Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P15/04/2012 Informacja o wyniku postępowania ROBOTY BUDOWLANE Modernizacja Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a

 

Oznaczenie postępowania P15/04/2012 

Warszawa, dnia 11.06.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1073/W/12/ZP/AK

  

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia

AM Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mińska 69 lok. 70, 03-828 Warszawa

Oferta za cenę: 201.155,80 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena – 100%.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu, zostały złożone następujące oferty:

 

OFERTA NR 1 złożona przez:

OL-BUD Zakład Usług Budowlanych Krzysztof Bąbik

ul. Wiślana 11, 05-530 Góra Kalwaria

Oferta za cenę: 246.115,56 zł - oferta nie była oceniana, gdyż Wykonawca został Wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

OFERTA NR 2 złożona przez:

P.W.U-H Edbudex Eugeniusz Dąbrowski

ul. Leśna 10 lok. 23, 05-120 Legionowo

Oferta za cenę: 257.920,30 zł - oferta nie była oceniana, gdyż Wykonawca został Wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

OFERTA NR 3 złożona przez:

Usługi Remontowo-Budowlane Waldemar Rzeźnik

ul. Rapackiego 11 lok. 63A, 26-600 Radom

Oferta za cenę: 240.249,87 zł - oferta nie była oceniana, gdyż Wykonawca został Wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

OFERTA NR 4 złożona przez:

Roboty Budowlane i Handel Marek Jarosz

ul. Bema 51, 05-420 Józefów

Oferta za cenę: 253.941,35 zł - oferta nie była oceniana, gdyż Wykonawca został Wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

OFERTA NR 5 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Drogowe TREBOR Robert Edmund Tomaszewski

ul. Kościelna 63, 05-200 Wołomin

Oferta za cenę: 237.850,41 zł - oferta nie była oceniana, gdyż Wykonawca został Wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

OFERTA NR 6 złożona przez:

"Velder" G. Rondio, J. grządko Spółka jawna

ul. Zawodzie 20, 02-981 Warszawa

Oferta za cenę: 293.888,23 zł - oferta nie była oceniana, gdyż Wykonawca został Wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

OFERTA NR 7 złożona przez:

ARCHBUD Marek Pawlak

ul. Rzymska 1, 03-976 Warszawa

Oferta za cenę: 193.859,01 zł - oferta nie była oceniana, gdyż Wykonawca został Wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

OFERTA NR 8 złożona przez:

PPUH "EL HYDRO" Sylwester Paczek

ul. Zamiejska 11 lok. 30, 03-580 Warszawa

Oferta za cenę: 230.977,00 zł - oferta nie była oceniana, gdyż Wykonawca został Wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 uist 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

OFERTA NR 9 złożona przez:

AM Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mińska 69 lok. 70, 03-828 Warszawa

Oferta za cenę: 201.155,80 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena – 100%.

 

OFERTA NR 10 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANPOL" Andrzej Polański

ul. Sapiehy 5 lok. 5, 37-630 Oleszyce

Oferta za cenę: 253.751,98 zł - oferta nie była oceniana, gdyż Wykonawca został Wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

OFERTA NR 11 złożona przez:

"Góral-Bud" Zbigniew i Stanisław Lisek Spółka Cywilna

Słopnice 297, 34-615 Słopnice

Oferta za cenę: 263.635,76 zł – oferta uzyskała 76,30 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena – 100%.

 

OFERTA NR 12 złożona przez:

MPROJEKT Marcin Chrzanowski

ul. Legendy 9, 05-420 Józefów

Oferta za cenę: 249.374,42 zł - oferta nie była oceniana, gdyż Wykonawca został Wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

OFERTA NR 13 złożona przez:

"DEMAR" Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe Waldemar Stanisław Szmulik

ul. Wał Miedzeszyński 132A, 04-987 Warszawa

Oferta za cenę: 285.430,02 zł - oferta nie była oceniana, gdyż Wykonawca został Wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

OFERTA NR 14 złożona przez:

Konsorcjum:

Lider: Adro S.C.  Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska

          ul. Kwiatowa 69, 05-120 Legionowo

Uczestnik: P.P.H.U. Arcus Arkadiusz Masny

           ul. Witosa 17, 05-430 Celestynów

Oferta za cenę: 222.707,42 zł – oferta nie była oceniana, gdyż Wykonawca został Wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 oraz art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

OFERTA NR 15 złożona przez:

Firma Budowlana "BUD - WAR" Zbigniew Kajka

ul. Zgrupowania "Żubr" 2 lok. 1, 01-876 Warszawa

Oferta za cenę: 233.261,47 zł - oferta nie była oceniana, gdyż Wykonawca został Wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

OFERTA NR 16 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "CEZAR"  Jan Cabak

ul. Kasprowicza 3, 33-300 Nowy Sącz

Oferta za cenę: 223.332,33 zł – oferta uzyskała 90,07 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena – 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Warszawa, dnia 11.06.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1074/W/12/ZP/AK 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz o odrzuceniu ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, informuje, iż

 

a) na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą” wykluczył z udziału w przedmiotowym postępowaniu następujących Wykonawców:

1)       OL-BUD Zakład Usług Budowlanych Krzysztof Bąbik,  ul. Wiślana 11, 05-530 Góra Kalwaria

2)       P.W.U-H Edbudex  Eugeniusz Dąbrowski ul. Leśna 10 lok. 23, 05-120 Legionowo

3)       Usługi Remontowo-Budowlane Waldemar Rzeźnik, ul. Rapackiego 11 lok. 63A, 26-600 Radom

4)       Roboty Budowlane i Handel Marek Jarosz, ul. Bema 51,  05-420 Józefów

5)       Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Drogowe TREBOR Robert Edmund Tomaszewski, ul. Kościelna 63, 05-200 Wołomin

6)       "Velder" G. Rondio, J. Grządko Spółka jawna, ul. Zawodzie 20, 02-981 Warszawa

7)       ARCHBUD Marek Pawlak,  ul. Rzymska 1, 03-976 Warszawa

8)       PPUH "EL HYDRO" Sylwester Paczek, ul. Zamiejska 11 lok. 30, 03-580 Warszawa

9)       Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANPOL" Andrzej Polański, ul. Sapiehy 5 lok. 5, 37-630 Oleszyce

10)    MPROJEKT  Marcin Chrzanowski, ul. Legendy 9, 05-420 Józefów

11)    "DEMAR" Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe Waldemar Stanisław Szmulik, ul. Wał Miedzeszyński 132A, 04-987 Warszawa

12)    Firma Budowlana "BUD - WAR"  Zbigniew Kajka,  ul. Zgrupowania "Żubr" 2 lok. 1, 01-876 Warszawa

b) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu” oraz na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy, który stanowi, iż „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu„ wykluczył z udziału w przedmiotowym postępowaniu następującego Wykonawcę:

Konsorcjum:

Lider: Adro S.C.  Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69, 05-120 Legionowo

Uczestnik: P.P.H.U. Arcus Arkadiusz Masny

         ul. Witosa 17, 05-430 Celestynów

 

i odrzucił złożone przez nich oferty, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy.

 

1)          Wykonawca OL-BUD Zakład Usług Budowlanych Krzysztof Bąbik, Wiślana 11, 05-530 Góra Kalwaria – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (24.05.2012 r. godz. 16:00) nie złożył oświadczenia o braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie ważności wniesionego wadium.

Wobec powyższego, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia dokumentów oraz w trybie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień co do treści oferty w tym błędów w kosztorysie.

 

2)          Wykonawca P.W.U-H Edbudex  Eugeniusz Dąbrowski Leśna 10 lok. 23 05-120 Legionowo – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (24.05.2012 r. godz. 16:00) złożył oświadczenie o braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie ważności wniesionego wadium.

Wobec powyższego, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia dokumentów oraz w trybie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień co do treści oferty w tym błędów w kosztorysie.

 

3)          Wykonawca Usługi Remontowo-Budowlane Waldemar Rzeźnik ul. Rapackiego 11 lok. 63A 26-600 Radom – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (24.05.2012 r. godz. 16:00) nie złożył oświadczenia o braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie ważności wniesionego wadium.

Wobec powyższego, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia dokumentów oraz w trybie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień co do treści oferty w tym błędów w kosztorysie

 

4)          Wykonawca Roboty Budowlane i Handel Marek Jarosz ul. Bema 51  05-420 Józefów – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (24.05.2012 r. godz. 16:00) nie złożył oświadczenia o braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie ważności wniesionego wadium.

Wobec powyższego, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień co do treści oferty w tym błędów w kosztorysie

 

5)          Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Drogowe TREBOR Robert Edmund Tomaszewski ul. Kościelna 63 05-200 Wołomin – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (24.05.2012 r. godz. 16:00) nie złożył oświadczenia o braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie ważności wniesionego wadium

Wobec powyższego, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień co do treści oferty w tym błędów w kosztorysie

 

6)          Wykonawca "Velder" G. Rondio, J. Grządko Spółka jawna ul. Zawodzie 20 02-981 Warszawa – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (24.05.2012 r. godz. 16:00) nie złożył oświadczenia o braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie ważności wniesionego wadium.

Wobec powyższego, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień co do treści oferty w tym błędów w kosztorysie

 

7)          Wykonawca ARCHBUD Marek Pawlak  ul. Rzymska 1 03-976 Warszawa – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (24.05.2012 r. godz. 16:00) nie złożył oświadczenia o braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie ważności wniesionego wadium.

Wobec powyższego, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia dokumentów oraz w trybie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień co do treści oferty w tym błędów w kosztorysie

 

8)          Wykonawca PPUH "EL HYDRO" Sylwester Paczek ul. Zamiejska 11 lok. 30 03-580 Warszawa – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (24.05.2012 r. godz. 16:00) nie złożył oświadczenia o braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie ważności wniesionego wadium.

Wobec powyższego, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia dokumentów oraz w trybie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień co do treści oferty w tym błędów w kosztorysie

 

9)          Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANPOL" Andrzej Polański ul. Sapiehy 5 lok. 5 37-630 Oleszyce – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (24.05.2012 r. godz. 16:00) złożył oświadczenie o braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie ważności wniesionego wadium.

Wobec powyższego, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia dokumentów oraz w trybie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień co do treści oferty w tym błędów w kosztorysie.

 

10)      Wykonawca MPROJEKT  Marcin Chrzanowski ul. Legendy 9 05-420 Józefów – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (24.05.2012 r. godz. 16:00) złożył oświadczenie o braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie ważności wniesionego wadium.

Wobec powyższego, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień co do treści oferty.

 

11)      Wykonawca "DEMAR" Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe Waldemar Stanisław Szmulik  ul. Wał Miedzeszyński 132A 04-987 Warszawa – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (24.05.2012 r. godz. 16:00) złożył oświadczenie o braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie ważności wniesionego wadium.

Wobec powyższego, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień co do treści oferty w tym błędów w kosztorysie.

 

12)      Wykonawca Firma Budowlana "BUD - WAR"  Zbigniew Kajka  ul. Zgrupowania "Żubr" 2 lok. 1 01-876 Warszawa – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (24.05.2012 r. godz. 16:00) złożył oświadczenie o braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie ważności wniesionego wadium.

Wobec powyższego, Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia dokumentów oraz w trybie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień co do treści oferty w tym błędów w kosztorysie.

 

13)      Wykonawca Konsorcjum: Lider: Adro S.C.  Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska ul. Kwiatowa 69, 05-120 Legionowo Uczestnik: P.P.H.U. Arcus Arkadiusz Masny ul. Witosa 17, 05-430 Celestynów – w odpowiedzi na wezwanie do:

1) uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, w zakresie m.in.:

-        pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum – gdyż nie zostało załączone do oferty (pełnomocnictwo spełniające wymagania określone w pkt 9, str. 8 SIWZ),

-        aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika US potwierdzających, że każdy z osobna wspólnik spółki Adro S.C. nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – gdyż do oferty zostało załączone zaświadczenie wystawione dla spółki cywilnej, które nie jest jednoznaczne z zaświadczeniami wystawionymi dla każdego ze wspólników spółki z osobna,

-        aktualnych zaświadczeń właściwego oddziału ZUS potwierdzającego, że każdy z osobna wspólnik spółki Adro S.C. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – gdyż do oferty zostało załączone zaświadczenie wystawione dla spółki cywilnej, które nie jest jednoznaczne z zaświadczeniami wystawionymi dla każdego ze wspólników spółki z osobna,

-        informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej: posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na łączną kwotę co najmniej 100.000,00 zł – gdyż do oferty załączono wydruk salda rachunku, który nie może być uznany za „informację banku” (brak pieczątki banku i podpisu pracownika reprezentującego bank),

2) oraz złożenia wyjaśnień w zakresie zmiany materiału z zaprawy polimerowej na gips w poz. 89 kosztorysu dostosowania rozdzielni do wymogów HACCP,

Wykonawca:

-        uzupełnił pełnomocnictwo – niemniej jednak bez podpisu Lidera konsorcjum i w formie niezgodnej z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), tj. w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu – wpłynął jedynie faks),

-        nie przedstawił aktualnych zaświadczeń właściwego oddziału ZUS i właściwego naczelnika US wskazując, iż zaświadczenie US w postaci jednego dokumentu wystawionego na obydwu wspólników określa ich zadłużenie lub jego brak w taki sam sposób jak dokumenty wystawione na każdego ze wspólników, a nie istnieje możliwość uzyskania w/w zaświadczenia w wypadku zadłużenia któregokolwiek ze wspólników i analogicznie zaświadczenie wystawione przez ZUS na jednym dokumencie dla obu wspólników spełnia wymogi postępowania, gdy składki płacone są z jednego konta, w związku z tym nie występuje możliwość powstania zaległości oddzielnie na któregokolwiek ze wspólników,

-        nie przedstawił informacji banku, wskazując, iż wydruk, który został dołączony do oferty nie wymaga podpisu pracownika banku oraz pieczęci gdyż stanowi wiarygodny dokument bankowy,

-        wskazał, iż zmiana materiału w zakresie poz. 89 wynika z przeświadczenia , iż podany przez wykonawcę materiał (gips) jest odpowiedni do wykorzystania w toku realizowanego zadania.

Wobec powyższego należy uznać, iż:

1)      Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy w stosunku do wspólników spółki cywilnej Adro S.C. – Zamawiający żądał od Wykonawców przedłożenia aktualnych zaświadczeń ZUS i US celem wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy – odnosząc się do wymogu Zamawiającego przedstawienia zaświadczenia ZUS wystawionego dla każdego ze wspólników spółki cywilnej Adro S.C. należy wskazać, iż w myśl aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2009 Nr 205 poz. 1585 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 5 poz. 60 z późn. zm.), każdy ze wspólników spółki cywilnej jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia w ZUS, natomiast spółka pełni funkcję płatnika składek tylko i wyłącznie za osoby świadczące w niej pracę (pracowników, zleceniobiorców) – zatem zaświadczenie wystawione na spółkę potwierdza brak zaległości w ZUS tylko i wyłącznie w stosunku do spółki – a nie do jej wspólników, należy zaznaczyć, iż jeszcze do końca 2008 roku wspólnicy spółki cywilnej mogli być zarejestrowani jako ubezpieczeni, ale płatnikiem ich składek mogła być spółka – z dniem 1 stycznia 2009 r. – wejście w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1318) zmianie uległy przepisy w zakresie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki cywilnej skutkujące koniecznością ponownego zarejestrowania wspólników spółek cywilnych rozliczających łącznie ze spółką jako odrębnych przedsiębiorców (w przypadku spółek prowadzących działalność przed dniem 1 stycznia 2009 r.) natomiast jeżeli wspólnicy spółki nadal (niezgodnie z aktualnymi przepisami) rozliczają się jako spółka w zakresie własnych ubezpieczeń ZUS – powinni załączyć stosowne zaświadczenie ZUS potwierdzające ten stan faktyczny – tylko wówczas będzie możliwe uznanie zaświadczenia wystawionego na spółkę za równoznacznego z zaświadczeniami wystawionymi oddzielnie dla każdego ze wspólników. Jeśli chodzi o zaświadczenie właściwego naczelnika US, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, sytuację dotyczącą spółki cywilnej należy odnieść do obowiązku podatkowego na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży na wspólnikach spółki cywilnej, a nie na spółce. Natomiast spółka cywilna posiada podmiotowość prawnopodatkową, ale wyraźnie przyznaną dla potrzeb stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (może być płatnikiem VAT). Dlatego też zaświadczenie US wystawione na spółkę, analogicznie jak w przypadku zaświadczenia ZUS wystawionego na spółkę – potwierdza brak podstaw do wykluczenia jedynie w stosunku do spółki cywilnej, a nie do jej wspólników.

W związku z powyższym, jedynie w przypadku złożenia zaświadczeń ZUS i US jednocześnie dla spółki cywilnej, oraz oddzielnie dla każdego z jej wspólników, wynikać będzie w sposób nie budzący wątpliwości, stan realizacji zobowiązań prawnopodatkowych, w zakresie wymaganym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (podmiotowość prawną (przedsiębiorcami) na gruncie prawa cywilnego mają jedynie wspólnicy spółki cywilnej, spółka natomiast posiada jedynie podmiotowość prawnopodatkową).

2)       Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy co do sytuacji finansowej – celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej Wykonawcy, Zamawiający żądał przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na łączną kwotę co najmniej 100.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Informacja banku nie ma ustalonego, określonego wzorca, a jej niezbędną cechą jest wyłącznie potwierdzenie posiadania wymaganych przez Zamawiającego środków finansowych lub zdolności kredytowej. Mając na uwadze art. 14 ustawy PZP w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), za dokument spełniający wymagania należy uznać przedstawienie „informacji banku” w postaci elektronicznej niewymagającej bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu – niemniej jednak za postać elektroniczną należy uznać dokument wygenerowany za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci informatycznych w ramach usługi zdalnego dostępu do banku – wydruk strony internetowej nie jest równoznaczne ze sporządzeniem informacji w postaci elektronicznej – stąd też wydruk strony internetowej banku dla swej ważności musi być opatrzony pieczęcią banku i podpisem jego pracownika (gdyż nie jest informacją wygenerowaną elektronicznie za pośrednictwem banku / aplikacji udostępnionej przez bank).

 

Jednocześnie, należy wskazać, iż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie:

a)  art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy w związku z art. 14 ustawy oraz art. 99 Kodeksu cywilnego w związku z art. 82 ust. 2 ustawy – ze względu na wadliwe pełnomocnictwo (brak podpisu lidera konsorcjum na dokumencie pełnomocnictwa, złożenie pełnomocnictwa jedynie faksem – nie dostarczenie oryginału lub kopii pełnomocnictwa potwierdzonej notarialnie),

b) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – niedopuszczalna zmiana materiału w poz. 89 kosztorysu dostosowania rozdzielni do wymogów HACCP z zaprawy polimerowej na gips – gipsu stosowany jest tylko i wyłącznie wewnątrz budynków, a wyceniana pozycja dotyczyła zaprawy polimerowej stosowanej na zewnątrz budynku, ponadto brak jest w jakiejkolwiek innej pozycji kosztorysów ofertowych wyceny zaprawy polimerowej – w związku z faktem, iż zamiana materiału i zastosowanie zaprawy gipsowej jest z przyczyn technicznych niemożliwe – Zamawiający nie mógł dokonać poprawienia błędu w trybie art. 87 ust. 2 ustawy, tj. wycenić zaprawy polimerowej, gdyż w kosztorysach ofertowych brak wyceny tego materiału przez Wykonawcę, a przyjęcie ceny przez Zamawiającego na podstawie ewentualnych wyjaśnień Wykonawcy – stanowiłoby istotną zmianę oferty, niedopuszczalną w świetle przepisów PZP.

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.


 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.