Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P61/10/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy wody źródlanej

Oznaczenie postępowania P61/10/2012Warszawa, dnia 20.11.2012 r.

ZŻ/341/2385/W/12/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy wody źródlanej wraz z dzierżawą i serwisem urządzeń dozujących w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia:

Nestle Waters Polska Spółka akcyjna

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

Oddział Dar Natury w  Warszawie

ul. Łopuszańska 38B

02-232 Warszawa

za cenę: 81.776,55 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona w terminie wyznaczonym na składanie ofert przez:

Nestle Waters Polska Spółka akcyjna

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

Oddział Dar Natury w  Warszawie

ul. Łopuszańska 38B

02-232 Warszawa

za cenę: 81.776,55 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

 

Oferta nr 2 złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert przez:

 „PiastPol”

Kleinowski, Kobierecki

Spółka jawna

ul. Kalumba 26

02-288 Warszawa

Oferta nie była badana i oceniana, oferta została zwrócona wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 8 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.