Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P67/11/2012 Wynik postepowania DOSTAWY Dostawy artykułów spożywczych

Oznaczenie postępowania P67/10/2012Warszawa, dnia 27.11.2012 r.

ZŻ/341/2418/W/12/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów spożywczych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w części nr 1 Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy:

 

„Carrot” A. i T. Tempczyk  Spółka jawna

ul. Szczytowa 16

05-092 Łomianki

Oferta za cenę: 478.983,00 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 w części nr 1 złożona przez:

„Carrot” A. i T. Tempczyk  Spółka jawna

ul. Szczytowa 16

05-092 Łomianki

Oferta za cenę: 478.983,00 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 8 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).


Warszawa, dnia 27.11.2012 r.

ZŻ/341/2420/W/12/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

Z A W I A D O M I  E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy artykułów spożywczych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamiera przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe zamówienie w części nr 2 Dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

W niniejszym postępowaniu, została złożona jedna ważna oferta, której cena (143.542,26 zł) znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia – 109.082,78 zł (kwoty tej Zamawiający nie może zwiększyć).

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 2 złożona przez:

Radio Rada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polska 7

81-339 Warszawa

Oferta za cenę: 105.209,13 zł - oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy oraz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Oferta nr 2 w części nr 2 złożona przez:

„Carrot” A. i T. Tempczyk  Spółka jawna

ul. Szczytowa 16

05-092 Łomianki

Oferta za cenę: 143.542,26 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.