Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P25/06/2012 Informacja o wyniku postępowania: Dostawy wyposażenia uzupełniającego do placówek ZŻ

Oznaczenie postępowania: P25/06/2012 

informacja numer ZŻ/341/1385/W/12/ZP/AKS                                                                      

Warszawa, dn. 13.07.2012 r. r.

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia uzupełniającego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr 1.

 

W niniejszym postępowaniu, w Części nr 1 – Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy złożona została tylko jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkr 2 ustawy PZP.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu, w części nr 1 została złożona następująca oferta:

 

Oferta nr 2 w części nr 1:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

93-426 Łódź

Oferta za cenę: 89.285,90 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


 

 

informacja numer ZŻ/341/1387/W/12/ZP/AKS                                                                     

Warszawa, dn. 13.07.2012 r. r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia uzupełniającego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w części nr 2 Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

93-426 Łódź

Oferta za cenę: 28.244,69 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena waga 100%.

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu, w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 2:

Sławomir Klukiewicz

ul. Dworcowa 105

05-070 Sulejówek

Oferta za cenę: 28.308,00 zł – oferta uzyskała 99,78 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena waga 100%.

 

Oferta nr 2 w części nr 2:

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Graniczna 46

93-426 Łódź

Oferta za cenę: 28.244,69 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena waga 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


 

informacja numer ZŻ/341/1388/W/12/ZP/AKS                                                                      

Warszawa, dn. 13.07.2012 r. r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 3

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia uzupełniającego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia w części nr 3 Dostawa artykułów szklanych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy:

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

Oferta za cenę: 12 929,64 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena waga 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu, w części nr 3 została złożona następująca oferta:

 

Oferta nr 3 w części nr 3:

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

Oferta za cenę: 12 929,64 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena waga 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Warszawa, dnia 10.07.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1355/W/12/ZP/AKS

 

 

 

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 4

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia uzupełniającego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w części nr 4.

 

W niniejszym postępowaniu, w Części nr 4 – Dostawa drobnego wyposażenia domowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy nie zostały złożone żadne oferty w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. 06.07.2012 r. godz. 12:00.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.