Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P15/05/2013 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek

 

Oznaczenie postępowania P15/05/2013 

Warszawa, dnia 27.05.2013 r.

 

 

ZŻ/341/959/W/13/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie nr 1 do części nr 1

Zgodnie z pkt 9.3.1 SIWZ W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych przez Wykonawcę zabawek z aktualną normą EN 71 a przypadku nieposiadania Certyfikatów na normę aktualną: Certyfikaty potwierdzające zgodność ze starszą wersją normy, jednak w takim przypadku załączyć  należy dodatkowo Deklarację Zgodności poświadczająca zgodność z aktualną normą EN 71 Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatów potwierdzających zgodność z aktualną normą EN 71, bądź certyfikatów potwierdzających zgodność ze starszą wersją tej normy. Czy w sytuacji gdy Wykonawca nie posiada w/w certyfikatów, Zamawiający dopuści dołączenie jedynie Deklaracji Zgodności oferowanych produktów z aktualną normą EN 71?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 9.3.1 SIWZ.

 

Jednocześnie, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy który stanowi, iż                      „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Treść pkt 9.3.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

9.3.1. W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych przez Wykonawcę zabawek z aktualną normą EN 71 lub Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta zabawek poświadczającą zgodność oferowanych przez Wykonawcę zabawek z aktualną normą EN 71.


Numer ogłoszenia w BZP: 205326 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 84335 - 2013 data 21.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
 • W ogłoszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1 W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych przez Wykonawcę zabawek z aktualną normą EN 71 a przypadku nieposiadania Certyfikatów na normę aktualną: Certyfikaty potwierdzające zgodność ze starszą wersją normy, jednak w takim przypadku załączyć należy dodatkowo Deklarację Zgodności poświadczająca zgodność z aktualną normą EN 71. 2 W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowane pomoce dydaktyczne i zabwki zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, oraz posiadają oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej Zgodności CE 3 W przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia do oferty należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub opis lub zdjęcia z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) - dla następujących pozycji Kalkulacji cenowych: Część nr 2: 11, 12, 13, 14, 40, 46, 49, 51, 52, 58. 4 W przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikat klub atest zgodności z wymaganiami określonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań - dla następujących pozycji Kalkulacji cenowych: Część nr 2: 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 39, 47, 48..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1 W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych przez Wykonawcę zabawek z aktualną normą EN 71 lub Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta zabawek poświadczającą zgodność oferowanych przez Wykonawcę zabawek z aktualną normą EN 71. 2 W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowane pomoce dydaktyczne i zabawki zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, oraz posiadają oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej Zgodności CE 3 W przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia do oferty należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub opis lub zdjęcia z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) - dla następujących pozycji Kalkulacji cenowych: Część nr 2: 11, 12, 13, 14, 40, 46, 49, 51, 52, 58. 4 W przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikat klub atest zgodności z wymaganiami określonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań - dla następujących pozycji Kalkulacji cenowych: Część nr 2: 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 39, 47, 48..


Warszawa, dnia 24.05.2013 r.

 

 

ZŻ/341/952/W/13/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie nr 1 do części nr 3

Czy Zamawiający dopuści suszarkę firmy Elektrolux spełniającą wymagania w kolumnie opis z poz. 25 ale posiadającą wsad 7 kg.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania suszarki również o wsadzie 7 kg.

 

Jednocześnie, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy który stanowi, iż                      „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

W zakresie części nr 3 w Kalkulacji cenowej załączonej do SIWZ, Zamawiający omyłkowo nie wskazał ilości szt zamawianych pozycji nr 26 (chłodziarka). Zamawiający informuje, iż do w kalkulacji cenowej należy wycenić 1 szt chłodziarki z poz. 26.

 

W związku z udzieloną odpowiedzią na zapytanie do treści SIWZ oraz dokonaną modyfikacją, Zamawiający przekazuje zmodyfikowany Załącznik nr 4c do SIWZ (zmiany oznaczone kolorem czerwonym).

 

Zmodyfikowany załącznik nr 4C do SIWZ.


Warszawa, dnia 22.05.2013 r.

 

 

ZŻ/341/929/W/13/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie (zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w dniu 21.05.2013 r. w BZP pod nr 84335-2013):

 

Zamawiający modyfikuje godzinę składania i otwarcia ofert zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu:

 

pkt 11.4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego poniedziałek - piątek w godz. 800-1600, w terminie do dnia 29.05.2013 r. do godz. 12.30 kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

 

pkt 11.5 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

11.5 Sposób wniesienia wadium:

1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.

Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: „Wadium w  przetargu P15/05/2013 którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy. Część nr ……….”. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium, tj. w terminie do dnia 29.05.2013 r. do godz. 12.30 środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium przez inny podmiot (np. przez podmiot trzeci, pracownika wykonawcy, przez jednego ze wspólników spółki cywilnej lub członka konsorcjum) niż wykonawca biorący udział w postępowaniu (np. spółkę cywilną lub konsorcjum), w treści przelewu należy wskazać nazwę wykonawcy (nazwę spółki cywilnej) a w przypadku składania oferty przez konsorcjum – wskazanie „konsorcjum” wraz z nazwą lidera, na którego rzecz następuje wniesienie wadium. W innym przypadku, Zamawiający uzna, iż wadium nie zostało wniesione prawidłowo.

 

pkt 14.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

14.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 29.05.2013 r. do godz. 12:30. O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

 

pkt 14.3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

14.3  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia:

 

„Oferta w przetargu P15/05/2013 którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy. Część nr …... Nie otwierać przed 29.05.2013 r. do godz. 12:45

 

oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 

pkt 14.6 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

14.6 Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój  Dyrektora w dniu 29.05.2013 r. do godz. 12:45.

 

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.Warszawa: Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Numer ogłoszenia w BZP: 84335 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja skrzydła budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Bonifacego 81 na Mini Żłobek realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia sal, mebli biurowych, sprzętu elektronicznego, drobnego sprzętu AGD, wyposażenia łazienek, wyposażenia dydaktycznego, drobnego wyposażenia kuchennego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Kalkulacja cenowa) zawiera załącznik nr 4 do SIWZ: Załącznik nr 4a - dla części nr 1 zamówienia Załącznik nr 4b - dla części nr 2 zamówienia Załącznik nr 4c - dla części nr 3 zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.16.21.00-6, 39.70.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: w przypadku składania oferty na część nr 2 - 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) w przypadku składania oferty na część nr 3 - 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące posiadania doświadczenia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują: 1) w przypadku składania oferty na część nr 1 postępowania: co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na dostawie wyposażenia dydaktycznego lub zabawek lub sprzętu do integracji sensorycznej o wartości łącznej co najmniej 20.000,00 zł. brutto 2) w przypadku składania oferty na część nr 2 postępowania: co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na wykonaniu (pod wymiar), dostawie wraz z ustawieniem i montażem wyposażenia meblowego o wartości łącznej co najmniej 100.000,00 zł. brutto 3) w przypadku składania oferty na część nr 3 postępowania: co najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na wykonaniu (pod wymiar), dostawie wraz z ustawieniem i montażem wyposażenia technologicznego lub kuchennego o wartości łącznej co najmniej 100.000,00 zł. brutto

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1 W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych przez Wykonawcę zabawek z aktualną normą EN 71 a przypadku nieposiadania Certyfikatów na normę aktualną: Certyfikaty potwierdzające zgodność ze starszą wersją normy, jednak w takim przypadku załączyć należy dodatkowo Deklarację Zgodności poświadczająca zgodność z aktualną normą EN 71. 2 W przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowane pomoce dydaktyczne i zabwki zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, oraz posiadają oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej Zgodności CE 3 W przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia do oferty należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub opis lub zdjęcia z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) - dla następujących pozycji Kalkulacji cenowych: Część nr 2: 11, 12, 13, 14, 40, 46, 49, 51, 52, 58. 4 W przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia do oferty należy dołączyć certyfikat klub atest zgodności z wymaganiami określonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań - dla następujących pozycji Kalkulacji cenowych: Część nr 2: 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 39, 47, 48.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wypełnioną Kalkulację cenową - odpowiednio na część, na którą składana jest oferta. 4. Dowód wniesienia wadium - w przypadku składania oferty na część nr 2 lub część nr 3.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców. Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może: a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; d) zrezygnować z podwykonawstwa, Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego, skutkującej koniecznością skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji robót budowlanych zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji zamówienia (powodujących konieczność jego wydłużenia) - w przypadku niemożliwości dostawy lub montażu przedmiotu zamówienia w adaptowanym obiekcie, 3) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 4) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 5) zmiany w zakresie oferowanego wyposażenia / artykułu poprzez zaproponowanie wyposażenia innego producenta o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny - po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany. Wprowadzenie w/w zmian będzie możliwe w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy) określonego w umowie. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 12:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4, Sekretariat II piętro...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wyposażenia dydaktycznego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia dydaktycznego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia kuchennego z podłączeniem do instalacji sanitarnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia kuchennego z podłączeniem do instalacji sanitarnej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.70.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Do pobrania:

Załącznik nr 4A - część nr 1

Załącznik nr 4B - część nr 2

Załącznik nr 4C - część nr 3

Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ P 15 05 2013
Dokument MS Word / 0.4 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.