Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P37/09/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawa sprzętu AGD

Oznaczenie postępowania P37/09/2012Warszawa, dnia 05.10.2012 r.

ZŻ/341/2057W/12/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu AGD do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia:

Kowalski Grzegorz TOPGASTRO

ul. Karmelkowa 66

52-319 Wrocław

Oferta za cenę 42.356,28 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Kowalski Grzegorz TOPGASTRO

ul. Karmelkowa 66

52-319 Wrocław

Oferta za cenę 42.356,28 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Andrzej Zuber PHPU Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

Oferta za cenę 46.973,70 zł – oferta uzyskała 90,17 pkt przy kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.