Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P30/07/2012 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DOSTAWY Dostawa wyposażenia uzupełniającego do placówek - II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P30/07/2012Warszawa, dnia 31.07.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1533/W/12/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia uzupełniającego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

 

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr 1.

 

W niniejszym postępowaniu, w Części nr 1 – Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy nie zostały złożone żadne oferty w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. 30.07.2012 r. godz. 11:00.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 


 

 

Warszawa, dnia 31.07.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1534/W/12/ZP/AKS

 

 

 

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia uzupełniającego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

 

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamiera przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr 2.

 

W niniejszym postępowaniu, w Części nr 2 – Dostawa drobnego wyposażenia domowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy została złożona jedna ważna oferta, której cena (3.247,20 zł) przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia - 1.810,00 zł (kwoty tej Zamawiający na chwilę obecną nie może zwiększyć).

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu, w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 2:

Andrzej Zuber

PHPU ZUBER

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

Oferta za cenę: 3.247,20 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.