Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na monitorowanie sygnałów alarmowych i podejmowanie interwencji w 39 niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych i obsługi awaryjnej systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN)Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej www.zlobki.waw.pl specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać w wersji papierowej odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 20 zł.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Ewa Kornatko, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 40 w godz. 900 - 1500.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – posiadają ważną i aktualną koncesję wydaną przez M.S.W.iA. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia..

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związane z monitorowaniem w ramach trzech wykonanych lub wykonywanych zamówień co najmniej 12 obiektów, w tym w ramach każdej jednej zawartej umowy co najmniej 4 obiekty o łącznej sumie zamówień równej lub większa od ceny oferty z podatkiem VAT oraz dysponują potencjałem technicznym - w pełni sprawnymi niezależnie od siebie działającymi środkami łączności wewnętrznej i zewnętrznej - co najmniej 2 (dwie) niezależne stacje monitorowania systemów alarmowych i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej dwoma osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony II stopnia, co najmniej pięcioma osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony I stopnia, co najmniej jedną osobą posiadającą licencję I stopnia zabezpieczenia technicznego, co najmniej jedną osobą posiadającą licencję II stopnia zabezpieczenia technicznego.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) - suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejsza od wskazanej kwoty.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena – 100 %

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 12.12.2006 r. roku do godziny 10.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 12.12.2006 r. o godzinie 10.30.

Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert.

Warszawa, 04.12.2006 r.

pliki do pobrania

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.