Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P24/06/2012 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Oznaczenie postępowania P24/06/2012 

Warszawa: Dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w zakresie dostawy pomocy dydaktycznych i zabawek do Oddziału Żłobka nr 8, Mini Żłobka przy ul. Białobrzeskiej 19 w Warszawie - III procedura

Numer ogłoszenia w BZP: 128835 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w zakresie dostawy pomocy dydaktycznych i zabawek do Oddziału Żłobka nr 8, Mini Żłobka przy ul. Białobrzeskiej 19 w Warszawie - III procedura.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w zakresie dostawy pomocy dydaktycznych i zabawek do Oddziału Żłobka nr 8, Mini Żłobka przy ul. Białobrzeskiej 19 w Warszawie - III procedura.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.50.00.00-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione. Zamawiający ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w BZP pod numerem 165024 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012 wszczął pierwsze postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielnie zamówienia (oznaczone numerem P22/05/2012), które zostało unieważnione w części nr 8) Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do Oddziału Żłobka nr 8, Mini Żłobka przy ul. Białobrzeskiej 19 w Warszawie dnia 31.05.2010 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - w tej części nie została złożona żadna oferta do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. Następnie Zamawiający ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w BZP pod numerem 122531 - 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 wszczął drugie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielnie zamówienia (oznaczone numerem P23/06/2012), które zostało unieważnione w części nr 2) Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do Oddziału Żłobka nr 8, Mini Żłobka przy ul. Białobrzeskiej 19 w Warszawie - II procedura w dniu 11.06.2012 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - w tej części nie została złożona żadna oferta do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. Wobec powyższego, w związku ze spełnieniem przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki i zamierza udzielić zamówienia Pani Annie Kolasińskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Educol Anna Kolasińska z siedzibą w Tczewie przy ul. Spółdzielczej 9.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Educol Anna Kolasińska, ul. Spółdzielcza 9, 83-110 Tczew, kraj/woj. pomorskie.
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.