Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P13/05/2013 Ogłoszenie o zamówieniu ROBOTY BUDOWLANE Remont dachu i zagospodarowanie ogrodu w Żłobku nr 44

 

Oznaczenie postępowania P13/05/2013
 

Warszawa, dnia 20.05.2013 r.

 

 

ZŻ/341/921/W/13/ZP/AKS

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych: Remont dachu i zagospodarowanie ogrodu w Żłobku nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1 w Warszawie.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie (zmiany zostały wytłuszczone):

 

pkt 20 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

 

20.1    Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy (Zamawiający wskaże tą wartość po wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do zawarcia umowy) w formie:

1)   pieniądza,

2)   poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)   gwarancji bankowych,

4)   gwarancji ubezpieczeniowych,

5)   poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

20.2     Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia, do wniesienia należytego wykonania nie później niż w dniu zawarcia umowy. Niewniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia lub wniesienie zabezpieczenia:

1)   w wysokości niższej niż 10% maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na realizację zamówienia,

2)   w formie niedopuszczonej przez Zamawiającego,

3)   w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych sporządzonym niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonych w pkt 20.7 SIWZ,

w terminie wskazanym w wezwaniu, zostanie potraktowane jako uchylnie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

20.3     Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż wskazane w pkt. 20.1.

20.4     Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu i zagospodarowaniu ogrodu w Żłobku nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1 w Warszawie.

20.5     W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy.

20.6     Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

20.7     Szczegółowe warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej:

1)      będzie sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce,

2)      będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z zawartej umowy bez względu na jakikolwiek sprzeciw Wykonawcy,

3)      zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zatem Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia w formie jednej gwarancji: zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie realizacji umowy i okresie gwarancji (rękojmi za wady) o następującej treści:

·         100 % wysokości zabezpieczenia na czas realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, z zastrzeżeniem, że 70 % wysokości zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru,

·         30 % wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawione na okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady, której termin będzie liczony od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i zostanie zwrócone najpóźniej 15 dnia po upływie okresu udzielonej rękojmi za wady,

Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia w formie dwóch odrębnych gwarancji (dwóch odrębnych dokumentów) tj. w podziale na gwarancję z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie realizacji umowy, a po zakończeniu robót w formie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie rękojmi za wady.

20.7  Zamawiający zwróci Wykonawcy:

1)        70 % wysokości wniesionego zabezpieczenia w formie pieniądza (pomniejszonego o ewentualne wypłaty roszczeń) w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2)        30 % wysokości wniesionego zabezpieczenia w formie pieniądza (pomniejszonego o ewentualne wypłaty roszczeń) najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

20.8 W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ale wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

20.9 W przypadku, gdy zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie pieniądz lub poręczenie bankowe, lub poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), odpowiednie zapisy w tym względzie będą musiały znaleźć się w odpowiednich dokumentach.

20.10 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i wykonania napraw gwarancyjnych na własny koszt stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, technicznie uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia jednak nie dłuższym niż 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wad. W przypadku nieusunięcia wad lub niewykonania napraw gwarancyjnych w wyznaczonym terminie, lub dwukrotnej nieudanej próby usunięcia wad lub naprawy gwarancyjnej,  Zamawiający ma prawo do ich usunięcia i naprawy we własnym zakresie lub powierzenia usunięcia wad i napraw podmiotowi trzeciemu – na koszt Wykonawcy lub żądać wypłaty kwoty z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas usuwania wady przez Wykonawcę dla elementów naprawianych.

 

§ 1 ust. 2 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

§ 1 ust. 2. Rzeczowy zakres przedmiotu umowy opisują przedmiar robót oraz załącznik nr 4 do SIWZ tj.:

1)  opis techniczny,

2)  przedmiar robót

3)  rzut dachu – stan istniejący

4)  rzut dachu – stan projektowany

5)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST1 (roboty budowlane, remont dachu)

6)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST2 (remont nawierzchni chodników i ogrodu)

 

§ 7 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.      Zabezpieczeniem gwarantującym wykonanie robót zgodnie z niniejszą umową, służącym pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz służącym pokryciu roszczeń z tytułu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady jest równowartość 10% maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, określonej w § 5 ust. 4, t.j........................................zł (słownie:..............................).

2.      Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości określonej w ust. 1 w formie ................................................................ .

3.      Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót).

4.      Zamawiający pozostawi 30 % zabezpieczenia z tytułu roszczeń z tytułu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady.

5.      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

 

 

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.


Warszawa: Remont dachu i zagospodarowanie ogrodu w Żłobku nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1 w Warszawie

Numer ogłoszenia w BZP: 79153 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu i zagospodarowanie ogrodu w Żłobku nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu i zagospodarowaniu ogrodu w Żłobku nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1 w Warszawie. Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje: dokumentacja techniczna: załącznik nr 4 do SIWZ i przedmiar robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.10.00-4, 45.11.27.12-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące posiadania doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i je prawidłowo ukończyli, przy czym przedmiot zamówienia powinien być związany i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia tj.: a) co najmniej jedno zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem dachu w obiektach wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej), b) co najmniej jedno zamówienie polegające na zagospodarowaniu ogrodu lub placu zabaw o wartości łącznej obu zamówień co najmniej 300.000,00 zł z podatkiem VAT każde z zamówień. 2) Zamawiający określa następujące kryteria weryfikacji zdolności Wykonawców do należytego wykonania udzielanego zamówieniu w ramach tego warunku: Wykonawcy obowiązani są wykazać w wykazie robót budowlanych wszelkie zamówienia wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem dachu w obiektach wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) oraz zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych zagospodarowaniem ogrodu lub planu zabaw o wartości co najmniej 150.000,00 zł z podatkiem VAT każde z zamówień, ze wskazaniem, które zamówienia zostały niewykonane lub wykonane nienależycie. Zamawiający dokona weryfikacji rzetelności Wykonawcy biorąc pod uwagę stosunek robót budowlanych wykonanych w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych do robót niewykonanych lub wykonanych nienależycie; przy czym Zamawiający uzna, że Wykonawca wykaże się odpowiednim poziomem wiedzy i doświadczenia, gdy zostanie spełniona następująca przesłanka: procent ilości robót budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie do ilości wszystkich robót budowlanych wskazanych w wykazie wynosić będzie nie więcej niż 10%

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa minimalne wymagania oceny spełnienia warunku dotyczącej dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający określa minimalne wymagania oceny spełnienia warunku dotyczącej sytuacji ekonomicznej i finansowej: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 200.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz wykonanych robót ma przedstawiać roboty, których przedmiot jest związany i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia tj. polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem dachu w obiektach wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) oraz zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych zagospodarowaniem ogrodu lub planu zabaw o wartości co najmniej 150.000,00 zł z podatkiem VAT każde z zamówień, ze wskazaniem które roboty budowlane zostały niewykonane lub wykonane nienależycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  dokumenty potwierdzające solidarną odpowiedzialność podmiotu trzeciego i wykonawcy;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wykaz materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia (lub oznaczenie w sposób wyraźny w kosztorysach ofertowych) wraz z załączeniem kart technicznych lub specyfikacji tych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia zawierających parametry techniczne - w przypadku ofertowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia równoważnych w stosunku do tych opisanych w opisie przedmiotu zamówienia wraz z załączeniem oświadczenia Wykonawcy: a) że oferowane przez niego równoważne materiały, urządzenia i elementy wyposażenia nie powodują zmiany opisu przedmiotu zamówienia, albo b) o poniesieniu przez niego wszelkich kosztów związanych z przeprojektowaniem (w tym kosztów wynagrodzenia projektanta) w przypadku gdy oferowane równoważne materiały, urządzenia i elementy wyposażenia powodują zmiany opisu przedmiotu zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Dowód wniesienia wadium. 2 Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3 Kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej - uwzględniające wszystkie pozycje ujęte w przedmiarach robót (rodzaj robót - opis pozycji, ilość robót, cenę jednostkową pozycji, wartość pozycji, zestawienie narzutów, materiałów i urządzeń z cenami, zestawienie sprzętu z cenami, stawkę robocizny, procentowe wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku) oraz te wynikające z i/lub nieujęte w opisie przedmiotu zamówienia - po uprzednim zgłoszeniu do Zamawiającego i uzyskaniu jego wyjaśnień w trybie art. 38 ustawy (pkt 10.5 SIWZ); każda pozycja kosztorysu ofertowego winna zawierać numer pozycji odpowiadający numerowi pozycji przedmiaru, podstawę (nr katalogu lub nazwę przyjętą w przedmiarze, np. kalkulacja własna, analiza własna, analogia itp.), opis pozycji i jednostki miary ściśle wg wymagań Zamawiającego. 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 2) zmiany w zakresie terminu realizacji (przedłużenie terminu) w przypadku niemożności prowadzenia robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny. Za takie przyczyny uważać będzie się w szczególności: siła wyższa, awarie, katastrofy, akty wandalizmu, zmiany opisu przedmiotu zamówienia, dokonywanej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli opóźnienie to jest spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, 3) zmiany w zakresie terminu realizacji (skrócenie terminu) w przypadku znacznego zaawansowania robót budowlanych, pod warunkiem wcześniejszej dostępności środków finansowych zabezpieczonych na realizację umowy, 4) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców - Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może: a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; d) zrezygnować z podwykonawstwa, Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował wierzytelnością z tytułu należnego wynagrodzenia (np. na skute przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności). 5) zmiany umowy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanym. Zmiana osoby może nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie co najmniej takie same jak określone w opisie warunków udziału w postępowaniu, 6) zmiany umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. Powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i insp. nadzoru i jest możliwa tylko wówczas, gdy konieczność wykonania prac zamiennych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej (zamiennego opisu przedmiotu zamówienia) niemożności wykonania prac przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4, Sekretariat II piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieDo pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia

Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ P 13 05 2013
Dokument MS Word / 0.6 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.