Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P03/01/2012 Informacja o wyniku postępowania: Organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych

Oznaczenie postępowania: P03/01/2012informacja numer ZŻ/341/195/W/12/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 20.01.2012 r

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia w części nr 1 Organizowanie przedstawień teatralnych (po dwa przedstawienia w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami bajek i baśni klasycznych:

Pan Maciej Stachurski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Event Pro Maciej Stachurski z siedzibą w Warszawie przy ul. Lasek Brzozowy 7/28

za cenę: 34.775,00 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (159 przedstawień)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 6 złożona w Części nr 1 przez:

Event Pro Maciej Stachurski

ul. Lasek Brzozowy 7/28

02-792 Warszawa

za cenę: 34.775,00 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (159 przedstawień)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


 

informacja numer ZŻ/341/196/W/12/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 20.01.2012 r.

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w części nr 2 Organizowanie przedstawień teatralnych (po jednym przedstawieniu w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami bajek i baśni klasycznych:

Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Teatr Narwal” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Dalekiej 1b lok. 2

za cenę: 19.926,00 zł – oferta uzyskała łącznie 95,85 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 15,85 pkt (84 przedstawienia)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 4 złożona w Części nr 2 przez:

Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Teatr Narwal”

ul. Daleka 1b lok. 2

15-037 Białystok

za cenę: 19.926,00 zł – oferta uzyskała łącznie 95,85 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 15,85 pkt (84 przedstawienia)

 

Oferta nr 5 złożona w Części nr 2 przez:

Agencja Teatralna Vena Agnieszka Stachurska

ul. Lasek Brzozowy 7/28

02-792 Warszawa

za cenę: 21.586,50 zł – oferta uzyskała łącznie 93,86 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 73,86 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (106 przedstawień)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


informacja numer ZŻ/341/198/W/12/ZP/AK                                                                       

Warszawa, dn. 20.01.2012 r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 3

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w części nr 3 Organizowanie przedstawień teatralnych (po dwa przedstawienia w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami bajek tematycznych związanych z różnymi wydarzeniami w roku kalendarzowym oraz poruszające ważne problemy społeczne:

Pani Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczna „Prima”Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 5 lok. 2

za cenę: 37.450,00 zł – oferta uzyskała łącznie 94,29 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 74,29 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (253 przedstawienia)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona w Części nr 3 przez:

Agencja Artystyczna „Prima”

Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk

ul. Wolność 5 lok. 2

01-018 Warszawa

za cenę: 37.450,00 zł – oferta uzyskała łącznie 94,29 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 74,29 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (253 przedstawienia)

 

Oferta nr 4 złożona w Części nr 3 przez:

Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Teatr Narwal”

ul. Daleka 1b lok. 2

15-037 Białystok

za cenę: 39.483,00 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu w części nr 3 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 6 złożona w Części nr 3 przez:

Event Pro Maciej Stachurski

ul. Lasek Brzozowy 7/28

02-792 Warszawa

za cenę: 34.775,00 zł – oferta uzyskała łącznie 93,60 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 13,60 pkt (172 przedstawienia)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


 

informacja numer ZŻ/341/199/W/12/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 20.01.2012 r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 4

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w części nr 4 Organizowanie przedstawień teatralnych (po jednym przedstawieniu w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami klasyki literatury dla dzieci:

Pani Agnieszka Stachurska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Teatralna Vena Agnieszka Stachurska z siedzibą w Warszawie przy ul. Lasek Brzozowy 7/28

za cenę: 21.586,50 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (20 przedstawień)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 5 złożona w Części nr 4 przez:

Agencja Teatralna Vena Agnieszka Stachurska

ul. Lasek Brzozowy 7/28

02-792 Warszawa

za cenę: 21.586,50 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (109 przedstawień)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


 

informacja numer ZŻ/341/200/W/12/ZP/AK                                                                       

Warszawa, dn. 20.01.2012 r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania w części nr 5

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie w części nr 5 Organizowanie imprez okolicznościowych (po jednej imprezie w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy).

Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Panią Ewę Dobrowolską-Gmitrzuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczna „Prima”Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 5 lok. 2 wynosi 34.020,00 zł, a kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia w części nr 5 wynosi: 32.400,00 zł.

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 5 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 3 złożona w Części nr 5 przez:

Agencja Artystyczna „Prima”

Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk

ul. Wolność 5 lok. 2

01-018 Warszawa

za cenę: 34.020,00 zł – oferta uzyskała łącznie 96,19 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 76,19 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (426 imprez okoliczonościowych)

 

Oferta nr 6 złożona w Części nr 5 przez:

Event Pro Maciej Stachurski

ul. Lasek Brzozowy 7/28

02-792 Warszawa

za cenę: 32.400,00 zł – oferta uzyskała łącznie 82,30 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 2,30 pkt (49 imprez okolicznościowych)

 


informacja numer ZŻ/341/200/W/12/ZP/AK                                                                       

Warszawa, dn. 20.01.2012 r.

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania w części nr 6

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na organizowanie przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie w części nr 6 Organizowanie imprez okolicznościowych (po jednej imprezie w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy).

Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Panią Ewę Dobrowolską-Gmitrzuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczna „Prima”Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 5 lok. 2 wynosi 33.390,00 zł, a kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia w części nr 6 wynosi: 31.800,00 zł.

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 5 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 złożona w Części nr 6 przez:

Agencja Artystyczna „Prima”

Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk

ul. Wolność 5 lok. 2

01-018 Warszawa

za cenę: 33.390,00 zł – oferta uzyskała łącznie 96,19 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 76,19 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (426 imprez okolicznościowych)

 

Oferta nr 6 złożona w Części nr 6 przez:

Event Pro Maciej Stachurski

ul. Lasek Brzozowy 7/28

02-792 Warszawa

za cenę: 31.800,00 zł – oferta uzyskała łącznie 84,18 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 4,18 pkt (89 imprez okolicznościowych)


 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.