Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P25/06/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy wyposażenia uzupełniającego do placówek ZŻ

 

Oznaczenie postępowania P25/06/2012Warszawa, dnia 02.07.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1258/W/12/ZP/AK

 

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia uzupełniającego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1

Czy w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącej części 1 w poz. 3 i 4 oraz 5 i 6 nie nastąpił błąd? W pozycji nr 3 uwzględnione mają być tylko łóżeczka a w pozycji 4 łóżeczka z materacami? To samo dotycz poz. 5 i 6.

Opis poszczególnych pozycji jest prawidłowy.

 

Pytanie nr 2

Prosimy o zamieszczenie rysunków bądź zdjęć produktów w tych pozycjach, w których nie jest to uwzględnione (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2)

Zamawiający nie dysponuje rysunkami do wszystkich mebli.

 

Pytanie nr 3

Część 3 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści talerzyk o śr. 15,5 cm? Wg naszej wiedzy nie występuje w ofercie Arcoroc talerzyk o średnicy 13-15 cm.

Tak, Zamawiający dopuszcza talerzyk o śr. 15,5 cm.

 

Pytanie nr 4

Cz. 3 poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści salaterkę o śr. 16 cm i poj. 565 ml? Wg naszej wiedzy nie występuje w ofercie Arcoroc talerzyk o śr. 16 cm i poj. 250 ml?

Tak, Zamawiający dopuszcza salaterkę o śr. 16 cm i pojemności 565 ml

 

Pytanie nr 5

Cz. 3 poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści salaterkę o śr. 16 cm, wys. 5,1 cm i poj. 0,55l? Wg naszej wiedzy nie występuje w ofercie Arcoroc salaterka o śr. 17 cm i poj. 0,55 l

Tak, Zamawiający dopuszcza salaterkę o śr. 16 cm, wys. 5,1 cm, pojemności 0,55 L

 

Pytanie nr 6

Cz. 3 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści salaterkę o śr. 18, wys. 7,8cm? Wg naszej wiedzy nie występuje w ofercie Arcoroc salaterka o śr. 18 cm i wys. 9 cm.

Tak, Zamawiający dopuszcza salaterkę o śr. 18 cm, wys. 7,8 cm

 

Pytanie nr 7

Cz.3 poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści salaterkę o śr. 24 cm, wys. 9,8 cm? Wg naszej wiedzy nie występuje w ofercie Arcoroc salaterka o śr. 23 cm i wys./ 11 cm.

Tak, Zamawiający dopuszcza salaterkę o śr. 24 cm, wys. 9,8 cm

 

Pytanie nr 8

Cz. 3 poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści salaterkę o śr. 24 cm, wys. 9,8 cm? Wg naszej wiedzy nie występuje w ofercie Arcoroc salaterka o śr. 24 cm i wys. 12 cm.

Tak, Zamawiający dopuszcza salaterkę o śr. 24 cm, wys. 9,8 cm

 

Pytanie nr 9

Cz. 3 poz. 13 – Czy Zamawiający dopuści salaterkę o śr. 24 cm, wys. 9,8 cm? Wg naszej wiedzy nie występuje w ofercie Arcoroc salaterka o śr. 22 cm i wys. 11 cm.

Tak, Zamawiający dopuszcza salaterkę o śr. 24 cm, wys. 9,8 cm

 

Pytanie nr 10

Cz. 3 poz. 14 – Czy zamawiający dopuści salaterkę o śr. 20,8 cm i poj. 0,95 lub salaterkę o śr. 12 i poj. 0,25l?

Zamawiający dopuszcza salaterkę o śr. 20,8 cm i pojemności 0,95 l

 

Pytanie nr 11

Cz. 3 poz. 20 – Czy Zamawiający dopuści miseczkę z melaniny o poj. 0,25 ml i średnicy 16 cm?

Tak, Zamawiający dopuszcza miseczkę z melaminy o poj. 0,25 ml i średnicy 16 cm

 

Pytanie nr 12

Cz. 3 poz. 25 – Czy Zamawiający dopuści dzbanek o poj. 2,3l bez przykrywki? Wg naszej wiedzy nie występuje w ofercie Arcoroc dzbanek o poj. 2,5 l z przykrywką

Zamawiający dopuszcza dzbanek o poj. 2 l z przykrywką 

 

Pytanie nr 13

Cz. 3 poz. 26 – Czy Zamawiający dopuści dzbanek o poj. 2,3l bez przykrywki lub dzbanek o poj. 2,0l z przykrywką? Wg naszej wiedzy nie występuje w ofercie Arcoroc dzbanek o poj. 2,5 l z przykrywką.

Pytanie dot. poz. 25, odpowiedź jak w na pytanie nr 12.

 

Pytanie nr 14

Cz. 3 poz. 26 – Czy Zamawiający dopuści dzbanek o poj. 1,3l z pokrywką lub dzbanek o poj. 1,6l bez przykrywki? Wg naszej wiedzy nie występuje w ofercie Arcoroc dzbanek o poj. 1,5 l z przykrywką

Tak, Zamawiający dopuszcza dzbanek o poj. 1,3 L z pokrywką

 

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 


Warszawa: Dostawa wyposażenia uzupełniającego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Numer ogłoszenia w BZP: 138899 - 2012; data zamieszczenia: 26.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia uzupełniającego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy wyposażenia uzupełniającego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kalkulacje cenowe), dla danej części zamówienia, stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.22.11.00-8, 39.20.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: w przypadku składania oferty na część nr 1) 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. 1) polegające na wykonaniu / dostawie wyposażenia meblowego o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 90.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 1, 2) polegające na wykonaniu / dostawie wyposażenia meblowego o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 30.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 2, 3) polegające na dostawie drobnych artykułów gospodarstwa domowego / wyposażenia kuchennego / artykułów szklanych o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 1400,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 3, 4) polegające na dostawie wyposażenia domowego / drobnych artykułów gospodarstwa domowego o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 1.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 4, W przypadku składania przez jednego Wykonawcę oferty na kilka części postępowania - powinien wykazać spełnienie warunku: a) oddzielnie dla każdej z części (załączyć wykaz zamówień wypełniony oddzielnie dla każdej z części na którą składana jest oferta) - gdy oferta składana jest na części różne przedmiotowo - w przypadku, gdy Wykonawca uwzględni to samo zamówienie w wykazach dla kilku części postępowania: w wykazie dla danej części winien wskazać wartość całkowitą zamówienia oraz wartość cząstkową tylko i wyłącznie dla zakresu tożsamego z przedmiotem zamówienia w danej części, b) łącznie dla tożsamych przedmiotowo części (części nr 1, 2 oraz części nr 3, 4) - wówczas należy wykazać się realizacją co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawach stanowiących tożsamy przedmiot zamówienia na co najmniej łączną kwotę stanowiącą sumę wartości zamówień określonych w warunku udziału w postępowaniu dla poszczególnych tożsamych części zamówienia,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - w przypadku składania oferty na część nr 1.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub opis lub zdjęcia z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) - dla wszystkich oferowanych artykułów w części nr 3). 2. W przypadku składania oferty na cześć nr 1 należy dołączyć certyfikat lub atest zgodności z wymaganiami określonymi w polskich normach dot. wymiarów funkcjonalnych oraz wymagań bezpieczeństwa i metod badań (dot. poz. od 1 - do 6, od 10 - do 26, 30, 42, 44, 48, 49, 60, 62, 64, 65, 66, 68).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Wypełniona kalkulacja cenowa - właściwa dla danej części zamówienia na którą składana jest oferta. 4) Dowód wpłaty wadium - w przypadku składania oferty na część nr 1.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców, w sytuacji, gdy Wykonawca wskazał, jak również i nie wskazał w formularzu ofertowym, iż realizację części zamówienia powierzy podwykonawcom - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, 2) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 3) zmiany w zakresie oferowanego wyposażenia poprzez zaproponowanie wyposażenia innego producenta o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (II piętro) ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa artykułów szklanych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów szklanych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.11.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa drobnego wyposażenia domowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa drobnego wyposażenia domowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.20.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 6B

Załącznik nr 6C

Załącznik nr 6D

Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ P 25 06 2012
Dokument MS Word / 0.5 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.