/w zadania inwestycyjnego podzielone są na dwa etapy realizacji: 1) etap I - obejmuje wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie istniejącego obiektu budowlanego: wykonanie adaptacji pomieszczeń o powierzchni użytkowej około 477 m², z przeznaczeniem na sale dla dzieci - bawialnie, sypialnie, łazienki i sanitariaty oraz pomieszczeń gospodarczo - administracyjnych (m.in. roboty rozbiórkowe, prace ogólnobudowlane, przygotowanie podłoży, układanie posadzek i okładzin ścian, wymianę stolarki wewnętrznej, roboty w zakresie instalacji: wentylacji, elektrycznej i sanitarnej wraz z montażem sprzętu i urządzeń, prace wykończeniowe) - przewidywany termin zakończenia robót budowlanych 31.07.2013 r. 2) etap II - roboty budowlane w zakresie zagospodarowania placu zabaw: przewidywany termin do 30.10.2013 r. Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w/w czynności (w tym również ewentualne zamówienia dodatkowe). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 4 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.53.00.00-2, 71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2, 71.30.00.00-1, 71.31.00.00-4, 71.20.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Metodologia świadczenia usług - 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część nr 2. Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10 - II procedura.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 2) Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia podczas przygotowania i prowadzenia robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10. Przygotowanie do prowadzenia robót budowlanych - uczestnictwo w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego w charakterze członka komisji przetargowych. Roboty budowlane w ramach w/w zadania inwestycyjnego podzielone są na dwa etapy realizacji: 1) etap I - obejmuje wykonanie robót budowlanych, polegających na: 1) modernizacji pomieszczeń o powierzchni użytkowej około 548 m², z przeznaczeniem na sale dla dzieci - bawialnie, sypialnie, łazienki i sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarczo - administracyjne; prace obejmą m.in.: roboty rozbiórkowe, prace ogólnobudowlane, przygotowanie podłoży, układanie posadzek i okładzin ścian, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, roboty w zakresie instalacji: wentylacji, elektrycznej i sanitarnej wraz z montażem sprzętu i urządzeń, technologię kuchni rozdzielczej, prace wykończeniowe, 2) dostawie i montażu pierwszego wyposażenia w tym m.in.: mebli stanowiących wyposażenie sal, mebli biurowych, sprzętu AGD, wyposażenia łazienek, sprzętu do integracji sensorycznej, wyposażenia dydaktycznego, wyposażenia kuchn- przewidywany termin zakończenia robót budowlanych 22.08.2013r. 2) etap II - roboty budowlane w zakresie zagospodarowania placu zabaw: przewidywany termin do 30.10.2013 r. Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w/w czynności (w tym również ewentualne zamówienia dodatkowe i uzupełniające). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 4 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.53.00.00-1, 71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2, 71.30.00.00-1, 71.31.00.00-4, 71.20.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Metodologia świadczenia usług - 30
Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ P 17 05 2013
Dokument MS Word / 0.5 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.