Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P21/05/2012 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

Oznaczenie postępowania: P21/05/2012 

informacja numer ZŻ/341/1471/W/12/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 23.07.2012 r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

 

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 informuje, iż dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 22.06.2012 roku. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Eco-Investment Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. B. Chrobrego 24 lok. 1. W dniu 26.06.2012 r. wysłano do w/w Wykonawcy wezwanie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z informacją o terminie zawarcia umowy. Na wniosek Wykonawcy z dnia 05.07.2012 r. Zamawiający przesłał w dniu 06.07.2012 r. założenia wyjściowe do projektowania i kosztorysowania. W dniu 10.07.2012 r. Zamawiający przesłał Wykonawcy ponowną informację o konieczności wniesienia należytego wykonania umowy jednocześnie wyznaczając spotkanie na 12 lipca 2012 r. celem zawarcia umowy. Wykonawca w piśmie z dnia 11.07.2012 r. zawarł uwagi, w zakresie stosunku OPZ do ustaleń dokonanych na wizji lokalnej, jak i na spotkaniu z Wicedyrektorem Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Zamawiający w piśmie z dnia 13.07.2012 r. przypomniał Wykonawcy, iż będzie on zobowiązany do wykonania opracowań wg koncepcji przygotowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie: zagospodarowania terenu i zieleni, placu zabaw, architektury, konstrukcji, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, instalacji wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, technologii kuchni, instalacji elektrycznej (gniazd i oświetlenia, zasilania urządzeń technologicznych, domofonowa, alarmowa, telefoniczna, informatyczna) oraz w zakresie innych niezbędnych opracowań wynikających z potrzeb zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji, bądź wskazań wynikających z ekspertyz, opinii uwzględniających zmiany i uzupełnienia wg zakresu robót remontowych – pkt. 2  opisu oraz opracowania niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu. W piśmie z dnia 13.07.2012 r. Zamawiający zaprosił Wykonawcę na spotkanie celem wspólnego uzgodnienia założeń do projektowania i kosztorysowania oraz wyznaczył termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zawarcia umowy na dzień 16.07.2012 r. Jednakże pomimo uzgodnienia między stronami założeń do projektowania, Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie stawił się w siedzibie Zamawiającego celem zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zamawiający uznał powyższe działalnie Wykonawcy jako uchylanie się od zawarcia umowy.

Wobec powyższych okoliczności, Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zakończył postępowanie. Przepis ten wskazuje, że w sytuacji gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, to Zamawiający „…może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert…”. Taki zapis powoduje, że Zamawiający może ale nie musi wybrać kolejnej oferty. Potwierdzeniem tego stanowiska jest sentencja wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 czerwca 2011 r. (KIO 1285/11) gdzie wskazano, że „w przeciwieństwie do pierwotnego brzmienia przepisu art. 94 ust 3 pzp, wybór kolejnej oferty nie jest już obowiązkiem zamawiającego, lecz zależy od jego woli, a tym samym wykonawcy nie mogą domagać się dokonania tej czynności i zarzucać zamawiającemu naruszenia przepisów pzp poprzez zaniechanie wyboru kolejnej oferty”. Zamawiający zrezygnował z możliwości wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty. W przytoczonym wyroku wskazuje się również, iż „nowe brzmienie art. 94 ust. 3 pzp powoduje także zaistnienie nowej sytuacji, w której dane postępowanie nie kończy się w żaden z dwóch dotychczasowych sposobów, a więc ani zawarciem umowy, ani jego unieważnieniem…”.

             Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 


 

 

informacja numer ZŻ/341/1196//12/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 22.06.2012 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

Eco-Investment Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Bydgoszczy przy ul. B. Chrobrego 24 lok. 1

oferta za cenę: 93.111,00 zł – uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Metropolis Remigiusz Smolik

ul. Narutowicza 12

70-240 Szczecin

Oferta za cenę: 113.652,00 zł – oferta uzyskała 81,93 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Eco-Investment Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. B. Chrobrego 24 lok. 1

 85-047 Bydgoszcz

Oferta za cenę: 93.111,00 zł – uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

GiD Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński

ul. Międzynarodowa 64/66a lok. 135

03-922 Warszawa

Oferta za cenę: 164.820,00 zł – oferta uzyskała 56,49 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

„Sawa-Tech Projektowanie-Wykonawstwo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mesyńska 20

02-761 Warszawa

Oferta za cenę: 122.754,00 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 5 złożona przez:

Disegno Architekci S.C. Michał Wypysiak, Kinga Gajewska

ul. Koszykowa 55

00-659 Warszawa

Oferta za cenę: 138.990,00 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.