Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

 

 DO POBRANIA: Formularz ofertowy (zał. nr 3 do SIWZ)

 

Warszawa, dnia 15.06.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1120/W/12/ZP/AK

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, w związku z licznymi pytaniami do treści SIWZ, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: Zamawiający informuje, iż w formularz ofertowym załączono do oferty błędnie przy „cenach netto” błędnie podano formułę: „z należnym podatkiem VAT w wysokości …%”.

 

Zamawiający poprawia błąd, poprzez wykreślenie słów „z należnym podatkiem VAT w wysokości …%” przy „cenach netto” w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Poprawiony formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców.


Warszawa, dnia 14.06.2012 r.

informacja numwe ZŻ/341/1118/W/12/ZP/AK

 

Oznaczenie postępowania: P21/05/2012

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

1. Czy Inwestor posiada archiwalną dokumentację techniczną?

Tak, Zamawiający posiada dokumentację projektową termomodernizacji tego obiektu

 

2.Proszę o podanie powierzchni użytkowej i kubatury budynku oraz powierzchni terenu.

Pz 580 m2

Pu 1200 m2

K 3000 m3

P terenu 2482 m2

 

3. Czy Zamawiający może udostępnić szkic, schemat przebudowy obiektu dla pokazania skali zakresu przebudowy/remontu?

Nie.

 

4. Czy teren na którym znajduje się inwestycja objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?

Nie.

 

5. Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcia terenu od strony podwórka, ogrodu?

Nie, Wykonawcy mogą odbyć wizję lokalną obiektu.

 

6. Jaki jest przewidywalny zakres przebudowy sieci wod - kan, co. wentylacji, technologii kuchni, elektrycznej domofonowej itp czy obejmuje cały budynek, czy tylko nową część? (Prosimy o podanie orientacyjnego, procentowego zakresu prac, gdzie 100% oznacza całkowitą wymianę instalacji)

Zakres przebudowy będzie wynikać z projektowanej funkcji pomieszczeń.

 

7. Jakie jest źródło ciepła budynku?

Istniejącym źródłem ociepla jest miejscowa kotłownia. Planowana jest zmiana źródła ciepła na paliwo gazowe – co wiąże się z zaprojektowaniem wewnętrznej linii zasilającej.

 

8. Czy budynek jest wpisany do ewidencji budynków zabytkowych?

Nie

 

9. W SIWZ, w zapisach dot. wykonania zadania widnieje zapis w pkt 2.3 Zmiany funkcjonalne i wyposażenie "adaptacja tarasów na piętrze od strony ogrodu na sypialnie, zadaszenie tarasu na parterze,  zabudowa wejścia głównego" w/w prace wymagają najprawdopodobniej włączenia do opracowań projektowych branży konstrukcyjnej lub przynajmniej ograniczenie  jej zakresu do wykonania ekspertyzy konstrukcyjnej prosimy o wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności.

W wyniku wykonania zmian funkcji pomieszczeń mogą pojawić się zmiany konstrukcyjne, które wymagać będą opracowania branży konstrukcyjnej.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do SIWZ) oraz postanowień wzoru umowy (zał. nr 6 do SIWZ).

 

10. Proszę o określenie liczby nadzorów autorskich jaką trzeba przyjąć w przedmiotowym zamówieniu.

Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych na podstawie opracowywanej dokumentacji w okresie 2013/2014. Zamawiający przewiduje cotygodniowe narady koordynacyjne, na których niewykluczona jest obecność nadzoru autorskiego. Okres realizacji robót budowanych zostanie określony po zatwierdzeniu zakresu zaproponowanych przez projektanta prac modernizacyjnych.

 

11. Czy Zamawiający zmieni nazwę zadania korzystając z ustawy Prawo budowlane, które nie przewiduje słowa „modernizacja” i „adaptacja”, gdyż należy sprecyzować, czy chodzi o przebudowę, rozbudowę, nadbudowę? Źle sprecyzowana nazwa zadania uniemożliwia ubieganie się i uzyskanie decyzji celu publicznego i pozwolenia na budowę.

Nie.

 

12. Jaka jest wartość szacunkowa zamówienia?

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.

 

13. Czy uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wlicza się w termin wykonania przedmiotu umowy?

Nie.

 

14. Czy Zamawiający posiada plan miejscowy, decyzję celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję środowiskową? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej. Jeżeli nie, to czy Wykonawca powinien uzyskać decyzje we własnym zakresie.

Wykonawca obowiązany będzie uzyskać decyzje we własnym zakresie, zgodnie z treścią § 2 ust. 6 pkt 3 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

 

15. Czy Zamawiający posiada wypis i wyrys z planu miejscowego lub inną mapę? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej

Nie.

 

16. Prosimy o podanie numerów wszystkich działek na których ma być realizowana inwestycja.

Dz. ew. nr 128, obręb 2-08-08

 

17. Czy egzemplarze projektu, poz. 4 egz Projektu budowlanego będącego załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, mogą być kopią?

Nie, wszystkie egzemplarze mają być przekazane w oryginale.

 

18. Czy teren lub budynku podlegają pod uzgodnienie konserwatora zabytków, a jeżeli tak, czy Zamawiający uzyskał takie warunku, zalecenia lub wytyczne? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej.

Nie.

 

19. Czy Zamawiający posiada ważne warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci energetycznej, kanalizacji, sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, zjazdu na przedmiotową działkę? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej.

Ewentualne zmiany istniejących warunków przyłączeniowych wynikające z opracowanego projektu wymagały będą uzyskania nowych warunków technicznych.

 

20. Czy należy wykonać przyłącze telekomunikacyjne, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie takiego przyłącza w ramach umowy przyłączeniowej z operatorem świadczącym usługi dla przedmiotowego obiektu?

Nie, obiekt jest już przyłączony do sieci telekomunikacyjnej.

 

21. Czy Zamawiający wprowadzi zmiany do umowy, gdyż brak jest zapisu o karach umownych za bezzasadne odstąpienie od umowy przez Zamawiającego?

Nie.

 

22. Czy podczas prac projektowych konieczne będzie uzgadnianie naszego zakresu pracy (rozwiązań, detali) projektowych z innym biurem lub instytucją sporządzającą inną część projektu, które mogą mieć ze sobą połączenie?

Nie będzie takiej konieczności.

 

23. Czy Zamawiający udostępni wszystkie pomieszczenia do inwentaryzacji tego samego dnia i z kim się należy kontaktować w sprawie uzgodnienia terminu inwentaryzacji?

Tak. Kontakt do Pani Kierownik placówki:

Aniela Grzywna 979990829 lub 22 863 85 88.

 

24. Czy Zamawiający ma wymagania w stosunku do rozwiązań technicznych, standardy urządzeń oraz materiałów wykorzystywanych w przedmiotowej inwestycji?

Rozwiązania techniczne, standardy urządzeń oraz materiały wykończeniowe zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy.

 

25. Czy w wycenie należy uwzględnić konieczność wykonania inwentaryzacji dendrologicznej?

Nie.

 

26. Czy w przypadku konieczności wycinki drzew Zamawiający uzyska wymaganą decyzję we własnym zakresie?

Tak

 

27. Czy Zamawiający posiada limit finansowy, którego wysokość kosztorysowa wszystkich robót nie może przekroczyć? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Zamawiający przekaże informację o limicie finansowym na realizację robót budowlanych po zawarciu umowy.

 

28. Czy Zamawiający będzie korzystał z dofinansowania ze środków unijnych? I czy w związku z tym będzie konieczne wykonanie jakiś wcześniejszych danych związanych bez pośrednio z tym dofinansowaniem. Proszę podać z jakiego programu będzie Zamawiający korzystał.

Nie.

 

29. Projektant zaleca wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Polskich Norm PN-B. Czy Zamawiający akceptuje powyższe zalecenie.

Tak

 

30. Czy Zamawiający ma szczegółowe wymagania lub swoje wzory do gwarancji ubezpieczeniowych w przypadku wniesienia wadium bądź należytego wykonania kontraktu?

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej – gwarancja ma spełniać wymagania określone w pkt 11.5 SIWZ oraz ma bezwarunkowo zabezpieczać prawa Zamawiającego określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej – gwarancja ma spełniać wymagania określone w pkt 19 SIWZ.

 

 

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, w związku z licznymi pytaniami do treści SIWZ, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1)      pkt. 1.1.3 załącznika nr 4 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje następujące brzmienie (zmiany zostały wytłuszczone):

1.1.3.    Projekty budowlano-wykonawcze wg koncepcji akceptowanej przez Zamawiającego:

-        zagospodarowania terenu i zieleni,

-        placu zabaw,

-        konstrukcji,

-        architektury,

-        instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,

-        instalacji wentylacji mechanicznej,

-        centralnego ogrzewania

-        technologii kuchni

-        instalacji elektrycznej (gniazd i oświetlenia, zasilania urządzeń technologicznych, domofonowa, alarmowa, telefoniczna, informatyczna)

-        jak i inne niezbędne opracowania wynikające z potrzeb zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji, bądź wskazań wynikających z ekspertyz, opinii

uwzględniające zmiany i uzupełnienia wg zakresu robót remontowych – pkt. 2  opisu oraz opracowania niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu.

           Dokumentacja projektowa winna zawierać:  

-        opis techniczny,

-        charakterystyczne rzuty i przekroje,

-        elewacje,

-        charakterystyczne detale.

 

2)      w § 2 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) dodaje się ppkt „b1)”, o następującej treści:

b1) konstrukcji

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców.

 

  

Warszawa, dnia 12.06.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1100/W/12/ZP/AK

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

 

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, w związku z licznymi pytaniami do treści SIWZ, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 14.06.2012 r. na 18.06.2012 r.:

 

1) Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 11.4 i 11.5, które otrzymują brzmienie:

 

11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego poniedziałek - piątek w godz. 800-1600, w terminie do dnia 18.06.2012 r. do godz. 12.00 kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

 

11.5 Sposób wniesienia wadium:

1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.

Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: wadium w  przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie”. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium, tj. w terminie do dnia 18.06.2012 r. do godz. 12:00  środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

 

2) Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 14.1, 14.3 i 14.6, które otrzymują brzmienie:

 

14.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 18.06.2012 r. do godz. 12.00. O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

 

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia:

„Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie”. Nie otwierać przed 18.06.2012 r. godz. 12:30”

          oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 

14.6 Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój  Dyrektora w dniu 18.06.2012 r. o godz. 12:30.

 

 

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przewiduje udzielenie odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w dniu 14.06.2012 r.

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców.


Numer ogłoszenia w BZP: 128767 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 126151 - 2012 data 06.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2012 godzina 12:00, miejsce: sekretariat II piętro, siedziba Zamawiającego w Warszawie 02-511, ul. Belgijska 4.
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2012 godzina 12:00, miejsce: sekretariat II piętro, siedziba Zamawiającego w Warszawie 02-511, ul. Belgijska 4.

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

Numer ogłoszenia w BZP: 126151 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem, w ramach zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja Żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca odpowiada za zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określone zostały w pkt 11 SIWZ

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący: posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy lub przebudowy lub modernizacji lub adaptacji lub termomodernizacji pomieszczeń lub budynków, o łącznej wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Kalkulację cenową sporządzoną przez Wykonawcę samodzielnie zawierającą wycenę usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z rozbiciem na poszczególne rodzaje opracowań. Zamawiający uzna za spełniający wymagania dokument, jeżeli: 1) ceny określone w kalkulacji cenowej za poszczególne branżowe opracowania będą wskazane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz będą uwzględniać należny podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce (cena będzie uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego sporządzenia opracowań), 2) będzie zawierać wykaz wszystkich branżowych opracowań wymaganych przez Zamawiającego - uwzględniający opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie terminu realizacji (przedłużenie terminu) w następującym przypadku: w okresie opracowania dokumentacji projektowej - w przypadku braku możliwości lub znacznie utrudnionej realizacji umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a uznanych na piśmie przez Zamawiającego, jak i w przypadku wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany danych, na podstawie, których Wykonawca wykonuje opracowanie, uniemożliwiającej dotrzymanie określonego w umowie terminu realizacji - wówczas termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny lub o czas, pozwalający na wprowadzenie istotnych zmian w dokumentacji, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli opóźnienie to jest spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, 2) zmiany w zakresie terminu realizacji (skrócenie terminu) w następującym przypadku w okresie opracowania dokumentacji projektowej - w przypadku znacznego zaawansowania prac w zakresie opracowania dokumentacji, pod warunkiem wcześniejszej dostępności środków finansowych zabezpieczonych na realizację umowy, 3) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców, w sytuacji, gdy Wykonawca wskazał, jak również i nie wskazał w formularzu ofertowym, iż realizację części zamówienia powierzy podwykonawcom - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, 4) zmiany umowy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości - zmiana osoby może nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie - w przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe co najmniej takie same jak określone w opisie warunków udziału w postępowaniu, 5) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 6) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2012 godzina 12:00, miejsce: sekretariat II piętro, siedziba Zamawiającego w Warszawie 02-511, ul. Belgijska 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ P 21 05 2012
Dokument MS Word / 0.5 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.